Translation of "actively" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actively - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actively.
Aktiivselt.
connection actively refused
ühendusest keelduti otseseltSocket error code ConnectionTimedOut
Actively supporting restarters
Uuesti alustajate aktiivne toetamine
actively promote eco innovation
edendada aktiivselt ökoinnovatsiooni
Actively supporting re starters
Uuesti alustajate aktiivne toetamine
Actively supporting businesses at risk
Raskustes olevate ettevõtete aktiivne toetamine
They are actively watching this election.
Nad vaatavad aktiivselt neid valimisi.
be actively looking for suitable work.
Kui te täidate töötamistingimust, kuid mitte liikmetingimust, on teil alates 20. sünnipäevast õigus saada baassummat.
OUTPUTS DELIVERED, BUT NOT ACTIVELY DISSEMINATED
VÄLJUNDID SAAVUTATI, KUID NEID EI LEVITATA AKTIIVSELT
Montenegro participates actively in regional cooperation.
Montenegro osaleb aktiivselt piirkondlikus koostöös.
How can they actively oppose that?
Kuidas nad saavad sellele aktiivselt vastu olla?
The Commission actively backs these initiatives.
Komisjon toetab neid algatusi aktiivselt.
Let us actively use these opportunities.
Kasutagem neid võimalusi aktiivselt.
Bulgaria actively participates in this network.
Bulgaaria osaleb nimetatud võrgustikus aktiivselt.
Europe must actively involve itself here.
Euroopa peab siin aktiivselt sekkuma.
a. actively design the EU's digital future
a. kujundada aktiivselt ELi digitaalset tulevikku
The Commission will actively pursue this agenda.
uute ja paremate töökohtade loomine.
The Commission will actively pursue this task.
Komisjon tegutseb aktiivselt selle ülesande täitmise nimel.
Patients are already actively searching for information.
Patsiendid otsivad juba praegu aktiivselt infot.
Since stavudine is actively secreted by the renal tubules, interactions with other actively secreted medicinal products are possible, e. g. with trimethoprim.
Stavudiin eritub aktiivselt neerutuubulite kaudu, mistõttu sarnaselt erituvate ravimitega, näiteks trimetoprim võivad tekkida koostoimed.
Actively participate in activities promoting skills and training.
osaleda aktiivselt oskuste täiendamist ja koolitamist edendavates meetmetes
Competitive advantages need to be maintained pro actively.
Konkurentsieeliseid tuleb ettenägevalt säilitada.
Employees should be actively involved in this process.
Nendesse protsessidesse on vaja aktiivselt kaasata töötajad.
The Commission welcomes and actively supports this initiative.
Komisjon tervitab ja toetab seda algatust aktiivselt.
The Commission is actively exploring the possible solutions.
Komisjon tegeleb aktiivselt võimalike lahenduste uurimisega.
Actively participate in the Agadir Agreement secretariat's work.
Suurendada toetust kõigile lastele hariduse andmise kavale.
(11) The Programme could engage more actively with industry.
(11) Programm võiks kaasata rohkem tööstusharu esindajaid.
actively push for the conclusion of the Doha round
avaldab aktiivselt survet Doha vooru lõpuleviimiseks
An International Energy Policy that actively pursues Europe's interests
Aktiivselt Euroopa huvisid kaitsev rahvusvaheline energiapoliitika
Environmental protection groups are actively involved in this work.
Keskkonnakaitsjad osalevad aktiivselt eespool nimetatud tegevustes.
The EU actively promoted the Black Sea Synergy Initiative.
EL toetas aktiivselt Musta mere sünergia algatust.
Thus we are beginning actively to implement climate protection.
Seega hakkame me aktiivselt kliima kaitsmist rakendama.
We can probably use our representation offices more actively.
Tõenäoliselt saame kasutada aktiivsemalt oma esindustes.
WTO members must remain committed to actively fighting protectionism.
WTO liikmed peavad olema pühendunud aktiivselt protektsionismi vastu võitlemisele.
The European Parliament is actively involved in these debates.
Euroopa Parlament osaleb innukalt nendes aureludes.
We actively give strong and constructive support to Nigeria.
Me anname Nigeeriale pidevalt tugevat ja asjalikku toetust.
Above all, we must actively encourage the African Union to become even more positively and actively engaged in pushing for this government of national unity.
Eelkõige peame me aktiivselt kaasa aitama sellele, et Aafrika Liit töötaks veelgi positiivsemalt ja aktiivsemalt selle rahvuslikku ühtsust pooldava valitsuse nimel.
1.2 Expresses its wish to participate actively in the work.
1.2 väljendab valmisolekut töös aktiivselt osaleda
5.6 Besides the banking sector private equity is actively involved.
5.6 Pangandussektori kõrval on aktiivselt kaasatud ka börsiväline kapital.
5.6 Environmental protection groups are actively involved in this work.
5.6 Keskkonnakaitseorganisatsioonid osalevad aktiivselt eelnimetatud tegevuses.
Accordingly, some Member States are actively pursuing shale gas exploration.
Seepärast tegelevad mõned liikmesriigid aktiivselt kildagaasi uuringutega.
Accordingly, some Member States are actively pursuing shale gas exploration.
Seetõttu tegelevad mõned liikmesriigid aktiivselt kildagaasi uuringutega.
Drug users need to be actively involved in these efforts.
Uimastikasutajad tuleb nendesse jõupingutustesse aktiivselt kaasata.
To support poorer countries, the EU actively promotes global development.
Et vaesemaid riike toetada, teeb EL suuri jõupingutusi globaalse arengu edendamisel.
Youth democracy projects encourage young people to become more actively
Teenistus soodustab noorte seas solidaarsust ja on tõeline õppeprojekt.

 

Related searches: Actively Involved - Actively Engaged - Actively Participate - Actively Managed - Actively Support - Actively Promote - Actively Employed - Actively Seeking - Actively Encourage - Actively Pursue -