Translation of "actual cost figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actual cost
Tegelik maksumus
Actual Cost
Tegelik maksumus
What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
View planned and actual cost
Planeeritud ja tegeliku maksumuse näitamine
Actual Cost of Work Performed
Tehtud töö tegelik maksumus
The total cost for the account shown as Actual cost Planned cost
Konto kogumaksumust näidatakse kujul tegelik maksumus planeeritud maksumus
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
Providing cost figures to Level 2 for the service provision
tasandi poolt otsustatud juhti 2 .
Providing cost figures to Level 2 for the service provision
2 . tasandile teenuste osutamiseks hinnateabe andmine
Actual cost increase per vehicle less even between segments.
Tegelik hinnatõus sõiduki kohta väiksem isegi sõidukirühmade lõikes.
Actual cost increase per vehicle more even between segments.
Tegelik hinnatõus sõiduki kohta ühtlasem sõidukirühmade lõikes.
corresponds to the actual cost of the work involved.
vastab asjassepuutuva töö tegelikule maksumusele.
corresponds to the actual cost of the work involved.
vastab tehtava töö tegelikule maksumusele.
Recurrent fixed cost other overheads actual costs and actual reduction in costs of maintenance and cleaning contracts
Jooksvad püsikulud muud üldkulud tegelikud kulud ja tegelik hooldus ja puhastuslepingute kulude vähenemine,
(b) corresponds to the actual cost of the work involved.
b) vastab tehtava töö tegelikule maksumusele.
ARCOR taking into account the notified operator s actual cost structure.
ARCOR korrektiive.
The errors detected were principally due to inadequate or missing supporting evidence to justify the cost claimed the use of budgeted figures which does not comply with the contractual requirements to use actual cost and inclusion of various ineligible costs.
Vigade põhjused olid järgmised ebapiisav või puuduv tõendusmaterjal väljamaksetaotluste põhjendamiseks kasutati eelarvelisi arvnäitajaid, mis ei vastanud lepingutest tulenevale nõudele kasutada tegelikku kulu ja mitmesuguste abikõlbmatute kulude hüvitamine.
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
If afterwards it would appear that the actual investment cost is lower, the Belgian authorities will re calculate the aid on the basis of the actual investment cost.
Kui hiljem peaks selguma, et tegelik investeering osutub väiksemaks, arvutavad Belgia võimud abi tegeliku investeeringu alusel ümber.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
(a) 50 of the actual cost of measures under programmes lasting one year
a) 50 üheaastaste programmide alusel võetud meetmete tegelikest kuludest
Later a detailed estimate of the cost of the actual investment was made.
Seejärel anti detailne hinnang tegeliku investeeringu maksumusele.
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
This has enabled La Poste to assess the actual cost of the logistical assistance.
Need arvestused võimaldasid La Poste il hinnata tema osutatud logistilise abi tegelikku maksumust.
First charges for air security must be transparent and relate only to actual cost.
Esiteks peavad lennundusjulgestuse maksud olema võimalikult läbipaistvad ning olema seotud vaid tegelike kuludega.
Those figures formed the basis of the Commission s analysis of the cost of processing small orders.
Komisjon võttis need näitajad aluseks väikeste tellimuste töötlemise kulutuste analüüsis.
shall not exceed the actual cost of formation and administrative operation of the organisation concerned,
ei tohi ületada asjaomase organisatsiooni asutamise ja haldustegevuse tegelikke kulusid,
(b) the provision of services they shall reflect the actual cost of each individual provision
b) teenuste osutamise eest seejuures on need kooskõlas iga üksiku teenuse tegeliku maksumusega
The financial assistance shall amount to 60 of the actual cost of the selected measures.
Rahaline toetus ulatub 60 ni valitud meetmete tegelikest kulutustest.
This commercial practice could also explain why Eurostat data showed figures higher than the actual prices verified during the investigation.
Samuti võiksid sellised kaubandustavad selgitada, miks Eurostati andmetes sisalduvad hinnad olid tegelikest uurimise käigus kontrollitud hindadest kõrgemad.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated , provisional , half finalised or final results for a past year .
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke , esialgseid , lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi .
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalized or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalised or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Recurrent fixed cost rent lease of equipment actual missed coverage of specialised trucks and forklift trucks and actual proceeds from sales or alternative use within AVR
Jooksvad püsikulud seadmete rent liising eriotstarbeliste veoautode ja tõstukite puhul tegelikult puuduv kate ning tegelik tulu müügist või alternatiivsest kasutamisest AVR i siseselt,
Cost of electricity shall mean the actual purchase value of electricity or the cost of production of electricity if it is generated in the business,
Elektrienergia hind elektrienergia tegelikku ostuväärtust või elektrienergia tootmiskulusid, kui seda toodetakse ettevõttes,
This implied that the actual cost of production of all PSF, irrespective of quality, was the same.
Selle põhjal võiks arvata, et kõigi polüesterstaapelkiudude tootmiskulud, olenemata nende kvaliteedist, olid ühesugused.
Furthermore, differences in treatment should be related to the actual cost of the facilities and services provided.
Erinevused kohtlemisel peaksid olema seotud vahendite ja teenuste tegeliku maksumusega.
For inspections outside the Community, travel expenses shall be charged extra on the basis of actual cost.
Väljaspool ühendust toimuva inspekteerimise puhul tuleb lisaks sellele tasuda reisikulud tegelike kulutuste alusel.
Cost reimbursements are being simplified through gradual introduction of flat rates and lump sums, with actual cost reporting retained where beneficiaries say that this is simpler.
Kulude hüvitamist lihtsustatakse ühtsete määrade ja ühekordsete summeeritud väljamaksete järkjärgulise kasutuselevõtmisega, säilitades tegelike kulude aruandluse juhul, kui toetusesaajate arvates on see lihtsam lahendus.

 

Related searches: Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Actual Cost Figures - Actual Figures - Actual Figures Are Shown - Actual Sales Figures - Extrapolation Of Actual Figures - Actual Facts And Figures - Actual Figures Compared - Comparing Actual Figures -