Translation of "actual data" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation : Actual data - translation : Data - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actual data or best estimates ideally back to September 1997 Actual data or best estimates ideally back to September 1997 Actual data or best estimates ideally back to September 1997 Central ment
a septembrini Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 . a septembrini Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 .
Actual data or best estimates ideally back to September 1997 Actual data or best estimates ideally back to September 1997
Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 . a septembrini Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 .
Do not change the actual backend data.
Taustaprogrammi tegelikke andmeid ei muudeta.
All participating Member States should transmit these detailed data when actual data are available .
Kõik osalevad liikmesriigid peaksid esitama neid üksikasjalikke andmeid , kui tegelikud andmed on kättesaadavad .
All participating Member States should transmit these detailed data when actual data are available.
Kõik osalevad liikmesriigid peaksid esitama neid üksikasjalikke andmeid, kui tegelikud andmed on kättesaadavad.
In the absence of actual data , NCBs shall use estimates or provisional data where possible .
Tegelike andmete puudumisel peavad RKPd kasutama võimaluse korral prognoose või ajutisi andmeid .
Supplementary data should only be transmitted by those countries for which actual data are available.
Lisaandmeid peavad saatma vaid need riigid, kellele on tegelikud andmed kättesaadavad.
Actual data or best estimates ideally back to September 1997
Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 . a septembrini
Actual data on currency proportions replace projected data for the end quarter month when new quarterly data are received .
Kvartali lõpukuu prognoositud andmed vääringute proportsioonide kohta asendatakse tegelike andmetega uute kvartaliandmete laekumisel .
The Ministry of Finance compiles the actual EDP data concerning debt .
Tegelikud andmed võla kohta koostab rahandusministeerium .
Here you can choose the actual database to import data from.
Siin saab valida imporditavate andmete andmebaasi.
The transmission of data related to the actual production is optional.
Tegeliku toodangu alaste andmete edastamine ei ole kohustuslik.
Data requirements Key indicators should be transmitted by all participating Member States when actual data are available .
Nõutavad andmed Põhinäitajad peaksid saatma kõik osalevad liikmesriigid , kui tegelikud andmed on kättesaadavad .
Itistruethat actual data showthatthere isa downwardtrendin waterconsump tion, contrarytothe ex ante evaluations.
Ontõsi,ettegelikudandmed,erinevalt ex ante hinnangutest, näitavad veetarbimise vähenemist.
Quality of actual data means the compliance with accounting rules , completeness , reliability , timeliness , and consistency of the data .
Tegelike andmete kvaliteedi all mõeldakse seda , et andmed on arvepidamiseeskirjade kohased , täielikud , usaldusväärsed , ajakohased ning järjekindlad .
Quality of actual data means compliance with accounting rules , completeness , reliability , timeliness , and consistency of the statistical data .
Tegelike andmete kvaliteedi all mõeldakse seda , et statistilised andmed on arvepidamiseeskirjade kohased , täielikud , usaldusväärsed , ajakohased ning järjepidevad .
Actual data or best estimates ideally back to September 1997 governActual data or best estimates ideally back to September 1997
Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 . a septembrini Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 .
Using such data would underestimate the actual dumping and injury margins for the IP.
Selliste andmete kasutamisel jääksid uurimisperioodi dumpingu ja kahjumarginaalid tegelikest väärtustest väiksemaks.
Third , the convergence criteria have to be met on the basis of actual data .
Kolmandaks peavad lähenemiskriteeriumid olema täidetud tegelike andmete põhjal .
Where actual data are unavailable or cannot be processed , national estimates shall be provided .
Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad või töödeldavad , tuleb esitada riigisisene prognoos .
Third, the convergence criteria have to be met on the basis of actual data.
Kolmandaks peavad lähenemiskriteeriumid olema täidetud tegelike andmete põhjal.
The Commission ( Eurostat ) may amend actual data reported by Member States and provide the amended data and a justification of the amendment where there is evidence that actual data reported by Member States do not comply with the requirements of Article 8 ( 1 ) .
Komisjon ( Eurostat ) võib muuta liikmesriikide edastatud tegelikke andmeid ning esitada muudetud andmed koos muudatuste põhjendustega , kui on tõendeid , et liikmesriikide edastatud tegelikud andmed ei ole vastavuses artikli 8 lõike 1 nõuetega .
The Commission (Eurostat) may amend actual data reported by Member States and provide the amended data and a justification of the amendment where there is evidence that actual data reported by Member States do not comply with the requirements of Article 8a(1).
Komisjon (Eurostat) võib muuta liikmesriikide edastatud tegelikke andmeid ning esitada muudetud andmed koos muudatuste põhjendustega, kui on tõendeid, et liikmesriikide edastatud tegelikud andmed ei ole vastavuses artikli 8a lõike 1 nõuetega.
The NSI compiles the actual EDP data , and the Ministry of Finance provides the forecasts .
Tegelikud andmed koostab statistikaamet . Rahandusministeerium koostab prognoose .
The NSI compiles the actual EDP data , and the Ministry of Finance provides the forecasts .
Rahandusministeerium koostab prognoose .
Where actual data are not available or cannot be processed , national estimates should be provided .
Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad või töödeldavad , tuleb teha riigi tasandil hinnanguid .
The NSI compiles the actual EDP data , and the Ministry of Finance provides the forecasts .
Tegelikud andmed koostab riiklik statistikaasutus . Rahandusministeerium koostab prognoosid .
The NSI compiles the actual EDP data and the Ministry of Finance provides the forecasts .
Tegelikud andmed koostab riiklik statistikaasutus . Rahandusministeerium koostab prognoosid .
Where actual data are not available or cannot be processed, national estimates should be provided.
Kui tegelikud andmed ei ole kättesaadavad või töödeldavad, tuleb teha riigi tasandil hinnanguid.
Key indicators should be transmitted by all participating Member States when actual data are available.
Põhinäitajad peaksid saatma kõik osalevad liikmesriigid, kui tegelikud andmed on kättesaadavad.
The deductions have been calculated on the basis of actual verified data of the importer.
Mahaarvamised on arvutatud importija tegelike kontrollitud andmete põhjal.
When collecting data on actual rentals, sometimes zero or very low values will be observed.
Tegelike üüride kohta andmeid kogudes täheldatakse mõnikord nullväärtusi või väga väikesi väärtusi.
The series will be then revised in the following monthly data transmission with the actual data sent according to the transitional provisions .
Seejärel andmerida parandatakse järgmise kuu kohta edastatavate andmetega , saates üleminekusätete kohaselt tegelikud andmed . Alates 2004 .
The planned data together with the actual data shall form a consistent time series as far as the definitions and concepts are concerned .
Kavandatud ja tegelikud andmed määratluste ja kontseptsioonide osas moodustavad järjepideva aegrea .
The planned data together with the actual data must form a consistent time series as far as the definitions and concepts are concerned.
Kavandatud ja tegelikud andmed peavad määratluste ja kontseptsioonide osas moodustama järjepideva aegrea.
The Commission ( Eurostat ) may amend actual data reported by Member States and provide the amended data and a justification of the amendment where there is evidence that actual data reported by Member States do not comply with the requirements of Article 9 ( 1 ) of this Regulation .
Komisjon ( Eurostat ) võib muuta liikmesriikide edastatud tegelikke andmeid ning esitada muudetud andmed koos muudatuste põhjendustega , kui on tõendeid , et liikmesriikide edastatud tegelikud andmed ei ole vastavuses käesoleva määruse artikli 9 lõike 1 nõuetega .
Actual data or best estimates ideally back to October 1997 , and at least back to 1999 for NCB series Actual data or best estimates ideally back to October 1997 , and at least back to 1999 for NCB series
a oktoobrini ja riigi keskpanga andmeridade puhul vähemalt tagasiulatuvalt 1999 . aastani Tegelikud või võimalikult täpsetel hinnangutel põhinevad andmed ideaaljuhul tagasiulatuvalt 1997 .
An adequate performance monitoring system would therefore include regular collection of data on the actual results.
CRIS annab vähe teavet, sealhulgas hinnanguid ja järeldusi, käimasolevate jalõpetatud projektide olukorra kohta analüüsi ja kokkuvõtete vormis.
data from the actual development of the biocidal product (accepted by competent authorities or the Agency).
biotsiidi arendamise käigus saadud andmed (mida pädev asutus või kemikaaliamet aktsepteerib).
The Ministry of Finance has predominant role in the compilation of the actual EDP data and forecasts .
Tegelikud andmed ja prognoosid koostab valdavalt rahandusministeerium .
A 'push' system does not mean anything if, in actual practice, SWIFT has to transfer bulk data.
Tõukesüsteem ei loe midagi, kui SWIFT peab tegelikkuses edastama andmeploki.
Actual revenue and actual costs
Tegelikud tulud ja kulud
Data relating to OFIs shall be transmitted on the basis of data currently available at national level . Where actual data are unavailable or cannot be processed , national estimates shall be provided .
osaga . EKP le edastavad andmed peavad hõlmama järgmist i ) brutovood , ii ) netovood algselt rahaloomeasutuste poolt antud laenude kohta , mis on müüdud kolmandatele isikutele , kui brutovood ei ole kättesaadavad , ja iii ) mõlemal juhul tuleb esitada andmed bilansiseisu kohta , kui need on kättesaadavad .
Stock series Regarding the new monthly and quarterly stock series , the reporting of historical data is subject to the availability of actual data or best estimates .
Varude andmeread uute igakuiste ja kvartaliandmete varude andmeridade kohta tagasivaateliste andmete esitamine oleneb tegelike andmete või võimalikult täpsete hinnangute kättesaadavusest .
key indicators to be transmitted for the compilation of euro area aggregates all participating Member States shall transmit these detailed data when actual data are available .
põhinäitajad , mida edastatakse euroala agregaatide koostamiseks kõik osalevad liikmesriigid peavad esitama täpsed andmeid , kui tegelikud andmed on kättesaadavad .

 

Related searches: Actual Actual - Actual To Actual Comparison - Actual Actual Basis - Data Data Data - Historical Sales Data -panel Data -scanner Data - Actual Data - Based On Actual Data - Actual Market Data - Actual Production Data - Actual Test Data -