Translation of "actual facts and figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Facts and figures figures
Fakte ning arve
Facts and figures figures
Faktid ja arvud
Facts and figures figures contactpoints contactpoints
Asutatud 2008. aastal Kõige liikuvamad reguleeritud kutsealal töötajad Euroopas on õpetajad, füsioterapeudid ja meditsiiniõed 90 kõikidest kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
Facts and figures
Arvud ja faktid
Facts and Figures
Faktid ja arvud
Facts and figures
Faktid ja numbrid
Facts and Figures
Arvud ja faktid
Facts and figures
Faktid ja andmed
e euro area facts and figures figures
Euroala arve ja fakte
Key facts and figures
Võtmefaktid ja arvud
2.2 Facts and figures
2.2 Faktid ja arvud
Facts and figures EUROFOUND study
Faktid ja arvud Eurofoundi küsitlus
It's loaded with facts and figures.
See on sündmusi ja isiksusi täis.
We need the facts and figures.
Meil on vaja fakte ja arve.
FACTS AND FIGURES ON THE INFORMATION CAMPAIGN
FAKTID JA ARVUD INFOKAMPAANIA KOHTA
Young workers Facts and figures Youth employment
Noored töötajad.
Key Facts and Figures EN Inside.indd 1
Peamised faktid ja arvandmed
Key Facts and Figures EN Inside.indd 1
Euroopa ja eurooplaste kohta
Key Facts and Figures EN Inside.indd 2
Kui suur osa ELi tööjõulisest elanikkonnast on hõivatud?
Key Facts and Figures EN Inside.indd 2
Sugudevaheline palgaerinevus Kõigile võrdsed võimalused
Key Facts and Figures EN Inside.indd 34
Belgia, Itaalia, Malta, Madalmaade, Rumeenia, Sloveenia ja Ühendkuningriigi puhul on kasutatud 2004. aasta andmeid.
Key Facts and Figures EN Inside.indd 34
Kreeka puhul on kasutatud 2003. aasta andmeid. Allikas Eurostat.
Key Facts and Figures EN Inside.indd 80
TRÜKITUD VALGELE KLOORIVABALE PABERILE
Facts and figures The reasons for reform
Faktid ja arvnäitajad reformimise põhjused
3.1 Main facts and figures about Kosovo
3.1 Peamised faktid ja arvud Kosovo kohta
EGNOS FACTS, FIGURES ANDILLUSTRATIVE EXAMPLES
FAKTID, NÄITAJADJAILLUSTREERIVAD NÄITED EGNOSE KOHTA
Facts and figures on the CFP new edition
Kalanduse peadirektoraadist saab mere peadirektoraat
Key facts and figures about Europe and the Europeans
Euroopa ja eurooplaste kohta
Key facts and figures about Europe and the Europeans
Peamised faktid ja arvandmed Euroopa ja eurooplaste kohta
Facts Figures What is an SME?
Mis on VKE?
These are facts these are figures.
Tegemist on tõsiasjadega tegemist on arvudega.
Additional facts and figures are presented in the Annex.
Lisas on esitatud täiendav teave ja joonised.
Let me briefly quote a few facts and figures.
Lubage mul tsiteerida veidi fakte ja numbreid.
Languages in the new Lifelong Learning Programme (2007 13) a few facts and figures figures
Keeled uues elukestva õppe programmis (2007 2013) mõned faktid ja arvud
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
The facts and figures in the Green Paper speak for themselves.
Rohelises raamatus toodud arvandmed räägivad selget keelt.
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 1
Peamised faktid ja arvandmed
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 10
Pindala miljonites ruutkilomeetrites
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 20
Euroopa Liidu riikide elatustase on erinev.
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 25
Üldjuhul tegelevad spordiga rohkem mehed kui naised.
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 28
Haridus investeering inimestesse
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 34
Infotehnoloogia oluline töövahend
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 36
Teadustegevus võti tulevikku
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 40
Töötute probleemi lahendamine on Euroopa Liidu jaoks ülioluline.
Key facts and figures 11 10 05 12 55 Page 42
Mis tööd inimesed teevad?

 

Related searches: Actual Facts And Figures - Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - And Illustrates Facts And Figures - Hard Facts And Soft Facts - Soft Facts And Hard Facts - Facts And Figures - Key Facts And Figures - Facts And Figures About - Company Facts And Figures -