Translation of "actual figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation : Actual figures - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
This commercial practice could also explain why Eurostat data showed figures higher than the actual prices verified during the investigation.
Samuti võiksid sellised kaubandustavad selgitada, miks Eurostati andmetes sisalduvad hinnad olid tegelikest uurimise käigus kontrollitud hindadest kõrgemad.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated , provisional , half finalised or final results for a past year .
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke , esialgseid , lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi .
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalized or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalised or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Basic figures figures
Euroopa Liit
However, due to the non cooperation, export prices would have to be based on Eurostat data instead of actual and verified figures.
Seejuures põhineksid koostööd mittetegemise puhul ekspordihinnad siiski tegelike ja kontrollitud hindade asemel Eurostati andmetel.
Facts and figures figures
Fakte ning arve
Facts and figures figures
Faktid ja arvud
Member States shall promptly inform the Commission of any significant revision in their actual and planned government deficit and debt figures already reported .
Liikmesriigid teatavad viivitamata komisjonile igast olulisest muudatusest nende poolt juba esitatud tegelikku ja kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ning valitsemissektori võlga käsitlevates arvudes .
The idea was to obtain as much data as possible on horse mackerel actual catch figures, catch levels desirable according to fishery, etc.
Oluline oli saada stauriidi kohta võimalikult palju andmeid sealhulgas ka väljapüütud varude suurus ning soovitavad püügimahud eri püügipiirkondade kaupa.
Euro circulation figures Production figures
Euro circulation figures Production figures
The Commission trusts that the existence of overcapacity is easier to assess by analysing the actual physical figures of installed capacity and peak demand.
Komisjon usub, et tootmise ülevõimsust on kergem hinnata kinnitatud võimsuse ja tippnõudluse tegelike füüsiliste näitajate analüüsimisel.
In justified cases Member States may submit estimates, provided that the actual figures are transmitted at the very latest with the following year's data.
Põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid esitada hinnanguid, tingimusel et tegelikud andmed edastatakse hiljemalt järgmist aastat käsitlevate andmetega koos.
Facts and figures figures contactpoints contactpoints
Asutatud 2008. aastal Kõige liikuvamad reguleeritud kutsealal töötajad Euroopas on õpetajad, füsioterapeudid ja meditsiiniõed 90 kõikidest kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
(394) The Commission trusts that the existence of overcapacity is easier to assess by analysing the actual physical figures of installed capacity and peak demand.
(394) Komisjon usub, et tootmise ülevõimsust on kergem hinnata kinnitatud võimsuse ja tippnõudluse tegelike füüsiliste näitajate analüüsimisel.
Despite improvements, these figures may not reflect the actual situation since small companies are not necessarily taken into account, depending on the Member State reporting.
Hoolimata täiustustest ei pruugi nimetatud arvud kajastada praegust olukorda, sest sõltuvalt liikmesriikide aruannetest ei pruugita väikseid ettevõtteid arvestusse kaasata.
Taking account of the actual production figures, the unit amount of the production aid provided for in Article 5(1) of Regulation No 136 66 EEC payable on the eligible quantities of actual production should also be set.
Pidades silmas tegelikult toodetud koguseid, tuleks samuti kindlaks määrata määruse nr 136 66 EMÜ artikli 5 lõikes 1 ettenähtud tootmistoetuse määr ühiku kohta, mida makstakse tegelikult toodetud abi saamise tingimustele vastavate koguste eest.
Taking account of the actual production figures, the unit amount of the production aid provided for in Article 5(1) of Regulation No 136 66 EEC payable on the eligible quantities of actual production should also be set.
Pidades silmas tegelikult toodetud koguseid, tuleks samuti kindlaks määrata määruse nr 136 66 EMÜ artikli 5 lõikes 1 ettenähtud tootmistoetuse määr ühiku kohta.
e euro area facts and figures figures
Euroala arve ja fakte
I would like to ask you whether you can confirm that neither you nor the Commission departments were at any time already aware of the actual figures before the Greek Government submitted the most recent figures concerning its budgetary deficit.
Euro kriisi põhjuseks on Kreeka esitatud ebaõiged numbrid. Ma sooviksin küsida kinnitust selle kohta, et teie ega ka komisjoni töörühmad ei olnud tegelikest numbritest teadlikud enne, kui Kreeka valitsus kõige viimased eelarvedefitsiiti puudutavad andmed esitas.
On the one hand, there are actual figures a maximum of 750 MEPs, a ceiling of 96 and a minimum of 6 seats per Member State.
Ühest küljest on tegelikud arvud kuni 750 Euroopa Parlamendi liiget ning igale liikmesriigile ülempiir 96 ja alampiir 6 kohta.
Where the budget year differs from the calendar year, Member States shall also report to the Commission their figures for actual government deficit and actual government debt level in budget years for the two budget years preceding the current budget year.
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast, esitavad liikmesriigid komisjonile valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta.
Figures
Kujundid
Figures
Joonised
Figures.
Arvata on.
Figures.
Silmapaistvad isikud.
Actual revenue and actual costs
Tegelikud tulud ja kulud
(a) the figures which appear in the crop declaration referred to in Article 3 of Regulation (EEC) No 2261 84 do not correspond to the actual situation
a) määruse (EMÜ) nr 2261 84 artiklis 3 osutatud põllumajanduskultuuri deklaratsioonis esitatud andmed ei vasta tegelikule olukorrale
The visible slowdown in international trade growth figures in 2008 was followed by a further contraction in 2009, far exceeding the actual extent of the economic recession.
Rahvusvahelise kaubanduse kasv aeglustus märgatavalt 2008. aastal ja 2009. aastal on see veelgi aeglustunud, ületades suuresti üldise majanduslanguse ulatuse.
NB Figures for 2005, Figures for 2004, Figures for 2002 Data were not available for LU.
Samuti muudeti vastavalt Kalanduse Arendusrahastut (FIFG), mis tegutses 2006. aasta lõpuni.
What conclusions can we draw from these figures? figures?
Nende arvude põhjal võib teha järgmised järeldused
The figures mentioned in the table are minimum figures.
Tabelis nimetatud arve tuleb vaadelda kui miinimumi.
The capacity figures mentioned in the provisional Regulation referred to an actual capacity, i.e. a capacity adjusted to take into consideration these difficulties instead of the nameplate capacity.
Ajutises määruses tootmisvõimsuse kohta nimetatud arvud viitasid tegelikule tootmisvõimsusele st tootmisvõimsusele, mida oli kohandatud, et võtta võimaliku tootmisvõimsuse asemel arvesse kõnealuseid raskusi.
Member States shall inform the Commission, as soon as it becomes available, of any major revision in their actual and planned government deficit and debt figures already reported.
Liikmesriigid teatavad komisjonile igast olulisest muudatusest niipea, kui see saab teatavaks, nende poolt juba esitatud tegelikku ja kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ning valitsemissektori võlga käsitlevates arvudes.

 

Related searches: Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Actual Figures - Actual Figures Are Shown - Actual Sales Figures - Extrapolation Of Actual Figures - Actual Cost Figures - Actual Facts And Figures - Actual Figures Compared - Comparing Actual Figures -