Translation of "actual figures are shown" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
For 2002, actual imports up to June are shown together with an estimate for the whole year.
2002. aasta osas on tegeliku impordi maht kuni juunini toodud koos kogu aasta prognoosiga.
Any dimensions may be chosen if not shown in these figures.
Kui mõõte ei ole joonistel kujutatud, võib need vabalt valida.
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
material changes in actual value not shown in the books.
tegeliku väärtuse olulised muutused, mis ei kajastu registrites.
The total cost for the account shown as Actual cost Planned cost
Konto kogumaksumust näidatakse kujul tegelik maksumus planeeritud maksumus
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
The figures mentioned in the table are minimum figures.
Tabelis nimetatud arve tuleb vaadelda kui miinimumi.
Due to rounding , totals may not correspond to the sum of all figures shown .
Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed .
Due to rounding totals may not correspond to the sum of all figures shown.
Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed.
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
In justified cases Member States may submit estimates, provided that the actual figures are transmitted at the very latest with the following year's data.
Põhjendatud juhtudel võivad liikmesriigid esitada hinnanguid, tingimusel et tegelikud andmed edastatakse hiljemalt järgmist aastat käsitlevate andmetega koos.
Actual commitments and distribution of funds between the main expenditure categories for the two years are shown in the table below.
Allpool olevas tabelis on näidatud tegelikud kulukohustused ja vahendite jagunemine kululiikide vahel kahe aasta lõikes.
It is because the World Meteorological Organisation's figures are clear they are average figures.
Põhjus on see, et Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni avaldatud arvud on väga selged need on keskmised arvud.
These are official figures.
Need on ametiisikud.
Figures are for 2006.
2006. aasta kohta. Allikas Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)
Figures are from 2009.
2009. aasta andmed. Allikas Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu).
The figures are alarming.
Arvud tekitavad ärevust.
Are these figures correct?
Kas need arvud on õiged?
( 2 ) Due to rounding , totals may not correspond to the sum of all figures shown .
( 2 ) Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed .
( 1 ) Due to rounding , totals may not correspond to the sum of all figures shown .
( 1 ) Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed .
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
These are facts these are figures.
Tegemist on tõsiasjadega tegemist on arvudega.
Despite improvements, these figures may not reflect the actual situation since small companies are not necessarily taken into account, depending on the Member State reporting.
Hoolimata täiustustest ei pruugi nimetatud arvud kajastada praegust olukorda, sest sõltuvalt liikmesriikide aruannetest ei pruugita väikseid ettevõtteid arvestusse kaasata.
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
Shown on the oral dispenser are marks for 30 mg, 45 mg and 60 mg of the medicine (see figures 1 and 2 above).
Suusüstlal on jaotusskaala märgetega 30 mg, 45 mg ja 60 mg (vt joonised 1 ja 2 eespool).
On the one hand, there are actual figures a maximum of 750 MEPs, a ceiling of 96 and a minimum of 6 seats per Member State.
Ühest küljest on tegelikud arvud kuni 750 Euroopa Parlamendi liiget ning igale liikmesriigile ülempiir 96 ja alampiir 6 kohta.
All figures are estimates.Source Eurostat.
Kõik arvandmed on hinnangulised.Allikas Eurostat.
Population figures are for 2006.
Rahvastikuandmed on 2006. aasta seisuga. Allikas Eurostat
All figures are in MW
Kõik näitajad on antud megavattides (MW)
Detailed figures are reported below
Müük _BAR_ _BAR_ 1997 _BAR_ 1998 _BAR_ 1999 _BAR_ 2000 (uurimisperiood) _BAR_ tonni _BAR_ 136549 _BAR_ 136432 _BAR_ 150281 _BAR_ 143862 _BAR_
All figures are approximate estimates
Kõik on ligikaudsed arvestused
Such figures are frankly dangerous.
Sellised arvud on kahtlemata ohtlikud.
These figures are unacceptably high.
Need arvud on vastuvõetamatult kõrged.
The sales figures are catastrophic.
Müügiarvud on seal katastroofilised.
What strange figures are these?
Imelikud kujud.
Actual needs are for
Tegelikult tuleb
(69) Compared with the figures of the previous investigation, Community consumption has shown a relatively stable development.
(69) Eelmise uurimise andmetega võrreldes on ühenduse tootmisharu näidanud suhteliselt stabiilset arengut.
Eleftherios Venizelos ( 1864 1936 ) , one of Greece 's most prominent political figures , is shown on this coin .
Mündil kujutatakse Kreeka ühe prominentsema poliitiku Eleftherios Venizelose portreed ( 1864 ndash 1936 ) .
1 Owing to rounding, subtotals and totals may not correspond to the sum of all figures shown.
1 Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis toodud vahe ja kogusummad ühtida kõigi arvude summaga.

 

Related searches: Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Actual Figures Are Shown - Figures Have Shown - All Figures Shown - Shown In Blue Figures - Actual Figures - Actual Sales Figures - Extrapolation Of Actual Figures - Actual Cost Figures -