Translation of "actual figures compared" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
Figures for the 1st quarter 2010 show 22 compared to 2009.5
2010. aasta esimese kvartali andmed näitavad 22 langust 2009. aastaga võrreldes5.
This is a 3 reduction compared to the figures for last year.
Võrreldes eelmise aasta andmetega on langus 3 .
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
European figures can be compared with those from other parts of the world.
Kuna küsitluste läbiviimine on kulukas, koguvad vähesed Euroopa riigid teavet igal aastal, paljud teevad seda aga kahekuni nelja aastaste vahedega.
These figures must now be compared with the anticipated evolution of electricity prices.
Esitatud näitajaid tuleb nüüd võrrelda elektrihindade eeldatava muutumisega.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
7.1.2 These figures are considerable, especially when compared with results in the European Union.
7.1.2 Need näitajad on märkimisväärsed, eriti kui võrrelda neid Euroopa Liidu tulemustega.
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
However, these figures are clearly underestimated if compared to the Chinese export statistics (see recital 33).
Kui võrrelda kõnealuseid arve Hiina ekspordistatistikaga (vt põhjendus 33), on need siiski selgelt alahinnatud.
Compared to the figures circulating previously, this must be considered a step in the right direction.
Võrreldes varem esile toodud arvudega tuleb seda pidada õiges suunas tehtud sammuks.
(69) Compared with the figures of the previous investigation, Community consumption has shown a relatively stable development.
(69) Eelmise uurimise andmetega võrreldes on ühenduse tootmisharu näidanud suhteliselt stabiilset arengut.
In actual fact, the level of rail freight traffic has halved compared to 20 years ago.
Tegelikult on raudteekaubaveo määr vähenenud 20 aasta taguse ajaga võrreldes poole võrra.
reporting agents must be able to explain breaks in the data supplied compared with the previous periods figures .
andmeesitajad peavad suutma selgitada andmete esitamise katkemist , mis ilmneb esitatud andmete võrdlemisel varasemate perioodide andmetega .
This commercial practice could also explain why Eurostat data showed figures higher than the actual prices verified during the investigation.
Samuti võiksid sellised kaubandustavad selgitada, miks Eurostati andmetes sisalduvad hinnad olid tegelikest uurimise käigus kontrollitud hindadest kõrgemad.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated , provisional , half finalised or final results for a past year .
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke , esialgseid , lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi .
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalized or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalised or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
The key figures given in Table 2 show important features of the EUeconomy compared with the USA and Japan.
Tabelis 2 toodud põhinäitajad annavad aimu ELi majanduse olulistestomadustest USA ja Jaapaniga võrreldes.
( m ) Reporting agents must be able to explain breaks in the data supplied compared with the previous periods figures .
( m ) andmeesitajad peavad suutma selgitada andmete esitamise katkemist , mis ilmneb esitatud andmete võrdlemisel varasemate ajavahemike andmetega .
These figures seem highly convincing when compared to the 20 placebo treated animals that became continent in study ACE129801.
Need arvud tunduvad väga veenvad, võrreldes 20 ga platseeboga ravitud kusepidamatusega loomadest uuringus ACE129801.
and ( m ) reporting agents shall be able to explain breaks in the data supplied compared with the previous periods figures .
m ) andmeesitajad peavad suutma selgitada lahknevusi , mis ilmnevad esitatud andmete võrdlemisel varasemate ajavahemike andmetega .
and ( l ) reporting agents shall be able to explain breaks in the data supplied compared with the previous periods figures .
l ) andmeesitajad peavad suutma selgitada esitatud andmete erinevust võrreldes eelmiste perioodide näitajatega .
Compared with the figures for the previous year, the chart shows an improvement in the availability in all seven categories.
Võrreldes eelmise aasta näitajatega osutab joonis kättesaadavuse paranemisele kõigis seitsmes kategoorias.
Basic figures figures
Euroopa Liit
However, due to the non cooperation, export prices would have to be based on Eurostat data instead of actual and verified figures.
Seejuures põhineksid koostööd mittetegemise puhul ekspordihinnad siiski tegelike ja kontrollitud hindade asemel Eurostati andmetel.
According to Italy, the wider scope of this commitment compared with 2002 demonstrates the actual feasibility of the privatisation.
Itaalia on arvamusel, et nimetatud, 2002. aastaga võrreldes laiahaardelisem kohustus näitab erastamise reaalset teostavust.
It has so far identified 40 areas, which together can reduce Europe s emissions by up to 16 compared with 1990 figures.
Siiani on määratletud 40 valdkonda, kus kokku saab vähendada Euroopa heitkoguseid võrreldes 1990. aastaga kuni 16 .
Facts and figures figures
Fakte ning arve
Facts and figures figures
Faktid ja arvud
Member States shall promptly inform the Commission of any significant revision in their actual and planned government deficit and debt figures already reported .
Liikmesriigid teatavad viivitamata komisjonile igast olulisest muudatusest nende poolt juba esitatud tegelikku ja kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ning valitsemissektori võlga käsitlevates arvudes .
The idea was to obtain as much data as possible on horse mackerel actual catch figures, catch levels desirable according to fishery, etc.
Oluline oli saada stauriidi kohta võimalikult palju andmeid sealhulgas ka väljapüütud varude suurus ning soovitavad püügimahud eri püügipiirkondade kaupa.
Euro circulation figures Production figures
Euro circulation figures Production figures
There were minor differences in some items and subtotals as compared with the figures previously provided but the aggregate amounts are unchanged.
Võrreldes eelnevate andmetega täheldati mõningaid ebaolulisi erinevusi mõne rubriigi ja vahesumma puhul, kuid üldsummad jäid samaks.
This means that the overall quantity of counterfeits withdrawn from circulation in 2011 was 19.3 lower compared with the figures for 2010.
Seega oli 2011. aastal ringlusest kõrvaldatud võltsingute koguarv 19,3 väiksem kui 2010. aastal.
This means that the overall quantity of counterfeits withdrawn from circulation in 2012 was 12.4 lower compared with the figures for 2011.
Seega oli 2012. aastal ringlusest kõrvaldatud võltsingute koguarv 12,4 väiksem kui 2011. aastal.
According to the APAV, physical and psychological abuse, threats and sexual assaults have seen a major increase compared with the 2008 figures.
APAVi andmetel on võrreldes 2008. aastaga tihenenud märgatavalt füüsilise ja psühholoogilise kuritarvitamise, ähvardamiste ja seksuaalsete kallaletungide juhtumid.
Alitalia's liquid assets therefore remain very stretched, whether in terms of gross figures or when compared with those of its main competitors.
Alitalia rahaliste varade seis jääb siiski väga kriitiliseks nii brutoarvudes kui ka võrdluses oma peamiste konkurentidega.

 

Related searches: Actual Figures Compared - Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Compared With Compared To - Figures Compared To - Figures Had Slumped Dramatically Compared With The Last - All Figures Are Compared To - Compared To Actual - Actual Figures - Actual Figures Are Shown -