Translation of "actual sales figures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Presenting Sales Figures
Müügiandmete esitamine
The sales figures are catastrophic.
Müügiarvud on seal katastroofilised.
Actual sales figures show that the sales volume lost by the Community industry and the other Community producer during that period was completely taken over by the Japanese exporting producer.
Tegelikest müüginäitajatest ilmneb, et müügimahu, mille ühenduse tootmisharu ja ühenduse teine tootja kaotasid kõnealusel perioodil, võttis täielikult üle Jaapani eksportiv tootja.
What does all this mean in actual figures?
Mida see kõik tegelikes arvudes tähendab?
The only solution is to stick with the actual practices and the actual Eurostat figures.
Ainus lahendus on jääda olemasoleva tava ja tegelike Eurostati andmete juurde.
Germany provided the following figures on the actual fluctuations (Figure 1)
Saksamaa esitas tegelike kõikumiste kohta järgmised näitajad (joonis 1)
In actual figures, this means that nearly 6 million young people are currently unemployed.
Tegelikes arvudes tähendab see, et hetkel on tööta peaaegu kuus miljonit noort.
The figures below represent the Community industry's sales to independent customers in the Community.
Alltoodud arvud näitavad ühenduse tootmisharu müüki sõltumatutele klientidele ühenduse turul.
The figures below represent the Community industry s sales to independent customers in the Community.
Järgmised arvud näitavad ühenduse tootmisharu müüki sõltumatutele klientidele ühenduse turul.
The figures below represent the Community industry s sales to independent customers in the Community.
Järgnevalt esitatud arvud näitavad ühenduse tootmisharu müüki ühenduses asuvatele sõltumatutele klientidele.
Significant revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
Major revisions in the actual deficit and debt figures already reported shall be properly documented .
Olulised muudatused tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevates arvudes tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida .
However, actual Eurostat figures for the first quarter show a large price drop of 42 .
Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 .
Taking account of the simultaneous fall in sales volume the actual fall in sales revenue in the Community was EUR 670m.
Võttes arvesse samaaegset müügimahtude vähenemist, vähenes müügitulu ühenduses tegelikult 670 miljoni euro võrra.
Taking account of the simultaneous fall in sales volume the actual fall in sales revenue in the Community was EUR 5,42m.
Võttes arvesse samaaegset müügimahtude vähenemist, vähenes müügitulu ühenduses tegelikult 5,42 miljoni euro võrra.
Taking account of the simultaneous fall in sales volume the actual fall in sales revenue in the Community was EUR 53,1m.
Võttes arvesse samaaegset müügimahtude vähenemist, vähenes müügitulu ühenduses tegelikult 53,1 miljoni euro võrra.
Taking account of the simultaneous fall in sales volume the actual fall in sales revenue in the Community was EUR 678m.
Võttes arvesse samaaegset müügimahtude vähenemist, vähenes müügitulu ühenduses tegelikult 678 miljoni euro võrra.
(74) The figures below represent the Community industry's sales to independent customers in the Community.
(74) Alltoodud arvud näitavad ühenduse tootmisharu müüki sõltumatutele klientidele ühenduse turul.
(78) The figures below represent the Community industry s sales to independent customers in the Community.
(78) Järgmised arvud näitavad ühenduse tootmisharu müüki sõltumatutele klientidele ühenduse turul.
(94) The figures below represent the Community industry s sales to independent customers in the Community.
(94) Järgnevalt esitatud arvud näitavad ühenduse tootmisharu müüki ühenduses asuvatele sõltumatutele klientidele.
The figures below represent the Community industry s sales to independent customers on the Community market.
Järgmised andmed näitavad ühenduse tootmisharu müüki sõltumatutele klientidele ühenduse turul.
GDP, private household consumption expenditure and actual individual consumption and respective per capita figures in PPS.
SKT, kodumajapidamise tarbimiskulutused ja tegelik individuaalne tarbimine ning vastavad ostujõu pariteedid inimese kohta.
The figures for sales by the Community industry only include sales of glyphosate produced in the Community, and exclude any sales of glyphosate imported and subsequently resold by certain Community producers.
Ühenduse tootmisharu müüginäitajad puudutavad ainult ühenduses toodetud glüfosaati ning ei sisalda imporditud ja seejärel teatavate ühenduse tootjate poolt müüdud glüfosaati.
Sales figures are falling and many factories have suspended production until the end of the year.
Müüginumbrid vähenevad ja paljud tehased on tootmise kuni aasta lõpuni peatanud.
In January and February of this year, the sales figures dropped by 29 and 18 respectively.
Käesoleva aasta jaanuaris ja veebruaris langesid müüginäitajad vastavalt 29 ja 18 võrra.
The accessible data can be checked against sales figures to determine the size of energy savings.
Säästude suuruse kindlakstegemiseks võib kättesaadavaid andmeid kontrollida müügiandmete suhtes.
Where the budget year differs from the calendar year , Member States shall also report to the Commission ( Eurostat ) their figures for actual government deficit and actual
Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast , esitavad liikmesriigid komisjonile ( Eurostatile ) valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta .
The actual figures showed that two thirds of small orders were teletransmitted and one third was not.
Tegelikult edastati elektrooniliselt kaks kolmandikku väikestest tellimustest ja üks kolmandik neist mitteelektrooniliselt.
Actual sales are currently believed to be low or nil to these two end uses.
Nende kahe lõppkasutusviisi puhul on tegelik müük praegu usutavasti väike või olematu.
It has not been possible to reconcile important figures such as sales turnover with other company records.
Ei olnud võimalik tuvastada oluliste numbrite, nt läbimüügi vastavust äriühingu muudele dokumentidele.
Recurrent fixed cost rent lease of equipment actual missed coverage of specialised trucks and forklift trucks and actual proceeds from sales or alternative use within AVR
Jooksvad püsikulud seadmete rent liising eriotstarbeliste veoautode ja tõstukite puhul tegelikult puuduv kate ning tegelik tulu müügist või alternatiivsest kasutamisest AVR i siseselt,
Therefore, even on the assumption that such grey material did have an impact on Ueno s sales figures, or on those of other Japanese producers, set out in Table II of the Decision, those quantities would have no impact on Hoechst s sales figures.
Hoechsti väiteid, mille kohaselt ka tema müüs kõnealuse kauba halle koguseid , siis piisab märkimisest, et neid väiteid ei toeta ükski objektiivne tõend, mida ei esitatud nii või teisiti komisjonile õigeaegselt.
Furthermore, the industrial production and retail sales figures amongst others have been less promising, and investments remain weak.
Lisaks on muu hulgas tööstustoodangu ja jaemüügi näitajad vähem lootustandvad ning investeerimine on jätkuvalt väheaktiivne.
According to Eurostat figures, the Indian import prices were, in 2001, 32 below the Community industry's sales prices.
Eurostati andmetel olid Indiast impordi hinnad 2001. aastal ühenduse tootmisharu müügihindadest 32 madalamad.
The figures below represent the Community Industry's sales volumes and prices to independent customers in the Community, market share in the Community and sales volumes on export markets.
Järgnevalt toodud arvud näitavad ühenduse tootmisharu müügimahte ja hindu müügil ühenduse sõltumatutele klientidele, turuosa ühenduses ja müügimahte eksporditurgudel.
In particular, they argued that the production, sales and stocks figures of the Community industry could not be reconciled.
Eelkõige väitsid nad seda, et ühenduse tootmisharu toodangut, müüki ja varusid käsitlevate näitajate vastavust ei ole võimalik kontrollida.
(73) The figures below represent the Community Industry's sales volumes and prices to independent customers in the Community, market share in the Community and sales volumes on export markets.
(73) Järgnevalt toodud arvud näitavad ühenduse tootmisharu müügimahte ja hindu müügil ühenduse sõltumatutele klientidele, turuosa ühenduses ja müügimahte eksporditurgudel.
This commercial practice could also explain why Eurostat data showed figures higher than the actual prices verified during the investigation.
Samuti võiksid sellised kaubandustavad selgitada, miks Eurostati andmetes sisalduvad hinnad olid tegelikest uurimise käigus kontrollitud hindadest kõrgemad.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated , provisional , half finalised or final results for a past year .
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke , esialgseid , lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi .
Interestingly, the actual catch is commonly higher that the TAC because estimated illegal fisheries are also included in the figures.
Huvitav on see, et tegelik püük on tavaliselt suurem kui lubatud kogupüük, sest nendes arvudes sisaldub ka hinnanguline ebaseaduslik püük. Allikas EKA, 2008.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalized or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
Actual government deficit and government debt level figures mean estimated, provisional, half finalised or final results for a past year.
Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.
to establish the break even point, the weighted average actual sales prices charged by each Community industry company was adjusted downward according to the Community industry's average actual profit,
kasumiläve kindlaksmääramiseks alandati kõigi ühenduse tootmisharusse kuuluvate äriühingute tegelikke kaalutud keskmisi müügihindu vastavalt ühenduse tootmisharu tegelikule keskmisele kasumile,
For Bulgaria and Romania the distribution of the total quantity between deliveries and direct sales as set out in table (f) of Annex I shall be reviewed on the basis of its actual 2006 figures on deliveries and direct sales and, if necessary, adjusted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2). .
Bulgaaria ja Rumeenia puhul vaadatakse üldkoguse jaotumine tarnete ja otsemüügi vahel läbi tarneid ja otsemüüki käsitlevate 2006. aasta tegelike näitajate alusel ning vajadusel korrigeerib komisjon seda artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.
For Bulgaria and Romania the distribution of the total quantity between deliveries and direct sales as set out in table (f) of Annex I shall be reviewed on the basis of its actual 2006 figures on deliveries and direct sales and, if necessary, adjusted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).
Bulgaaria ja Rumeenia puhul vaadatakse üldkoguse jaotumine tarnete ja otsemüügi vahel läbi tarneid ja otsemüüki käsitlevate 2006. aasta tegelike näitajate alusel ning vajadusel korrigeerib komisjon seda artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.

 

Related searches: Figures, Figures, Figures - Comparison Of Budget Figures With Actual Figures - Actual Sales Figures - Know The Actual Sales Figures - Actual Figures For Sales - Actual Figures - Actual Figures Are Shown - Extrapolation Of Actual Figures - Actual Cost Figures - Actual Facts And Figures -