Translation of "actual situation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation : Actual situation - translation : Situation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

6.2 Observing the actual situation.
6.2 Tegelikkuse jälgimine.
Actual situation an incomplete internal insurance market
Tegelik olukord väljakujunemata sisemine kindlustusturg
The country's actual human rights situation, however, is poor.
Riigi tegelik inimõiguste olukord on aga kehv.
Describe the situation in relation to the actual needs caseload
Kirjeldada olukorda seoses tegelike vajaduste koormusega
(10) The actual political, administrative and institutional situation must also be respected.
(10) Samuti tuleb arvesse võtta tegelikku poliitilist, halduslikku ja institutsioonilist olukorda.
Familiarisation with the actual legal situation is crucial to dispelling the groundless fears.
Tutvumine tegeliku õigusliku olukorraga on oluline alusetu hirmu hajutamisel.
I am still not clear about the actual situation with regard to generics.
Mul ei ole ikka veel korralikku ülevaadet tegelikust olukorrast seoses geneeriliste ravimitega.
Outcomeindicators assess the actual situation of immigrants, for instance in terms of labourmarket participation rates.
Tulemusnäitajate abil hinnatakse sisserändajate tegelikku olukorda, näiteks nende tööturul osalemise määrasid.
The Community body shall check that entries in the inventory correspond to the actual situation.
Ühenduse asutus peab kontrollima, et inventarinimestiku kanded vastavad tegelikule olukorrale.
In doing that, however, we must take into account what the actual situation is here.
Sealjuures tuleb meil aga arvestada siin valitseva tegeliku olukorraga.
What is concerning is how difficult it is to evaluate the actual situation in these countries.
Murelikuks teeb see, kui keeruline on hinnata tegelikku olukorda neis riikides.
The agency's accounting officer shall check that entries in the inventory correspond to the actual situation.
Asutuse peaarvepidaja kontrollib, kas inventarinimestiku kanded vastavad tegelikule olukorrale.
On these various points, the actual situation is certainly not the one described by some speakers here.
Nendes eri küsimustes on tegelik olukord kindlasti teistsugune, kui mõned sõnavõtjad siin kirjeldasid.
The actual situation of CMR at the beginning of its operation can be described as a fresh start.
CMR i tegelikku olukorda tegevuse alustamise hetkel võib kirjeldada kui uut algust.
They may be amended to take account of the actual state of their implementation and the local production situation.
Prognoositavaid tarnebilansse võib muuta vastavalt nende rakendamise tegelikule seisule ja kohalikule tootmisolukorrale.
This appraisal led to a revised value which is now in line with the actual situation of the company.
Selle hindamisega saadi kontrollitud väärtus, mis on nüüd kooskõlas ettevõtja tegeliku olukorraga.
Equal gross contributions Member States should share the burden fairly, taking into consideration the actual situation of their citizens.
Võrdsed brutoosamaksed liikmesriigid peaksid koormat jagama õiglaselt, arvestades oma kodanike tegelikku olukorda.
Actual revenue and actual costs
Tegelikud tulud ja kulud
tactical traffic information means the information affecting immediate navigation decisions in the actual traffic situation and the close geographic surroundings
taktikaline liiklusteave teave, mis mõjutab vahetuid laevajuhtimisotsuseid tegelikus liiklusolukorras ja geograafilises lähiümbruses
In such a situation, it is relevant to establish whether the actual price difference reflects the conditions of the market.
Sellises situatsioonis on asjakohane vaadata, kas tegelikud hinnaerinevused peegeldavad turutingimusi.
To the extent possible, the certificate should describe the actual energy performance situation of the building and may be revised accordingly.
Sertifikaat peaks nii palju kui võimalik kirjeldama ehitise tegelikku energiatõhususe olukorda ja seda võib vastavalt muuta.
(c) tactical traffic information means the information affecting immediate navigation decisions in the actual traffic situation and the close geographic surroundings
c) taktikaline liiklusteave teave, mis mõjutab vahetuid laevajuhtimisotsuseid tegelikus liiklusolukorras ja geograafilises lähiümbruses
There is the approach taken by those who are trying to conceal the actual situation from the citizens of a country.
Ühel pool on need, kes tahavad tegelikku olukorda riigi rahva eest varjata.
Each institution and each body referred to in Article 132 shall check that entries in the inventory correspond to the actual situation.
Iga artiklis 132 osutatud institutsioon ja asutus teeb kindlaks, kas nimestikus esitatu vastab tegelikule olukorrale.
Each Union institution and body referred to in Article 234 shall check that entries in the inventory correspond to the actual situation.
Iga artiklis 234 osutatud institutsioon ja asutus teeb kindlaks, kas nimestikus esitatu vastab tegelikule olukorrale.
physical congestion means a situation where the level of demand for actual deliveries exceeds the technical capacity at some point in time.
füüsiline ülekoormamine olukord, kus tegelike tarnete nõudluse tase ületab teatud hetkel tehnilise võimsuse.
Moreover, it was claimed that the prices in question were resulting from market forces and reflected the actual situation on the market .
Lisaks väideti, et nimetatud hinnad tulenesid turujõududest ja kajastasid turu tegelikku olukorda .
That's the actual fraction or the actual decimal.
See on tegelik murd või siis kümnendmurd.
current actual prices and actual consumption of energy
kehtivad hinnad ja tegelik energiatarbimine
Actual
Busilvex' i soovitatav annus
In all those countries, however, the actual increases took place already between 1995 and 1999 and the situation has been relatively stable thereafter.
Kõikides nendes riikides toimus kasv siiski juba ajavahemikus 1995 1999 ning pärast seda on olukord olnud suhteliselt stabiilne.
It follows from those prices that the actual price situation regarding those raw materials in the territory of the Contracting Parties has changed.
Esitatud hindadest selgub, et tegelik hinnaolukord seoses nende toorainetega on lepinguosaliste territooriumil muutunud.
Complementary indicators, more specific analysis as well as qualitative information are thus important to interpret the targets and the actual situation in Member States.
Seega oleksid täiendavad näitajad, konkreetsem analüüs ja kvalitatiivne teave eesmärkide ja liikmesriikide tegeliku olukorra tõlgendamiseks olulised.
The Commission proposal chooses to ignore the lack of fundamental social protection and to overlook the actual situation in many countries of Europe today.
Komisjoni ettepanekus eelistatakse ignoreerida põhilise sotsiaalse kaitse puudumist ning vaadata läbi sõrmede paljude Euroopa riikide praegusele tegelikule olukorrale.
Actual emissions
Tegelikud heitmed
Actual Pixels
Tegelikud pikslid
Actual effort
Tegelik koormus
Actual cost
Tegelik maksumus
Actual Effort
Tegelik koormus
Actual Cost
Tegelik maksumus
Actual Start
Tegelik algus
Actual Finish
Tegelik lõpp
Actual End
Lõpp
Actual Size
Tegelik suurus
Actual State
Tegelik olekExport hotkey actions in enabled state.

 

Related searches: Actual Actual - Actual To Actual Comparison - Actual Actual Basis - Actual Situation - Capture Actual Situation - Actual Stock Situation - By Actual Situation - Actual Sales Situation - Evaluation Of The Actual Situation - Actual Emergency Situation -