Translation of "actual status" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Actual - translation : Actual status - translation : Status - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

BTCs of installations should reflect the actual status of an installation.
Rajatiste tehnilised põhinäitajad peaksid kajastama rajatise tegelikku seisundit.
if mixed consignment the actual status, T1, T2 or T2F, is printed.
segasaadetise korral trükitakse tegelik staatus, T1, T2 või T2F.
European drugresearch and the need for transnational cooperation substances, although their actual legal status may vary considerably across Europe.
Euroopa narkoalased teadusuuringud ja riikidevahelise koostöö vajadus
Box Decl.type (1 3) if the status of the goods for the whole declaration is uniform, the box is not used if mixed consignment, the actual status, T1, T2 or T2F, is printed.
Eeldatav vahetolliasutus (ja riik)
A description of the population dynamics, natural and actual range and status of all species of seabirds occurring in the region sub region.
Kõigi piirkonnas allpiirkonnas esinevate merelinnuliikide populatsioonidünaamika, loodusliku ja tegeliku leviala ning seisundi kirjeldus.
Actual revenue and actual costs
Tegelikud tulud ja kulud
A description of the population dynamics, natural and actual range and status of all species of marine mammal occurring in the region sub region.
Kõigi piirkonnas allpiirkonnas esinevate mereimetajate liikide populatsioonidünaamika, loodusliku ja tegeliku leviala ning seisundi kirjeldus.
status code (booking status),
ettetellimise seisu kood,
The applicant states that the existing contractor had exclusive access to technical information as to the actual status of the project and, in particular, the CORDIS
Hageja täpsustab, et senine lepingutäitja oli ainuke, kel oli juurdepääs tehnilisele teabele, mis puudutas projekti hetkeseisu, ja eelkõige CORDIS e allikakoodi. Hageja
Ignore attempts of scripts to change the status bar text. The web page will think it changed the text but the actual text will remain unchanged.
Ignoreeritakse skripti katset muuta teksti olekuribal. Veebilehekülg jääb küll arvama, et teksti muudeti, kuid tegelikult midagi ei juhtu.
That's the actual fraction or the actual decimal.
See on tegelik murd või siis kümnendmurd.
current actual prices and actual consumption of energy
kehtivad hinnad ja tegelik energiatarbimine
Actual
Busilvex' i soovitatav annus
Actual emissions
Tegelikud heitmed
Actual Pixels
Tegelikud pikslid
Actual effort
Tegelik koormus
Actual cost
Tegelik maksumus
Actual Effort
Tegelik koormus
Actual Cost
Tegelik maksumus
Actual Start
Tegelik algus
Actual Finish
Tegelik lõpp
Actual End
Lõpp
Actual Size
Tegelik suurus
Actual State
Tegelik olekExport hotkey actions in enabled state.
Actual amount
Tegelik summa
Actual commitments
Tegelikud kohustused
Actual expenditure
Tegelikud kulud
Actual information
Aktuaalne teave
Actual participation
Tegelik osalemine
Actual payments
Tegelikud maksed
Actual carrier
Tegelik vedaja
Actual rentals
Tegelikud üürid
2003 (actual)
2003 (tegelik)
2003 actual
2003 tegelik
2000 actual
a tegelik
Connection status check use connection status check.
Ühenduse oleku kontroll ühenduse kontrolli kasutamine.
(a) consider actual and potential changes in the conservation status of migratory waterbirds and the habitats important for their survival, as well as the factors which may affect them
a) käsitletakse rändveelindude kaitsestaatuse ja nende säilimiseks vajalike elupaikade tegelikke ja potentsiaalseid muutusi ning neid tõenäoliselt mõjutavaid tegureid
Display INDI status messages in the status bar
INDI olekuteadete näitamine olekuribal
Redirect status messages to the server status window
Olekuteated suunatakse serveri oleku aknasse
Status
Olek Status of message unknown.
Status
Staatus
Status
Olek posting status
Status
SaatjaReceiver of an email.
Status
Olek this is the hardware address of a network interface
Status
Olek

 

Related searches: Actual Actual - Actual To Actual Comparison - Actual Actual Basis - Actual Status - On Actual Status - Actual Status Quo - Actual Financial Status - Taking Inventory Of The Actual, Current Status - Actual Work Status - Our Actual Status+ -