Translation of "adaptation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adaptation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adaptation (b) is renumbered as adaptation (h)
Kohandusele b antakse uus tähis h.
adaptation (c) is renumbered as adaptation (d)
Kohandusele c antakse uus tähis d.
the present adaptation text shall become adaptation (a)
Senine kohandus muudetakse kohanduseks a.
Adaptation
Õppimine
Adaptation
Kohandamine
Adaptation
Kohandused
The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
present adaptation text D shall become adaptation text B.
Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
current adaptation (a) shall be renumbered as adaptation (b),
kohandusele a antakse uus tähis b
the current adaptation shall be numbered as adaptation (b),
kohandusele antakse tähis b
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted after adaptation (b)
kohanduse b järele lisatakse järgmine kohandus
the current adaptation shall be numbered as adaptation (a)
kohandusele antakse tähis a
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the existing adaptation shall be numbered as adaptation (a)
praegusele kohandusele antakse tähis a
the following adaptation shall be added after adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted after adaptation (g)
kohanduse g järele lisatakse järgmine kohandus
(b) The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
b) Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
2. present adaptation text D shall become adaptation text B.
2. Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
0 concentrated in flood defence, scope for adaptation planning adaptation.
0 üleujutuste eest kaitsmisele, on kohanemismeetmete proovikive.millel on äärmuslike ilmadega kavandamisel ja elluviimisel
the following new adaptation shall be added after adaptation (d)
Kohanduse d järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation text shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted before new adaptation (b)
uue kohanduse b ette lisatakse järgmine kohandus
the current adaptation (b) shall be renumbered as adaptation (c)
Kohandusele b antakse tähis c.
Needs adaptation
Vajab kohandamist
Adaptation content
Kohandamise sisu
Adaptation Measures
Kohanemismeetmed
Adaptation method
Kohandamise meetod
change adaptation.
kohanemise edendamiseks
Technical adaptation
Tehniline kohandus
Adaptation challenges
Kohanemise proovikivid
SECTORAL ADAPTATION
VALDKONDLIK KOHANDUS
SECTORAL ADAPTATION
VALDKONDLIK KOHANDAMINE
People at risk of being flooded, damage and adaptation cost at EU 27 level without adaptation and with adaptation
Inimeste arv, keda ähvardavad üleujutused ning kahjusummad ja kohandumiskulud EL 27 riikides kliimamuutuse kohandumismeetmete tarvituselevõtuga ja ilma
in adaptation (d) under (B), and adaptation (e) the entry R.
Punkti B kohandamises d ja kohandamises e asendatakse kanne R.
the following new adaptation (d) shall be inserted after adaptation (c)
Kohanduse c järele lisatakse järgmine uus kohandus d
the following adaptation shall be inserted after the new adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
in points 2 adaptation (b), 4b adaptation (b), 5 adaptation (h), 6 adaptation (b), 7 adaptation (b), 15b adaptation (b), the words Articles 6 and 8 of Regulation (EEC) No 17 62 shall be replaced by the words Article 10 of Regulation (EC) No 1 2003 .
Punkti 2 kohanduses b, punkti 4b kohanduses b, punkti 5 kohanduses h, punkti 6 kohanduses b, punkti 7 kohanduses b ja punkti 15b kohanduses b asendatakse sõnad määruse (EMÜ) nr 17 62 artiklid 6 ja 8 sõnadega määruse (EÜ) nr 1 2003 artikkel 10.
SCOPE OF ADAPTATION
KOHANDAMISE ULATUS
Needs adaptation review
Vajab kohandamise ülevaatamist
Adaptation of Annexes
Lisade kohandamine
Adaptation of measures
Meetmete kohandamine
Climate Change Adaptation
Kliimamuutustega kohanemine
Climate Change Adaptation
kliimamuutustega kohanemine,
Developing adaptation strategies
Kohanemisstrateegiate väljatöötamine

 

Related searches: Adaptation - Climate Change Adaptation - Film Adaptation - Climate Adaptation - Mitigation And Adaptation - Adaptation Period - Adaptation Process - Climate Change Mitigation And Adaptation - Product Adaptation - Adaptation Measures -