Translation of "adaptation measures" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adaptation - translation : Adaptation measures - translation : Measures - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adaptation Measures
Kohanemismeetmed
Adaptation of measures
Meetmete kohandamine
Adaptation and support measures are needed.
On vaja kohanemis ja toetusmeetmeid.
0 adaptation measures is a measures and practices outside ecosystems.
0 on suhteliselt uus teema.
Adaptation measures are required in this regard.
Seetõttu on vaja kohanemismeetmeid.
However, mitigation and adaptation measures must not be separate.
Leevendamis ja kohanemismeetmed ei tohiks aga olla teineteisest eraldatud.
a) Measures for the adaptation of the Community fishing fleet.
a) Ühenduse kalalaevastiku kohandamise meetmed.
Appropriate action will be taken for adaptation and mitigation measures.
Kohandamis ja leevendusmeetmete rakendamiseks toimitakse asjakohaselt.
Ensuring early implementation of no regret and win win measures and avoid mal adaptation, by mainstreaming adaptation into EU policies
tagada no regret ja win win meetmete varajane rakendamine ning vältida haavatavust mittevähendavaid meetmeid kohanemisküsimuste integreerimise kaudu ELi poliitikasse
Further examine the potential use of innovative funding measures for adaptation
Uurida täiendavalt, kas kliimamuutustega kohanemise puhul saaks kasutada uuenduslikke rahastamismeetmeid.
employment sector recognition of hypersensitivity as an illness and adaptation measures
töökoht ülitundlikkuse tunnistamine haigusena ja kohandamismeetmete rakendamine
I also welcome the adaptation measures for the new Member States.
Samuti tervitan ma kohandamismeetmeid uute liikmesriikide jaoks.
We must initiate adaptation measures now, and in many policy fields.
Me peame praegu algatama kohanemismeetmed ja seda paljudes poliitikavaldkondades.
Priority axis one measures for the adaptation of the community fishing fleet
Esimene suund ühenduse kalalaevastiku kohandamise meetmed
Priority axis 1 Measures for the adaptation of the community fishing fleet
1. prioriteetne tegevussuund Ühenduse kalalaevastiku kohandamise meetmed
Priority axis 1 measures for the adaptation of the Community fishing fleet
1. prioriteetne suund ühenduse kalalaevastiku kohandamise meetmed
Priority axis 1 Measures for the adaptation of the Community fishing fleet
Meede 1.1. Kalapüügi alaline lõpetamine Abinõu 1.
e development and implementation of adaptation measures is a relatively new issue.
Kohanemismeetmete väljatöötamine ja rakendamine on suhteliselt uus teema.
Efficiency adaptation measures have also been taken up throughout energy intensive industries.
Kõigis energiamahukates tööstusharudes on võetud kasutusele tõhususe meetmed.
The third element consists of improved adaptation measures to include international cooperation.
Kolmas punkt koosneb parandatud kohanemismeetmetest, et kaasata rahvusvahelist koostööd.
CHAPTER IPriority axis 1 measures for the adaptation of the Community fishing fleet
ii) kolm kuud määruse (EÜ) nr 2371 2002 artiklis 8 nimetatud liikmesriigi erakorraliste meetmete võtmisel artikli 21punkti a alapunktis ii nimetatud püügikoormuse kohandamise kavade raames
Section 1Priority axis 1 Measures for the adaptation of the Community fishing fleet
(30) Teabe ja finantsandmete elektroonilise vahetamisegakaasneb lihtsustumine, suurem tõhusus ja läbipaistvus ning ajakokkuhoid.
establishing appropriate financial arrangements to support mitigation and adaptation measures, technology transfer etc.
sobiva rahastamiskorra loomine kliimamuutuste leevendamise ja sellega kohanemise, tehnoloogiasiirde jms toetamiseks.
Adaptation measures are necessary to deal with the unavoidable impacts of climate change.
Kliimamuutuste vältimatu mõjuga toimetulekuks on vaja kohanemismeetmeid.
Assess impacts, vulnerabilities and develop innovative cost effective adaptation and risk prevention measures
Hinnata mõju ja nõrkusi ning töötada välja uuenduslikud kulutõhusad kohanemis ja riskiennetusmeetmed
Assessing the impact of climate change on agriculture in view of adaptation measures.
Kliimamuutuse põllumajandusele avalduva mõju hindamine kohandamismeetmeid silmas pidades.
When we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
Kui me räägime kohanemismeetmetest, siis me räägime ka rahastamisest.
Adaptation measures need to be started now, not in some vague middle term future.
Kohanemismeetmetega tuleb algust teha nüüd ja kohe, mitte ebamäärases keskpikas perspektiivis.
At the same time, co benefits between mitigation and adaptation measures should be exploited.
Samal ajal tuleks ära kasutada leevendus ja kohanemismeetmete omavahelist sünergiat.
The revenue should be used to combat climate change and to fund adaptation measures.
Saadud tulu tuleks kasutada selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ja rahastada kohanemismeetmeid.
Adaptation measures are necessary in order to meet the challenges posed by climate change.
Kohanemismeetmed on vajalikud, et lahendada kliimamuutustest tulenevaid probleeme.
1.11 Specifically funds will be needed to assist mitigation and adaptation measures in developing countries.
1.11 Erivahendeid on vaja kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmete toetamiseks arengumaades.
Yes, I agree that climate change mitigation and adaptation measures, including deforestation, must support biodiversity.
Jah, olen nõus, et kliimamuutuste leevendus ja kohanemismeetmed, muu hulgas metsade raadamine, peavad toetama bioloogilist mitmekesisust.
adaptation (b) is renumbered as adaptation (h)
Kohandusele b antakse uus tähis h.
adaptation (c) is renumbered as adaptation (d)
Kohandusele c antakse uus tähis d.
Figure 3 Impact of adaptation measures on damage due to low and high sea level rise.
Joonis 3 Kohanemismeetmete mõju meretaseme väiksest ja suurest tõusust tingitud kahjudele.
(e) adopt, as necessary, measures concerning the technical adaptation of the provisions of the present Agreement
e) võtab vastavalt vajadusele vastu käesoleva lepingu sätete tehnilise kohandamisega seotud meetmed
the present adaptation text shall become adaptation (a)
Senine kohandus muudetakse kohanduseks a.
Adaptation
Õppimine
Adaptation
Kohandused
Adaptation
Kohandamine
The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
present adaptation text D shall become adaptation text B.
Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
current adaptation (a) shall be renumbered as adaptation (b),
kohandusele a antakse uus tähis b
the current adaptation shall be numbered as adaptation (b),
kohandusele antakse tähis b

 

Related searches: Adaptation Measures - Mitigation And Adaptation Measures - Climate Adaptation Measures - Adaptation And Mitigation Measures - Local Adaptation Measures - Benefits And Costs Of Adaptation Measures - On Adaptation Measures - Measures For Adaptation - Implementation Of Climate Change Adaptation Measures - A Wide Range Of Adaptation Measures -