Translation of "adaptation period" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adaptation - translation : Adaptation period - translation : Period - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Procedure for derogating from the right to choose between adaptation period and aptitude test
Kohanemisaja ja sobivustesti vahel valimise õigusest erandi tegemise kord
An aptitude test or an adaptation period may not always compensate for these differences.
Selliseid erinevusi ei pruugi alati olla võimalik tasakaalustada sobivustestide või kohanemisaja abil.
It notes the need for a transitional period to allow adaptation to the new system.
Komisjon märkis, et tuleb kehtestada uue süsteemiga kohanemise periood.
(b) to complete an adaptation period not exceeding three years or take an aptitude test
HISPAANIA b) läbiks kuni kolmeaastase kohanemisaja või sooritaks sobivustesti
(b) to complete an adaptation period not exceeding three years or take an aptitude test
b) läbiks kuni kolmeaastase kohanemisaja või sooritaks sobivustesti
For this purpose, Switzerland may require the completion of an aptitude test or an adaptation period.
Sel põhjusel võib Šveits nõuda sobivustesti tegemist või kohanemisperioodi
(b) to complete an adaptation period not exceeding three years or take an aptitude test where
b) läbiks kuni kolmeaastase kohanemisaja või sooritaks sobivustesti, kui
a description of any compensatory measure, including the use of any adaptation period or aptitude test.
PL suhtes kohaldatakse artikli 13.7 lõiget 1 artiklis 13.1 esitatud finantsteenuste piiriülese osutamise ja piiriülese finantsteenuste kaubanduse määratluse punktis a määratletud finantsteenuste piiriülese osutamise suhtes seoses
adaptation (b) is renumbered as adaptation (h)
Kohandusele b antakse uus tähis h.
adaptation (c) is renumbered as adaptation (d)
Kohandusele c antakse uus tähis d.
The host Member State may reserve the right to choose between an adaptation period and an aptitude test.
Vastuvõttev liikmesriik võib jätta endale õiguse valida kohanemisaja ja sobivustesti vahel.
An adaptation period scheme with increased convergence, transparency and predictability in the aptitude test (in case of establishment).
Kohanemisaja kehtestamine, pöörates sobivustestis suuremat tähelepanu lähendamisele, läbipaistvusele ja prognoositavusele (tegevuskoha loomise korral).
Ensure implementation of the Climate Change Adaptation Strategy and its Action Plan covering the period up to 2020
Viia lõpule kõikide seonduvate õigusaktide vastuvõtmine, et võimaldada uue haridusseadustiku täielik rakendamine kõikidel haridustasanditel.
the present adaptation text shall become adaptation (a)
Senine kohandus muudetakse kohanduseks a.
Adaptation
Õppimine
Adaptation
Kohandused
Adaptation
Kohandamine
The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
present adaptation text D shall become adaptation text B.
Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
current adaptation (a) shall be renumbered as adaptation (b),
kohandusele a antakse uus tähis b
the current adaptation shall be numbered as adaptation (b),
kohandusele antakse tähis b
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted after adaptation (b)
kohanduse b järele lisatakse järgmine kohandus
the current adaptation shall be numbered as adaptation (a)
kohandusele antakse tähis a
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the existing adaptation shall be numbered as adaptation (a)
praegusele kohandusele antakse tähis a
the following adaptation shall be added after adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted after adaptation (g)
kohanduse g järele lisatakse järgmine kohandus
During this period the group worked in parallel on the adaptation of the CPSS IOSCO recommendations for central counterparties.
ELi liikmesriikide ja Kagu Euroopa riikide keskpankade tippspetsialistid ja samuti Euroopa Komisjoni, rahvusvaheliste organisatsioonide ja ülikoolide esindajad arutasid selle piirkonna reaalse lähenemisega seotud küsimusi ja peamisi väljakutseid.
0 concentrated in flood defence, scope for adaptation planning adaptation.
0 üleujutuste eest kaitsmisele, on kohanemismeetmete proovikive.millel on äärmuslike ilmadega kavandamisel ja elluviimisel
(b) The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
b) Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
2. present adaptation text D shall become adaptation text B.
2. Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
the following new adaptation shall be added after adaptation (d)
Kohanduse d järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation text shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted before new adaptation (b)
uue kohanduse b ette lisatakse järgmine kohandus
the current adaptation (b) shall be renumbered as adaptation (c)
Kohandusele b antakse tähis c.
Adaptation challenges
Kohanemise proovikivid
Needs adaptation
Vajab kohandamist
Technical adaptation
Tehniline kohandus
Adaptation content
Kohandamise sisu
Adaptation Measures
Kohanemismeetmed
Adaptation method
Kohandamise meetod
change adaptation.
kohanemise edendamiseks
SECTORAL ADAPTATION
VALDKONDLIK KOHANDUS
SECTORAL ADAPTATION
VALDKONDLIK KOHANDAMINE

 

Related searches: Adaptation Period - Period Of Adaptation - Period To Period - Economic Period Period - Period-to-period Comparisons - Consistent From Period To Period - Period By Period Basis - Period-to-period Basis, - First-period Second-period - On A Period To Period Basis -