Translation of "adaptation process" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adaptation - translation : Adaptation process - translation : Process - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The process to formulate and implement national adaptation plans
kohanemiskavade, poliitika, programmide ja meetmete seire, hindamine ja nendest õppimine, ning
The process to formulate and implement national adaptation plans
Artiklis 14 viidatud ülemaailmses kokkuvõttes muu hulgas
Adaptation should be considered in the Strategic Energy Review process.
Kliimamuutustega kohanemise valdkonda tuleks võtta arvesse ka strateegilise energiaülevaate raames.
Changes and adaptation needs in EU agriculture in response to the climate change process
Kliimamuutuste protsessiga seotud muutused ja kohanemisvajadused ELi põllumajanduses
The Green Paper White Paper process now deals primarily with adaptation inside the Union.
Rohelise ja valge raamatu koostamisega seoses tegeldakse nüüd peamiselt kohanemisega Euroopa Liidu sees.
3.5 The following issues need to be considered during any adaptation process for NRMM engines
3.5 Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate mootorite kohandamisel tuleb arvesse võtta järgmisi küsimusi
Furthermore, the Commission stressed that the proposal provided possibilities for adaptation of the production process, where necessary.
Komisjon rõhutas samuti, et ettepanek annab võimaluse kohandada vajaduse korral tootmisprotsessi.
4.16 Civil society will need to be deeply engaged in the process of adaptation to climate change.
4.16 Kodanikühiskond tuleb aktiivselt kaasata kliimamuutustega kohanemise protsessi.
4.18 Civil society will need to be deeply engaged in the process of adaptation to climate change.
4.18 Kliimamuutustega kohanemise protsessi tuleb aktiivselt kaasata kodanikühiskond.
In any event, the applicable procedural rules must be respected, and this may slow down the adaptation process.
Igal juhul tuleb järgida kehtivaid menetlusreegleid ja see võib aeglustada ettevalmistustöid.
It is my hope that the adaptation process will help Montenegro improve the living conditions of its inhabitants.
Loodan, et kohanemisprotsess aitab Montenegrol parandada kohalike elanike elutingimusi.
As we think about adaptation measures, we should also adapt the Lisbon process to the demands of climate change.
Kuna me mõtleme kohanemismeetmete peale, peaksime samuti kohandama Lissaboni protsessi vastavalt kliimamuutuste nõuetele.
adaptation (b) is renumbered as adaptation (h)
Kohandusele b antakse uus tähis h.
adaptation (c) is renumbered as adaptation (d)
Kohandusele c antakse uus tähis d.
4.4 Integration is a social process of mutual adaptation in the complex social relationships between individuals and groups of people.
4.4 Integratsioon on vastastikuse kohanemise sotsiaalne protsess, mis toimub inimeste ja inimrühmade vahelistes keerulistes suhetes.
the present adaptation text shall become adaptation (a)
Senine kohandus muudetakse kohanduseks a.
Adaptation
Õppimine
Adaptation
Kohandused
Adaptation
Kohandamine
The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
present adaptation text D shall become adaptation text B.
Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
current adaptation (a) shall be renumbered as adaptation (b),
kohandusele a antakse uus tähis b
the current adaptation shall be numbered as adaptation (b),
kohandusele antakse tähis b
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted after adaptation (b)
kohanduse b järele lisatakse järgmine kohandus
the current adaptation shall be numbered as adaptation (a)
kohandusele antakse tähis a
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the existing adaptation shall be numbered as adaptation (a)
praegusele kohandusele antakse tähis a
the following adaptation shall be added after adaptation (a)
kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted after adaptation (g)
kohanduse g järele lisatakse järgmine kohandus
Further, competent autthorities might find adaptation difficult and might not provide adequate ressources to process requests properly and in a timely fashion.
Lisaks võivad pädevad asutused pidada kasutuselevõttu keeruliseks ega pruugi tagada vajalikke ressursse menetlemaks taotlusi nõuetekohaselt ja kiiresti.
0 concentrated in flood defence, scope for adaptation planning adaptation.
0 üleujutuste eest kaitsmisele, on kohanemismeetmete proovikive.millel on äärmuslike ilmadega kavandamisel ja elluviimisel
(b) The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
b) Kohanduse a) järele lisatakse järgmine kohandus
2. present adaptation text D shall become adaptation text B.
2. Senine kohanduse tekst D muudetakse kohanduse tekstiks B.
the following new adaptation shall be added after adaptation (d)
Kohanduse d järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation text shall be inserted after adaptation (a)
Kohanduse a järele lisatakse järgmine kohandus
the following adaptation shall be inserted before new adaptation (b)
uue kohanduse b ette lisatakse järgmine kohandus
the current adaptation (b) shall be renumbered as adaptation (c)
Kohandusele b antakse tähis c.
Adaptation challenges
Kohanemise proovikivid
Needs adaptation
Vajab kohandamist
Technical adaptation
Tehniline kohandus
Adaptation content
Kohandamise sisu
Adaptation Measures
Kohanemismeetmed
Adaptation method
Kohandamise meetod
change adaptation.
kohanemise edendamiseks

 

Related searches: Adaptation Process - Process Of Adaptation - Process Adaptation - Undergo A Process Of Adaptation - Adaptation Of A General Process - In The Process Of Adaptation - Adaptation - Climate Change Adaptation - Film Adaptation - Climate Adaptation -