Translation of "adaptor" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adaptor - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Graphics Adaptor
Graafikakaart
AC adaptor unplugged
Lahutati elektrivõrgustComment
KHTML Extension Adaptor
KHTML i laiendi adapterComment
KHTML Extension Adaptor
KHTML i laiendi adapter
A Script Adaptor
SkriptiadapterName
AC adaptor plugged in
Ühendati elektrivõrkuComment
Gnome global menu adaptor
Gnome globaalse menüü mugandus
camera adaptor CA 400
kaameraadapter CA 400
Camera adaptor CA Z35
kaamera adapter CA Z35,
Camera adaptor EA Z35
kaamera adapter EA Z35
Camera adaptor EA Z35.
kaamera adapter EA Z35.
The power adaptor has been unplugged
Arvuti lahutati elektrivõrgustName
The power adaptor has been unplugged.
Toiteadapter ühendati lahti.
When AC Adaptor is plugged in
Kui AC adapter on ühendatud
The power adaptor has been plugged in
Arvuti ühendati elektrivõrkuName
The power adaptor has been plugged in.
Toiteadapter ühendati.
1 bottle 1 dosing syringe 1 adaptor
1 pudel 1 annustamise süstal 1 adapter
With the other hand, push STRAIGHT DOWN FIRMLY on the adaptor package until you feel the adaptor spike penetrate the vial stopper and FEEL AND HEAR THE ADAPTOR RIM LOCK INTO PLACE (see Diagram 3).
Teise käega vajutage SUUNAGA OTSE ALLA tugevalt adapteri pakendile, kuni tunnete, kuidas adapteri otsik tungib läbi viaali korgi ja TUNNETE JA KUULETE, KUIDAS ADAPTERI SERV LUKUSTUB KOHALE (vt joonis 3).
With the other hand, push straight down firmly on the adaptor package until you feel the adaptor spike penetrate the vial stopper and FEEL AND HEAR THE ADAPTOR RIM LOCK INTO PLACE (see Diagram 3).
Teise käega vajutage SUUNAGA OTSE ALLA tugevalt adapteri pakendile, kuni tunnete, kuidas adapteri otsik tungib läbi viaali korgi ja TUNNETE JA KUULETE, KUIDAS ADAPTERI SERV LUKUSTUB KOHALE (vt joonis 3).
This is an adaptor, it's not a lens.
See on üldse adapter, mitte lääts.
Press bottle adaptor into the neck of the bottle.
Suletud pakend Ärge kasutage kui pakend on eelnevalt avatud
I think my power adaptor actually just went on.
Ma arvan, et mu vooluadapter läks tööle.
camera adaptor AW AD500AE and AW AD700BSE, which were presented as successor models of camera adaptor WV AD500E and WV AD700ASE already included in the Annex.
kaameraadapterid AW AD500AE ja AW AD700BSE, mida esitleti kaameraadapterite WV AD500E ja WV AD700ASE ajakohastatud mudelitena, juba lisasse lisatud.
Attach the syringe to the adaptor (Luer) end of the infusion set.
Kinnitage süstal infusioonikomplekti adapteriga (Luer) otsa.
DO NOT push down the adaptor at an angle (see Diagram 4).
ÄRGE suruge adapterit alla nurga all (vt joonis 4).
Replace the cap on the bottle, leaving the bottle adaptor in place.
Pange kork tagasi, jättes adapteri oma kohale.
It is important that the vial adaptor spike completely penetrates the vial stopper.
On tähtis, et viaali adapteri teravik läbib täielikult viaali korgi.
The adaptor can then be left in the bottle for all subsequent uses
Seejärel võib selle adapteri jätta pudelile kogu ülejäänud kasutamisajaks.
The armoured cable shall be fitted from the adaptor to the recording equipment.
Adapter ja sõidumeerik ühendatakse soomustatud kaabliga.
All above models are sold without a corresponding triax system or triax adaptor.
Kõiki eespool nimetatud mudeleid müüakse ilma vastava triaksiaalsüsteemi või triaksiaaladapterita.
All above models are sold without a corresponding triax system or triax adaptor
Kõiki eespool nimetatud mudeleid müüakse ilma vastava triaksiaalsüsteemi või triaksiaaladapterita.
The power adaptor has been plugged in. Any pending suspend actions have been canceled.
Arvuti ühendati elektrivõrku. Kõik teostamata ooterežiimi toimingud on peatatud.
Press the bottle adaptor into the neck of the bottle (as shown on figure below).
Suruge adapter pudeli kaelale (nagu näidatud allpoololeval joonisel).
The adaptor is provided so that you can fill the oral syringe with medicine from the bottle.
Adapter on lisatud selleks et te saaksite täita süstla ravimiga otse pudelist.
While holding the vial in one hand, remove the plastic packaging from the vial adaptor (see Diagram 5).
Hoides viaali ühe käega, eemaldage teisega viaaliadapteri plastikpakend (vt joonis 5).
With the syringe still attached to the vial and vial adaptor, hold the vial upside down at eye level.
Süstal ikka veel viaali ja viaaliadapteri küljes, hoidke viaali silmade kõrgusel nii, et viaal on ülevalpool ja süstal selle all.
In case of incompatibility an adaptor can be used and removed together with the glass syringe immediately after administration
Sobimatuse esinemisel võib kasutada adapterit, mis koos klaassüstlaga peale ravimi manustamist otsekohe eemaldatakse.
While the bottle is upright, on a flat surface, insert the tip of the oral syringe into the adaptor.
Kui pudel on tasasel pinnal püstiasendis, sisestage süstla ots adapterisse.
While holding the bottle in its upright position, insert the press in bottle adaptor into the neck of the bottle.
Hoides pudelit püstises asendis asetage sellele pudeli kaelale surutav adapter.
With the vial held upside down, unscrew the syringe from the vial adaptor by turning it anti clockwise (see Diagram 12).
Hoides viaali tagurpidi, keerake vastupäeva süstal viaaliadapteri küljest lahti (vt joonis 12).
The syringe has a pre attached polycarbonate plastic luer lock adaptor and the tip is sealed with an elastomeric tip cap.
Süstel on eelnevalt kinnitatud polükarbonaatplastikust Luer tüüpi lukkadapteriga ja süsteli ots on suletud elastomeerist korgiga.
The syringe has a pre attached polycarbonate plastic .luer lock adaptor and the tip is sealed with an elastomeric tip cap.
Süstelil on polükarbonaatplastikust eelmonteeritud Luer tüüpi lukkadapter ja selle ots on suletud elastomeerist korgiga.
A measuring cup (graduated to indicate 23 ml), 5 ml oral syringe and a press in bottle adaptor are also provided.
Blisterpakend, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletti pakendis
Start again with another dose tray. Holding the glass barrel of the syringe (not the white collar) in one hand, and the vial adaptor (not the vial) in the other, connect the syringe to the vial adaptor by inserting the tip into the opening and turn clockwise until completely secured (see Diagram 7).
Sel juhul alustage uue ravimi alusega. Hoides süstla klaaskolbi (mitte valget kaelust) ühes käes ja viaali adapterit (mitte viaali) teises käes, ühendage süstal viaaliadapteriga asetades süstla otsiku viaaliadapteri avasse ning keerake kellaosuti liikumise suunas kuni täielikku sulgumiseni (vt joonis 7).
A 27 or 30 G x ½ inch needle should be attached to the luer lock adaptor, to allow the administration of the product.
Toote manustamiseks tuleb Luer tüüpi lukkadapteriga ühendada nõel suurusega 27 G või 30 G x ½.

 

Related searches: Adaptor - Power Adaptor - Ac Adaptor - Early Adaptor - Mains Adaptor - Plug Adaptor - Adaptor Plate - Adaptor Plug - Power Supply Adaptor - Adaptor Protein -