Translation of "added advantage" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Added - translation : Added advantage - translation : Advantage - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This has the added advantage of being able to fix the panels to almost any surface.
See on lisaväärtus, sest painduvaid paneele saab kinnitada peaaegu igale pinnale.
An added advantage here is that, in the current downturn, investments of this kind can also stimulate economic activity.
Sellega kaasnev eelis on, et praeguses majanduskriisi olukorras võivad need investeeringud virgutada majandustegevust.
An added advantage of such measures is that, in the current downturn, investments of this kind can also stimulate economic activity.
Selliste meetmetega kaasnev eelis on, et praeguses majanduskriisi olukorras võivad need investeeringud virgutada majandustegevust.
This process has the added advantage of creating a small wetland area that contributes to the localaquatic and semi aquatic biodiversity.
Selle saavutamiseks kavatseb Taani kasutada parimat tehnoloogiat ja haldusmeetodeid.Nende väljaselgitamiseks koostati järgmine uurimisprogramm.
Advantage
Eelis
Small advantage.
Väike eelis.
Competitive Advantage
Konkurentsieelis
Advantage, indeed!
Eelis või asi.
My advantage!
Minu eelis.
Financial advantage
Rahaline eelis
He refused to take advantage of you. Take advantage of me?
Ta ei tahtnud sind ära kasutada.
The Angus advantage.
Anguse eelis.
Advantage, Mr. Reynolds.
Reynoldsi paremus.
Advantage, Mr. Haines.
Paremus Hainesil.
Such a system will have the added advantage ofpromoting economic development in peripheral coastal regions,which is why it is a vital part of an overarching vision.
Sellise süsteemi veel üheks eeliseks onasjaolu, et see soodustab äärepoolsemate rannikupiirkondadearengut ning seetõttu on oluline selle süsteemi hõlmamineterviknägemusse.
Advantage of EU action
ELi tasandi meetmete eelised
United Kingdom s advantage (3
Ühendkuningriigi kasu (3
United Kingdom s advantage (2
Ühendkuningriigi kasu (2
He'll have the advantage.
Temal oleks siis eelis.
Taking advantage of people.
Pead end üleval nagu väljapressija.
You take advantage, Roper.
Kasuta juhust, Roper.
What advantage do we have?
Mis eelis, küsite?
We have just one advantage.
Meil on ainult üks eelis.
He took advantage of me!
Ta kasutas mind ära!
He took advantage of me.
Ta kasutas mind ära!
This is to our advantage.
Ja see on meie kasuks.
He's taking advantage of you.
Ta kasutab teid ära.
And this is called mechanical advantage.
Ja seda kutsutaksegi
ISSUE OF SHARES CONFERRING SPECIAL ADVANTAGE
ERISOODUSTUSI ANDVATE OSADE VÄLJALASKMINE
(a) Granting of an economic advantage
Turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteerium
Everyone takes advantage of the ignorant.
Kõik kasutavad teadmatuid ära.
We must take advantage of it.
Me peame seda ära kasutama.
Because it's not to your advantage.
Sest see ei tule sulle kasuks.
Because you're taking advantage of me.
Sest sa kasutad mind ära!
I'll turn that to my advantage.
Ma saan pöörata selle enda kasuks.
Selective advantage and distortion of competition
Valikulise eelise ja konkurentsi moonutamise kohta
The grants therefore constituted an advantage.
Need toetused kujutasid seega eelist.
Selective advantage and distortion of competition
Valikuline soodustus ja konkurentsi kahjustamine
Selective advantage for specialised investment vehicles
Selektiivne eelis spetsialiseeritud investeerimisfondide kasuks
Europe s comparative advantage in the world economy will continue to lie in high value added goods and services, the effective management of value chains and access to markets throughout the world.
Euroopa suhteline eelis maailmamajanduses on jätkuvalt kõrge lisaväärtusega toodetes ja teenustes, väärtusahelate tulemuslikus juhtimises ja juurdepääsus kogu maailma turgudele.
The protection of intellectual property rights and geographical indications at global level remains fairly inadequate it neutralises the competitive advantage of the high added value of European industrial and agricultural products.
Intellektuaalomandi õiguste ja geograafiliste tähiste kaitse on ülemaailmsel tasemel endiselt üsna ebapiisav see neutraliseerib Euroopa tööstus ja põllumajandustoodete kõrge lisandväärtuse eelisseisundi.
B. Selective advantage and distortion of competition
B. Valikulise eelise ja konkurentsi moonutamise kohta
benefit from a non commercial advantage, and
saab muud kui kaubanduslikku kasu, ja
(b) Selective advantage and distortion of competition
b) Selekteeriv eelis ja konkurentsi põhimõtete vääramine
(a) Selective advantage and distortion of competition
a) Valikuline soodustus ja konkurentsi kahjustamine

 

Related searches: Trading Advantage Advantage - Added Advantage - Has The Added Advantage - With The Added Advantage - Thus Provides The Added Advantage - The Respective Legal Value Added Tax Is To Be Added. - 5. Value Added Tax Will Be Added - Value-added Tax Is Added - Value Added Tax Shall Be Added - Value Added Tax Will Be Added -