Translation of "additional advantage" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Additional - translation : Additional advantage - translation : Advantage - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Knowledge of additional languages is an advantage.
Täiendavate keelte oskus on eeliseks.
Any additional advantage to the recipient was irrelevant if, for whatever reason, a market economy investor would not have required additional remuneration for such advantage.
Igasugune täiendav eelis vastuvõtjale oli asjassepuutumatu, kui turumajanduslik investor ei oleks ükskõik millisel põhjusel nõudnud kõnealuse eelise eest täiendavat tasu.
Its application confers no additional advantage on beneficiary companies involved in reorganisation or restructuring operations.
Selle kohaldamisega ei kaasne ümberkorraldamistoimingutes osalevatele kasusaajatele mingeid lisaeeliseid.
Pre fitting may take advantage from additional interface specifications between the subsystems rolling stock and control command.
Eelpaigalduse osas võib ära kasutada täiendavaid veeremi ja juhtkäskude süsteemi vaheliste liideste spetsifikaate.
Again, this advantage must be carefully weighed against the additional administrative burdens that such rules would entail for procurers and undertakings.
Seda eelist tuleb hoolikalt kaaluda seoses täiendava halduskoormusega, mis selliste eeskirjadega kaasneks hankijatele ja ettevõtjatele.
Advantage
Eelis
Not all of a bank's additional liable capital recognised for supervisory purposes was automatically of economic use or conferred an economic advantage.
Panga jaoks ei kujuta iga pangandusjärelevalveõiguse alusel aktsepteeritud vastutav kapital automaatselt majanduslikku kasu või eelist.
To take advantage of these additional capabilities, you will need an application which supports them. No application currently supports them through this kioslave.
Kõigi nende lisavõimaluste kasutamiseks on vaja neid toetavat rakendust. KIO mooduli vahendusel ei toeta neid praegu teadaolevalt ükski rakendus.
Small advantage.
Väike eelis.
Competitive Advantage
Konkurentsieelis
Advantage, indeed!
Eelis või asi.
My advantage!
Minu eelis.
Financial advantage
Rahaline eelis
The transfer of WK shares presented the advantage of allowing this to happen without the need for an additional capital contribution from FHH's budget.
WK osaluste üleandmise eeliseks oli, et nimetatud eesmärgid saavutati ilma täiendava kapitalieraldiseta FHH eelarvest.
Since the Land received an adequate remuneration, an increase in its participation in WestLB was neither necessary nor justified and would, in fact, have provided the Land with an additional economic advantage without additional consideration.
Kuna liidumaa sai kohase tasu, ei olnud tema osaluse suurendamine WestLB s vajalik ega põhjendatud ja oleks tegelikult andnud liidumaale täiendavat majanduslikku kasu ilma täiendava vastutasuta.
He refused to take advantage of you. Take advantage of me?
Ta ei tahtnud sind ära kasutada.
Thus, even an advantage granted through a potential additional burden for the State constitutes state aid where it affects competition and trade between Member States.
Seega, isegi riigi võimaliku lisakohustuse kaudu antud eelis moodustab riigipoolse abi, kui ta mõjutab konkurentsi ja liikmesriikide vahelist vahetustegevust.
On the question of marginal taxation, the UK authorities deny that the different way of rating additional fibres confers any advantage on BT or Kingston.
Piirmaksustamise puhul eitavad Ühendkuningriigi ametiasutused, et uute kiudude erinev maksustamine annab BT le või Kingstonile mingisuguse eelise.
The Angus advantage.
Anguse eelis.
Advantage, Mr. Reynolds.
Reynoldsi paremus.
Advantage, Mr. Haines.
Paremus Hainesil.
Advantage of EU action
ELi tasandi meetmete eelised
United Kingdom s advantage (3
Ühendkuningriigi kasu (3
United Kingdom s advantage (2
Ühendkuningriigi kasu (2
He'll have the advantage.
Temal oleks siis eelis.
Taking advantage of people.
Pead end üleval nagu väljapressija.
You take advantage, Roper.
Kasuta juhust, Roper.
Customers are increasingly looking for solutions rather than simply products, and it is often the ability to provide additional services that gives a manufacturing company its competitive advantage.
Kliendid ootavad lihtsate toodete asemel üha enam lahendusi ning sageli loob võimalus täiendavate teenuste osutamiseks tootmisettevõttele konkurentsieelise.
People who can speak additional languages have an advantage, and when everyone understands that and accepts it, we will be able to look forward to a better future.
Lisaks oma emakeelele teisi keeli kõnelevatel inimestel on eelised ja kui kõik seda mõistavad ja aktsepteerivad, on meil võimalik rõõmuga paremat tulevikku oodata.
What advantage do we have?
Mis eelis, küsite?
We have just one advantage.
Meil on ainult üks eelis.
He took advantage of me!
Ta kasutas mind ära!
He took advantage of me.
Ta kasutas mind ära!
This is to our advantage.
Ja see on meie kasuks.
He's taking advantage of you.
Ta kasutab teid ära.
This is a two fold discrimination because administrative methods are being used to stop the formation of groups and, at the same time, considerable amounts of additional financial support are being given to organised political groups, which gives them an additional advantage.
Tegu on kahekordse diskrimineerimisega, sest halduslikke võtteid kasutatakse fraktsioonide moodustamise takistamiseks ning samas antakse organiseerunud fraktsioonidele märkimisväärset täiendavat rahalist toetust, mis annab neile lisaeelise.
And this is called mechanical advantage.
Ja seda kutsutaksegi
ISSUE OF SHARES CONFERRING SPECIAL ADVANTAGE
ERISOODUSTUSI ANDVATE OSADE VÄLJALASKMINE
(a) Granting of an economic advantage
Turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteerium
Everyone takes advantage of the ignorant.
Kõik kasutavad teadmatuid ära.
We must take advantage of it.
Me peame seda ära kasutama.
Because it's not to your advantage.
Sest see ei tule sulle kasuks.
Because you're taking advantage of me.
Sest sa kasutad mind ära!
I'll turn that to my advantage.
Ma saan pöörata selle enda kasuks.
Selective advantage and distortion of competition
Valikulise eelise ja konkurentsi moonutamise kohta

 

Related searches: Trading Advantage Advantage - Additional Advantage - An Additional Advantage - One Additional Advantage - An Additional Advantage Is The Fact - Will Be An Additional Advantage - Additional Languages Are An Advantage - Confers No Additional Advantage - Additional Competitive Advantage - Advantage Of Additional Services -