Translation of "additional argument" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Additional - translation : Additional argument - translation : Argument - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An additional argument for the use of such fuels is the reduction in NOx emissions.
Lisaargument selliste kütuste kasutamiseks on NOx heitkoguste vähenemine.
Add a contact with name and e mail address by interpreting an additional command line argument as the input data
Nime ja e posti aadressiga kontakti lisamine täiendavat käsureaargumenti sisendandmeteks võttes
argument
argument
Argument
Argument
Argument
Poolte argumendid
Argument
Vaidluses osalevad lepinguosalised esitavad märkused kümne päeva jooksul ning vahekohus võtab arvesse kõiki selliseid märkusi.
Argument
Väited
Argument
TÕENDID
Argument
Lepinguosalised püüavad jõuda mõlemat lepinguosalist rahuldava lahenduseni 60 päeva jooksul alates vahendaja nimetamisest.
Argument
selgitama, kuidas on taotluse esitanud lepinguosalise arvates kõnealune mõju seotud selle meetmega.
Invalid argument
Vigane parameeter
argument expected
oodati argumenti
Bad argument
Vigane argument
Argument Details
Argumendi üksikasjad
First argument
Esimene argument
Second argument
Teine argument
Third argument
Kolmas argument
Argument types
Argumenditüübid
Invalid argument.
VMRss
Argument hints
Argumendivihjed
Malformed argument
Vigane argument
Argument name
Argumendi nimi. The value of an argument
Oh, argument.
Oo, argument.
No argument.
Ärge vaielge!
Rebuttal Argument
Kirjalik ja suuline tõlge
Rebuttal Argument
Vastuväited
Rebuttal Argument
Erandkorras võivad vaidluses osalevad pooled esitada täiendavaid tõendeid, kui need said vaidluses osalevale poolele kättesaadavaks või teatavaks pärast kirjalike esildiste vahetamist või kui vahekohus peab selliseid tõendeid asjakohaseks ning annab teisele vaidluses osalevale poolele võimaluse selle kohta märkusi teha.
Rebuttal Argument
Mõlemat lepinguosalist rahuldavad lahendused tehakse üldsusele teatavaks.
Rebuttal Argument
Artikkel 3
There is the Euro sceptic argument against them, there is the legal argument against them and there is the democratic argument.
Nende vastu on euroskeptiline argument, juriidiline argument ja ka demokraatlik argument.
Argument is optional.
Argument on mittekohustuslik.
Argument is required.
Argument on nõutav.
Argument is implied.
Argumenti eeldatakse.
ERROR Unknown argument.
VIGA tundmatu argument.
Unknown argument type
Tundmatu argumendi tüüp
And same argument.
Mis läheneb nullile.Ning sama argument.See siin läheneb nullile.
Here's the argument.
Siit tuleb väide.
Friendly little argument.
Väike sõbralik diskussioon.
There's no argument.
Pole mõtet vaielda.
No argument, General.
Ei vaidle vastu, kindral.
An additional argument in favour of deferring a final decision is the economic crisis, which is forcing countries to make savings and cut expenditure.
Lisaargument lõppotsuse edasilükkamise toetuseks on majanduskriis, mis sunnib riike rohkem säästma ja kulusid kärpima.
The third additional argument that ACEA puts forward is the claim that the Commission is not coherent in its application of the jurisprudence Deggendorf.
Kolmandas ACEA lisatähelepanekus väidetakse, et komisjon ei kohalda Deggendorfi kohtuotsust järjekindlalt.
Vtesse put forward a secondary argument on the basis of the Telereal argument.
Vtesse esitas Telereali väitele tuginedes veel ühe lisaväite.
It is actually not an argument at all it is a knock out argument.
See ei ole tegelikult üldse mingi argument, vaid tühi populism.
CreateWidget takes one argument
CreateWidget nõuab üht argumenti

 

Related searches: Argument Argument - As An Additional Argument To - Any Additional Argument - Additional Sales Argument - Argument - Line Of Argument - For The Sake Of Argument - Make An Argument - Strong Argument - Legal Argument -