Translation of "additional factor" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Additional - translation : Additional factor - translation : Factor - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

25 patients, additional factor VIII was given.
Mõnele patsiendile manustati täiendavalt faktorit VIII.
In some patients, additional factor VIII was given.
Mõnele patsiendile manustati täiendavalt faktorit VIII.
You may need additional factor VIII to control
Verejooksu kontrolliks võite vajada faktor VIII manustamist.
In some patients additional Factor VIII was given.
Mõningatele patsientidele manustati täiendavat VIII hüübimisfaktorit.
In some patients additional factor VIII was given.
Mõnele patsiendile manustati lisaks VIII faktorit.
In some patients additional factor VIII was given.
Mõnele patsiendile manustati täiendavalt verehüübivusfaktorit VIII.
In some patients additional factor VIII was given.
Mõningatele patsientidele manustati täiendavalt VIII hüübimisfaktorit.
In some patients additional factor VIII was given.
Manustamine koos Kaletra ga võib põhjustada selle bensodiasepiini kontsentratsiooni suurt tõusu.
In some patients additional factor VIII was given.
Mõnele patsiendile manustati lisaks verehüübimisfaktorit VIII.
In some patients additional factor VIII was given.
Mõnele patsiendile manustati täiendavalt hüübimisfaktorit VIII.
In some patients additional factor VIII was given.
Osale patsientidest manustati täiendavalt VIII hüübimisfaktorit.
In some patients additional factor VIII was given.
Mõnedele patsientidele manustati lisaks VIII faktorit.
27 No such additional factor is alleged here.
27 Sellise lisateguri olemasolu ei väideta käesolevas asjas.
For them, innovation is simply just an additional production factor.
Nende jaoks on innovatsioon vaid üks täiendav tootmistegur.
You may need additional factor VIII to control any bleeding. If you have diabetes.
Verejooksu korral võite vajada hüübimisfaktori VIII täiendavat manustamist. Kui teil on suhkurtõbi.
A major overhaul involves a large number of contractors, which presents an additional risk factor.
Kapitaalremondis osaleb palju alltöövõtjaid, mis on täiendav riskitegur.
Cost efficiency would be the main driving factor with greening an additional benefit and not a priority.
Põhiline ajendav tegur võiks olla kuluefektiivsus, ja keskkonnasäästlikkus ei oleks mitte prioriteet, vaid täiendav kasu.
You may need additional medicine to help your blood clot (factor VIII), in order to control any bleeding.
Verejooksude kontrollimiseks võib olla vajalik täiendava verehüübimist soodustava ravimi (verehüübimisfaktori VIII) manustamine.
An additional factor for consideration is the emergence of increasing ciprofloxacin resistance, particularly in the last 10 15 years.
Täiendava tegurina tuleb arvesse võtta resistentsuse suurenemist tsiprofloksatsiini suhtes viimase 10 15 aasta jooksul.
The Barcelona process a union for the Mediterranean could be an additional factor in the effort to foster peace.
Barcelona protsess ühendus Vahemere maadele võiks olla lisateguriks rahu edendamisel.
The occurrence of mortality in several species at the same site shall be an additional factor to be considered.
Mitme liigi hulgas esinevad üheaegsed surmajuhtumid on lisategurid, mis tuleb arvesse võtta.
The occurrence of mortality in several species at the same site shall be an additional factor to be considered.
Mitme liigi hulgas esinevad üheaegsed surmajuhtumid on lisategurid, mida tuleb arvesse võtta.
The Committee saw no need to use an additional safety factor for the derivation of the acceptable operator exposure level.
Komisjon ei pidanud vajalikuks täiendava turvalisuskoefitsiendi kasutamist ainega kokkupuutumise vastuvõetava ulatuse määramiseks.
Activated factor IX, in combination with activated factor VIII, activates factor X.
Aktiveeritud IX faktor aktiveerib koos VIII faktoriga X faktori.
Activated factor IX, in combination with activated factor VIII, activates factor X.
Aktiveeritud IX faktor koos aktiveeritud VIII faktoriga aktiveerivad X faktori.
1.2.1 Insularity is indicated as a geocultural factor and a permanent handicap representing an additional constraint on competitiveness in the areas concerned.
1.2.1 Saarelist asendit käsitletakse geokultuurilise tegurina ja ebasoodsa püsitingimusena, mis lisab täiendava piirangu kõnealuste alade konkurentsivõimele.
1.2.1 Insularity is indicated as a geocultural factor and a permanent handicap representing an additional constraint on competitiveness in the areas concerned.
1.2.1 Saarelist asendit käsitletakse geokultuurilise tegurina ja püsiva ebasoodsa tingimusena, mis lisab täiendava piirangu kõnealuste alade konkurentsivõimele.
When considering the risks to health from wholebody vibration an additional multiplying factor must be applied to the frequency weighted vibration values.
Üldvibratsioonist tulenevate terviseriskide kaalumisel tuleb sageduskorrigeeritud vibratsiooniväärtuste puhul kohaldada täiendavat korrutustegurit.
An additional factor was the endless series of interventions in the course of the debate in the Committee on Transport and Tourism.
Lisateguriks oli transpordi ja turismikomisjoni lõputu sekkumiste jada arutelu käigus.
Activated factor VIII acts as a Cofactor for activated Factor IX, accelerating the conversion of Factor X to activated Factor X.
Aktiveeritud faktor VIII on aktiveeritud IX faktori kofaktor, mis kiirendab X faktori muutumist aktiveeritud X faktoriks.
The factor VIII von Willebrand Factor complex consists of two molecules (factor VIII and von Willebrand factor) with different physiological functions.
VIII faktori von Willebrandi faktori kompleks koosneb kahest molekulist (faktor VIII ja von Willebrandi faktor), millel on erinev füsioloogiline funktsioon.
Activated factor VIII acts as a cofactor for activated factor IX, accelerating the conversion of factor X to activated factor X.
Aktiveeritud VIII hüübimisfaktor toimib kui aktiveeritud IX hüübimisfaktori kofaktor, kiirendades X faktori konversiooni aktiveeritud X faktoriks.
Factor
Tegur
Factor
Koefitsient
factor.
kasvufaktorina.
Factor
Tegur
An additional explanatory factor is that both GDP and disposable income are projected to continue to increase in real terms into the future.
Selgitav tegur on seegi, et ennustatakse nii SKT kui ka kasutada jääva sissetulekuosa jätkuvat reaalset kasvu tulevikus.
Factor IX is activated by factor VII tissue factor complex in the extrinsic pathway as well as factor XIa in the intrinsic coagulation pathway.
IX faktor aktiveeritakse VII faktori koefaktori kompleksi poolt hüübimissüsteemi välisel rajal ja XIa faktor hüübimise sisemisel rajal.
Factor IX is activated by factor XIa in the intrinsic coagulation pathway and by the factor VII tissue factor complex in the extrinsic pathway.
IX faktor aktiveeritakse XIa faktori poolt hüübimise sisemises tees ja VII faktori koe faktori kompleksi poolt välimises tees.
Additional information on special population Congenital or acquired immunodeficiency has been identified as a risk factor for neurotropic disease (See sections 4.3 and 4.4).
Lisainformatsioon teatud elanikkonna grupile Kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkus on riskifaktoriks neurotroopsete haiguste puhul (vt lõik 4. 3 ja 4. 4).
The second factor the capacity to introduce the Community's achievements is linked to the provision of suitable funds and the engagement of additional employees.
Teine tegur, milleks on ühenduse edusammude tegemise võime, on seotud sobilike rahaliste vahendite määramise ja täiendavate töötajate kaasamisega.
This complex activates factor IX into factor IXa and factor X into factor Xa, leading to the initial conversion of small amounts of prothrombin into thrombin.
See kompleks muundab faktori IX aktiveeritud faktoriks IXa ning faktori X aktiveeritud faktoriks Xa, mis omakorda soodustab väikeste protrombiinikoguste esialgset konverteerumist trombiiniks.
Activated factor VIII acts as a cofactor for activated factor
Aktiveeritud X faktor muudab
Form Factor
Skaleerimine
Scaling factor
Skaleerimistegur

 

Related searches: Factor K And K Factor - An Additional Factor - Additional Contributing Factor - Additional Factor For The - Additional Correction Factor - Additional Risk Factor - Factor - Power Factor - Form Factor - Load Factor -