Translation of "address an issue" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Address - translation : Address an issue - translation : Issue - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Turkey should address this issue.
Türgi peab selle küsimusega tegelema.
We have used these two reports in order to address this as an issue.
Me oleme kasutanud neid kahte raportit selle küsimuse käsitlemise eesmärgil.
Address the issue of anonymous share holding.
Tegeleda anonüümse osaluse küsimusega.
This Parliament therefore found it absolutely necessary to address this as an urgency issue at this stage.
Sellepärast pidas Euroopa Parlament hädavajalikuks tegeleda praegu sellega kui erakorralise küsimusega.
Nevertheless, I shall address the issue of minors.
Siiski puudutan alaealiste küsimust.
I want to address the issue of shelter.
Ma käsitleksin ka eluasemete küsimust.
The Commission proposal does not address this issue.
Komisjoni ettepanekus nimetatud küsimusi ei käsitleta.
A strong budget yes, absolutely fair to old and new Member States so many Members raised that as an issue, and it is an issue we need to address.
Tugev eelarve, mis oleks õiglane vanade ja uute liikmesriikide suhtes jah, kahtlemata. Väga paljud parlamendiliikmed tõstatasid selle eraldi teemana ja sellega peame tõesti tegelema.
4.1.8 The EESC welcomes the fact that the Commission views built in obsolescence as an issue to address.
4.1.8 Komitee väljendab heameelt selle üle, et komisjon näeb kavandatud vananemises lahendamist vajavat küsimust.
I shall now address an issue that we feel most strongly about contacts with the people of Belarus.
Nüüd käsitlen teemat, mis meile kõige enam korda läheb, nimelt sidemed Valgevene inimestega.
There is an urgent need to address the issue of combating poverty and exclusion in a new way.
Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise küsimusega on kiiresti vaja tegeleda uutmoodi.
We refuse to really address the issue of difference.
Me keeldume vaatamast otsa erinevuste teemale.
And the Commission needs to address this issue urgently.
Komisjon peab probleemiga viivitamata tegelema.
That is why we address the issue of energy.
Sellel põhjusel pööramegi nii palju tähelepanu energia küsimusele.
This would also address the issue of stateless persons.
See säte on üks käesoleva lepingu olulistest tingimustest.
Authority responsible for issue (name, address and telephone)5.
Väljastamise eest vastutav asutus (nimi, aadress ja telefoninumber)5.
Authority responsible for issue (name, address and telephone No)
Väljastamise eest vastutav asutus (nimi, aadress ja telefoninumber)
Duly address the issue of management of radioactive waste.
Tegeleda nõuetekohaselt radioaktiivsete jäätmete käitlemise küsimusega.
4.5.3 There is also an opportunity to address the issue of ownership and EPR specifically in relation to plastics.
4.5.3 Lisaks on võimalus käsitleda omandi ja laiendatud tootjavastutuse küsimust, iseäranis seoses plastidega.
4.5.3 There is also an opportunity to address the issue of ownership and EPR specifically in relation to plastics.
4.5.3 Lisaks on võimalus käsitleda omandi küsimust, tehes seda plastidega seonduvat laiendatud tootjavastutust silmas pidades.
To address this issue, the Commission engaged in an active dialogue with all the Member States to accelerate closure.
Selle küsimuse lahendamiseks ja sulgemise kiirendamiseks alustas komisjon aktiivset dialoogi kõikide liikmesriikidega.
President Barroso explained very clearly how we address this issue.
President Barroso selgitas väga täpselt, kuidas me selle küsimusega tegeleme.
Affordability is another important issue and AAL will address that.
Taskukohasus on teine oluline aspekt ning AALi ülesandeks on sellega tegelda.
Perhaps other Ministers will address that issue in due course.
Arvatavasti tegelevad teised ministrid õigeaegselt selle küsimusega.
I hope that the Commission's study will address that issue.
Ma loodan, et komisjoni uurimus selle küsimusega tegelema hakkab.
I must address the very controversial issue of endocrine disrupters.
Pean käsitlema väga vastuolulist sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate teemat.
We intend to address that issue at next week's meeting.
Me kavatseme tegelda selle küsimusega järgmise nädala kohtumisel.
That is another issue that we will have to address.
See on veel üks küsimus, millele me peame tähelepanu pöörama.
We are working on some proposals to address this issue.
Me töötame mõne eelnõuga, mis on sellele küsimusele suunatud.
Authority responsible for issue (name, address and telephone No)5.
Väljastamise eest vastutav asutus (nimi, aadress ja telefoninumber)5.
Authority responsible for issue (name, address and telephone No)5.
Pädev väljaandev ametiasutus (nimi, aadress ja telefoninumber)5.
Authority responsible for issue (name, address and telephone No)5.
Väljastamise eest vastutav ametiasutus (nimi, aadress ja telefoninumber)5.
As already indicated, competition law enforcement will be an important tool to address any anti competitive conduct concerning this issue.
Nagu juba märgitud, on konkurentsiõiguse jõustamine oluliseks vahendiks käesoleva küsimusega seotud konkurentsivastase käitumisega võitlemisel.
This is an issue I personally have been concerned with and which I sought to address in January this year.
Tegemist on küsimusega, millega ma olen isiklikult kokku puutunud ning mida ma pidin käsitlema selle aasta jaanuaris.
Here's an address.
Siin on aadress.
Failure to address this issue would increase the risks of relocation.
Selliste küsimuste lahendamata jätmine võib põhjustada ettevõtete ümberpaigutamist.
This takes time and we have to address this issue separately.
Selleks kulub aega ja me peame seda küsimust eraldi käsitlema.
However, we cannot address the issue of Burma on our own.
Me ei saa aga käsitleda Birma küsimust üksi.
Next, I should like to address the issue of new challenges.
Järgmisena tahaksin käsitleda uute väljakutsete küsimust.
an SEA may also address any other issue that is considered to be relevant by the applicant(s) or interested party.
Samuti võib sotsiaal majanduslikus analüüsis käsitleda mis tahes muid küsimusi, mida taotleja(d) või huvitatud isik asjakohaseks peavad.
This calls for an adjustment of the European economy, and a special debate to address this issue is planned for today.
See nõuab Euroopa majanduse kohandamist ja tänaseks on plaanitud konkreetne arutelu sellel teemal.
Ensuring intergenerational justice is certainly an essential issue to address in order to prevent conflicts relating to the sharing of burdens.
Põlvkondadevahelise õigluse tagamine on kindlasti oluline küsimus, millega tegeleda, et välistada jaotuskonflikte.
I want an address.
Aadressi tahan. Ta töötas varem siin.
A key issue to address is the scope of any such review.
Sellise läbivaatamise puhul on kõige tähtsam kindlaks määrata kohaldamisala.
cies to develop a strategy that would address the issue of unemployment.
Castlecomer on umbes 2000 elanikuga keskmise suurusega linnake Iirimaa kaguosas.

 

Related searches: Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Such As Your Full Name, Address, E-mail Address, Phone - Billing Address And Shipping Address Are The Same - Your Legal Company Name, Street Address, E-mail Address - Billing Address Shipping Address - Address An Issue - Address This Issue - Address The Issue With - In Order To Address This Issue - Address That Issue -