Translation of "adduce" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adduce - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(52) This producer did not adduce any evidence in support of its claim.
(52) See tootja ei esitanud oma väite toetuseks ühtegi tõendit.
In that regard, the Court recalled that, in principle, it is for the applicant to adduce evidence of its claims.
Sellega seoses meenutas esimese astme kohus, et põhimõtteliselt peab neid väiteid tõendama hageja.
In cases where shifting the burden of proof does not apply, the Portuguese Republic shall continue to require the patent holder to adduce proof of infringement.
Juhul, kui tõendamiskohustuse üleminekut ei kohaldata, nõuab Portugali Vabariik patendi omanikult ka edaspidi oma õiguste rikkumise kohta tõendite esitamist.
In cases where shifting the burden of proof does not apply, the Portuguese Republic shall continue to require the patent holder to adduce proof of infringement.
Juhul, kui tõendamiskohustuse üleminekut ei kohaldata, nõuab Portugali Vabariik patendi omanikult ka edaspidi oma õiguste rikkumise kohta tõendite esitamist.
In cases where shifting the burden of proof does not apply, the Kingdom of Spain shall continue to require the patent holder to adduce proof of infringement.
Juhul, kui tõendamiskohustuse üleminekut ei kohaldata, nõuab Hispaania Kuningriik patendi omanikult ka edaspidi oma õiguste rikkumise kohta tõendite esitamist.
In cases where shifting the burden of proof does not apply, the Kingdom of Spain shall continue to require the patent holder to adduce proof of infringement.
Juhul, kui tõendamiskohustuse üleminekut ei kohaldata, nõuab Hispaania Kuningriik patendi omanikult ka edaspidi oma õiguste rikkumise kohta tõendite esitamist.
OHIM contends that the new evidence produced by the applicant for the first time before the Court and its offer to adduce additional new evidence are both inadmissible.
Ühtlustamisamet väidab, et vastuvõetamatud on nii hageja poolt esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud uued tõendid kui ka ettepanek esitada täiendavaid uusi tõendeid.
Christie s was the first to inform the Commission of the existence of the cartel and to adduce decisive evidence, without which the cartel might not have been disclosed.
Christie s teatas komisjonile esimesena kartelli olemasolust ja esitas tõendid, milleta kartelli olemasolu ei oleks avalikuks saanud.
(22) Christie s was the first to inform the Commission of the existence of the cartel and to adduce decisive evidence, without which the cartel might not have been disclosed.
(22) Christie s teatas komisjonile esimesena kartelli olemasolust ja esitas tõendid, milleta kartelli olemasolu ei oleks avalikuks saanud.
117 Germany asserts that a large number of contracts might be affected by such a ruling, but admits that it has no statistical evidence to adduce in support of that assertion.
117 Saksamaa väidab, et selline kohtuotsus võib mõjutada suurt arvu lepinguid, kuid möönab, et tal pole selle väite kinnituseks statistilisi tõendeid.
Court of Justice man Rights, be understood as meaning that the applicant for subsidiary protection has to adduce evidence that he is speci cally targeted by reason of factors particular to his circumstances.
Euroopa Kohus kohaldamisalasse, kuid sellel võivad olla tagajärjed, mis kahjustavad nimetatud määruse kasulikku mõju.
Article 42 requires for transfers to third countries, where no adequacy decision has been adopted by the Commission, to adduce appropriate safeguards, in particular standard data protection clauses, binding corporate rules and contractual clauses.
Artikliga 42 nõutakse nende kolmandatesse riikidesse edastamiste korral, mille puhul komisjon ei ole piisava kaitse otsust teinud, kohaste kaitsemeetmete, eelkõige isikuandmete kaitse standardklauslite, siduvate ettevõtluseeskirjade ja lepingutingimuste esitamist.
However, one may legitimately criticise its failure to adduce sufficient evidence or prove that the Luxembourg authorities could not perform their monitoring tasks without the involvement of an ad hoc agent resident in Luxembourg.
Teiselt poolt ei ole Luksemburgi valitsus piisavalt tõendanud, et asjaomased ametivõimud ei saa oma kontrolliülesandeid, kaasamata Luksemburgis asuvat ad hoc esindajat, tõhusalt täita.
It must be emphasised, in that regard, that the Commission s final position on which undertaking had been first to adduce decisive evidence was taken, in the present case, at the time when it adopted the Decision.
Siinkohal tuleb rõhutada, et komisjoni lõplik seisukoht küsimuses, milline ettevõtja esitas esimesena määravaid tõendeid, fikseeriti käesoleval juhul otsuse vastuvõtmise hetkel.
The precondition of the obligation to adduce evidence in rebuttal which thus arises for the alleged perpetrator of the discrimination is a simple finding that a presumption of discrimination has arisen on the basis of established facts.
Seega on diskrimineerimise väidetavalt põhjustanud isikul lasuva kohustuse vastupidist tõendada tingimuseks üksnes see, et on olemas diskrimineerimise eeldus, mis tugineb tuvastatud asjaoludel.
In this matter the administration should not act on mere presumptions, and the parties concerned should be allowed to adduce evidence to the contrary where they dispute the level of the open market value established by the administration.
Kõnealuses asjas ei peaks ametiasutused tegutsema üksnes oletustest lähtudes ja asjaomased pooled peaksid saama esitada vastupidiseid tõendeid, kui nad vaidlustavad ametiasutuse poolt määratud turuväärtuse.
If the Commission demonstrates the existence of derogations from the normal tax regime resulting in a differentiation between undertakings, the Member State concerned may adduce evidence that that differentiation is justified by the nature and general scheme of its tax system.
EsimeseAstmeKohus täpsustas lisaks, et ÜMPT ülesande määramine ei eelda tingimata seda, et selle saanud ettevõtjale antakse ainu või eriõigus selle täitmiseks, ja et see ÜMPT ülesande määramine võib seisneda ka mitmele ettevõtjale või koguni kõigile samal turul tegutsevatele ettevõtjatele pandud kohustuses.
It is, thus, for that employer to adduce evidence that it has not breached the principle of equal treatment, which it can do, inter alia, by showing that the actual recruitment practice of the undertaking does not correspond to those statements.
Seega peab asjaomane tööandja tõendama, et ta ei ole võrdse kohtlemise põhimõtet rikkunud, milleks ta võib muu hulgas tõendada, ettevõtte tegelik töölevõtmise praktika nendele avaldustele ei vasta.
In the light of the foregoing, it must be concluded that the Commission did not make a manifest error of assessment when it considered that Chisso had been the first undertaking to adduce decisive evidence of the existence of the cartel.
Eelnevat silmas pidades tuleb järeldada, et komisjon ei teinud ilmset hindamisviga, kui ta leidis, et Chisso oli esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid kartelli olemasolu kohta.
The Court also rejected that plea on the ground that the German Government had failed to adduce any evidence to show that the disputed aid was required in order to compensate for an economic disadvantage caused by the division of Germany.
Euroopa Kohus vastas sellele küsimusele eitavalt sellel asjaolul ei ole mingit tähtsust. Pädev ametiasutus on kohustatud kontrollima kaubamärgi eripära eelkõige asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes.
It is in the light of the foregoing considerations that the Court must examine whether, in this case, the Commission made a manifest error of assessment in finding that Chisso had been the first undertaking to adduce decisive evidence of the cartel s existence.
Eespool esitatud kaalutlusi silmas pidades tuleb uurida, kas käesoleval juhul tegi komisjon ilmse hindamisvea, kui ta leidis, et Chisso oli esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid kartelli olemasolu kohta.
(7) The scope of this Decision is limited to establishing that the clauses in the Annex may be used by a controller established in the Community in order to adduce sufficient safeguards within the meaning of Article 26(2) of Directive 95 46 EC.
(7) Käesoleva otsuse reguleerimisala on piiratud, kehtestades, et lisas sätestatud tingimusi võib kasutada ühenduses asuv vastutav töötleja, et esitada piisavaid tagatisi direktiivi 95 46 EÜ artikli 26 lõikes 2 määratletud tähenduses.
In any event, it must be made clear that Chisso s letter of 26 March 1999 cannot alter the Commission s conclusion that Chisso was the first undertaking to adduce decisive evidence of the cartel s existence, independently of whether or not that conclusion was well founded.
Igal juhul tuleb täpsustada, et Chisso 26. märtsi 1999. aasta kiri ei muudaks komisjoni järeldust, mille kohaselt Chisso oli esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid käesolevas otsuses tuvastatud kartelli olemasolu kohta sõltumata küsimusest, kas see järeldus on põhjendatud või mitte.
In this context the CFI held that in the particular circumstances of the case, it was for the Commission to adduce evidence of the exact end of the EU Japan voluntary restraint agreements which the Commission had taken into account to determine the duration of the infringement.
Antud kontekstis oli Esimese Astme Kohus seisukohal, et komisjoni kohuseks oli teha kindlaks, millal täpselt lõppesid Euroopa Liidu ja Jaapani vahelised vabatahtlikud piirangukokkulepped, mille alusel komisjon oli rikkumise kestuse kindlaks määranud.
In particular, the Court of First Instance found that a s the Belgian Government has failed to adduce relevant evidence to overturn the Commission s findings regarding the absence of on the spot checks because of late input of data , a number of files escaped such checking . 39
Eelkõige tegi Esimese Astme Kohus järelduse, et kuivõrd Belgia valitsus ei ole esitanud asjaomaseid tõendeid lükkamaks ümber komisjoni tuvastust, mille kohaselt kohapealseid kontrolle ei viidud läbi hilinenud salvestamise tõttu, siis jäi teatud arvu taotluste osas kontroll läbi viimata . 39
The proprietor of the earlier mark is not required to demonstrate actual and present harm to his mark. He must, however, adduce prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment (SPA FINDERS, cited in paragraph 61 above, paragraph 40).
Varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama oma kaubamärgi tegelikku ning hetkel aset leidvat kahjustamist, kuid ta peab välja tooma asjaolud, mille alusel saab prima facie järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise võimalus ei ole hüpoteetiline (eespool punktis 61 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus SPA FINDERS, punkt 40).
(ii) in the case of an application pursuant to Article 52 (1) of the Regulation, particulars of the right on which the application for a declaration of invalidity is based and if necessary particulars showing that the applicant is entitled to adduce the earlier right as grounds for invalidity
ii) määruse artikli 52 lõike 1 kohase taotluse puhul kehtetuks tunnistamise taotluse aluseks oleva õiguse üksikasjad ja vajaduse korral üksikasjad, mis näitavad, et taotlejal on õigus esitada kehtetuse põhjusena varasemat õigust
At a meeting held on 13 November 12998, Chisso submitted an oral description of the cartel s activities and provided documentary evidence The Commission considers that on that occasion Chisso was the first undertaking to adduce decisive evidence of the existence of the cartel which is found in this Decision.
13. novembril 1998 toimunud koosolekul kirjeldas Chisso suuliselt kartelli tegevust ja esitas kirjalikke tõendeid Komisjon leiab, et seetõttu oli Chisso esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid käesolevas otsuses tuvastatud kartelli olemasolu kohta.
At a meeting held on 13 November 1998, Chisso submitted an oral description of the cartel s activities and provided documentary evidence The Commission considers that on that occasion Chisso was the first undertaking to adduce decisive evidence on the existence of the cartel which is found in this Decision.
13. novembril 1998 toimunud koosolekul esitas Chisso suulise kirjelduse kartelli tegevuse kohta ning kirjalikke tõendeid Komisjon leiab, et Chisso oli seega esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid käesolevas otsuses tuvastatud kartelli olemasolu kohta.
It follows from the very wording of Section B(b) of the 1996 Leniency Notice that the first undertaking is not required to have provided all the evidence proving all the details of the functioning of the cartel, but that it is sufficient for it to adduce decisive evidence .
Koguni 1996. aasta koostööteatise B osa punkti b sõnastusest nähtub, et esimene ettevõtja ei pea olema esitanud kõiki tõendeid kartelli toimimise kõikide üksikasjade kohta, vaid piisab, kui ta esitab määravaid tõendeid.
It follows that the Commission relied solely on the oral description of the cartel s activities and on the documentary evidence provided at the meeting of 13 November 1998, and not later, in order to find that Chisso had been the first undertaking to adduce decisive evidence of the cartel s existence.
Sellest järeldub, et komisjon tugines üksnes 13. novembri 1998. aasta koosolekul mitte hiljem kartelli tegevuse kohta esitatud suulisele kirjeldusele ja kirjalikele tõenditele, kui ta leidis, et Chisso oli esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid kartelli olemasolu kohta.
It follows that the Commission relied solely on the oral description of the cartel s activities and on the written evidence submitted at the meeting of 13 November 1998, and not later, as the basis for its conclusion that Chisso had been the first undertaking to adduce evidence of the existence of the cartel.
Järelikult võttis komisjon aluseks üksnes kartelli tegevuse suulise kirjelduse ja kirjalikud tõendid, mis esitati 13. novembri 1998. aasta koosolekul (mitte hiljem), kui ta järeldas, et Chisso oli esimene ettevõtja, kes esitas määravaid tõendeid kartelli olemasolu kohta.
Furthermore, regard being had to the wording of section B(b) of the 1996 Leniency Notice, that notice is designed to reward by a very substantial reduction in the fine only the single undertaking which is the first to adduce decisive evidence (see BASF v Commission, paragraph 120 above, paragraph 550 and the caselaw cited).
1996. aasta koostööteatise B osa punkti b sõnastust silmas pidades on teatise eesmärk anda trahvi väga olulise vähendamise teel hüvitis üksnes ettevõtjale, kes esitas määravaid tõendeid tegelikult esimesena (vt eespool punktis 120 viidatud kohtuotsus BASF vs. komisjon, punkt 550 ja viidatud kohtupraktika).
In the event of a dispute, it is for the ocial to adduce any evidence, such as an acknowledgement of receipt or advice of delivery of a letter sent by recorded delivery, liable to rebut the presumption created by the registration stamp, and thus establish that the complaint was actually lodged on a dierent date.
Vaid luse korral peab ametnik esitama tõendeid, nagu asutuselt saadud kviitung või posti teel tähitud kirjaga saadetud kirja vastuvõtuteatis, millega võib ümber lükata registreerimistemplist lähtuva eelduse ja seega tuvastada, et kaebus on tegelikult esitatud mingil muul kuupäeval.
As regards the required proof in relation to the existence of a serious and individual threat to the life or person of an applicant, in accordance with relevant case law of the Court of Justice of the European Union36, determining authorities should not require the applicant to adduce evidence that he is specifically targeted by reason of factors particular to his personal circumstances.
Kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu asjakohase kohtupraktikaga36 ei tohiks menetlevad ametiasutused taotleja elu või isikupuutumatuse suhtes suure ja individuaalse ohu esinemise tõendamiseks nõuda taotlejalt tõendite esitamist, et oht ähvardab konkreetselt talle omaste asjaolude tõttu just teda.
(6) The scope of this Decision is limited to establishing that the clauses which it sets out may be used by a data controller established in the Community in order to adduce adequate safeguards within the meaning of Article 26(2) of Directive 95 46 EC for the transfer of personal data to a processor established in a third country.
(6) Käesoleva otsuse reguleerimisala on piiratud, kehtestades, et selles sätestatud tingimusi võib kasutada ühenduses asuv vastutav töötleja, et esitada piisavaid tagatisi direktiivi 95 46 EÜ artikli 26 lõikes 2 määratletud tähenduses isikuandmete edastamisel kolmandas riigis asuvale volitatud töötlejale.
On the burden of proof, while, as we have seen, it is the individual seeking the annulment of a Community measure who has to establish his interest in bringing the proceedings, the fact remains that that requirement cannot relieve the Commission of the duty to adduce evidence of the matters of fact upon which it relies, like any other party to legal proceedings.
Mis puudutab tõendamiskoormust, siis kuigi nagu me nägime peab menetluse algatamise huvi tõendama eraisik, kes taotleb ühenduse akti tühistamist, ei tähenda see siiski, et komisjon, nagu ka iga teine kohtumenetluse pool, oleks vabastatud kohustusest tõendada faktilisi asjaolusid, millele ta tugineb.

 

Related searches: Adduce - Adduce Evidence - Adduce Reasons - Adduce Adequate Safeguards - Seek To Adduce - Adduce Further Evidence - Adduce From - Adduce Arguments - Adduce Any Evidence - Adduce Evidence In Support Of -