Translation of "adequate" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adequate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adequate competitiveness
piisava konkurentsivõime
Adequate explanations
Piisavad selgitused
adequate pay
sobiv töötasu,
adequate precautionary measures
Erakorralisel juhul tuleb kasutusele võtta vastavad ettevaatusabinõud.
6.2 Adequate Resources
6.2 Piisavad vahendid
adequate communication resources
asjakohased sidevahendid
Adequate food supply.
Piisav toiduga varustatus
adequate income support
piisav sissetulekutoetus
Ensuring adequate financing
Piisava rahastamise tagamine
Ensuring adequate financing.
Piisava rahastamise tagamine
ensuring adequate financing
piisava rahastamise tagamine,
adequate financial strength,
piisav finantskate,
adequate financial strength,
piisav finantstugevus,
) Adequate systems' audit
) Nõuetekohane süsteemide audit
Adequate income support.
piisav sissetulekutoetus.
adequate financial strength,
piisav finantstugevus,
Adequate and sustainable pensions
Piisavate ja jätkusuutlike pensionide tagamine
adequate characterisation of exposure
kokkupuute piisav iseloomustatus
adequate information to passengers.
reisijatele antav adekvaatne teave.
adequate international technical standardisation.
adekvaatne rahvusvaheline tehniline standardimine.
adequate international technical standardisation
adekvaatne rahvusvaheline tehniline standardimine.
adequate international technical standardisation
adekvaatne rahvusvaheline tehniline standardimine
e. adequate communication resources
e. piisavad teabevahetusressursid
Ensuring adequate waste facilities
Jäätmete vastuvõtmiseks piisavate rajatiste tagamine
Generating adequate financial flows
Kohaste finantsvoogude loomine
Keeping of adequate records
Nõuetekohaste registrite pidamine
Covering an adequate period........................................................................................................
Piisav ajavahemik ...................................................................................................................................
ADEQUATE AND SUSTAINABLE PENSIONS
PIISAVAD JA JÄTKUSUUTLIKUD PENSIONID
Such justification was adequate.
Sellist õigustust tuleb pidada piisavaks.
Isreporting and monitoring adequate?
kas aruandlusjajärelevalve on asjakohane?
the adequate use ofresources
ressursside otstarbekas kasutamine
Are there adequate controls?
Kas seda kontrollitakse piisavalt?
This is not adequate.
Nii ei sobi.
Introduce adequate regional statistics.
Juurutada vastav piirkondlik statistika.
until adequate wound healing, then
Korrata infusiooni iga 8... 24 tunni järel,
Adequate hydration should be maintained.
Tuleb tagada adekvaatne hüdratatsioon.
Adequate hydration must be ensured.
Tagama peab küllaldase hüdratatsiooni.
Adequate hydration must be ensured.
Oluline on tagada patsiendi piisav hüdreeritus.
(b) use of adequate ventilation,
(b) piisava ventilatsiooni kasutamist
4.7.2 Existing mechanisms are adequate.
4.7.2 Olemasolevatest mehhanismidest piisab.
5.1 Generating adequate financial flows
5.1 Kohaste finantsvoogude loomine
Adequate allowances to replace income
Piisavate asendussissetulekute maksmine
adequate and sustainable pensions and
piisavad ja püsivad pensionid
Adequate costing of health services
Tervishoiuteenuste adekvaatne hinnastamine
adequate investment in regional development
regionaalarengusse tehtavate investeeringute asjakohasus

 

Related searches: Adequate - Adequate Remedy - Adequate Information - Adequate Resources - Adequate Means - Adequate Ventilation - More Adequate - Adequate Training - Adequate Manner - Adequate Protection -