Translation of "adhesion" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adhesion - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adhesives and adhesion promoters,
liimid ja aktivaatorid,
adhesives and adhesion promoters,
liimid ja aktivaatorid,
Inhibition of platelet aggregation, platelet adhesion and release reaction
Trombotsüütide agregatsiooni, nende adhesiooni ja vabanemisreaktsiooni inhibeerimine
Occasionally, additional adhesion of the patch may be required.
Aeg ajalt võib osutuda vajalikuks plaastri täiendav fikseerimine.
Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
Tootmine
Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
Ilutulestikutooted ja signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid jm pürotehnilised tooted
Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
püssirohi
Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
Eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas, saadud anfloraaži või leotamise teel eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused
Reducing speed according to actual adhesion conditions on a line
kiiruse vähendamine vastavalt tee tegelikele hõõrdumistingimustele
(tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surface and rolling resistance)
(rehvid seoses veeremismüra taseme, märja pinnaga haardumise ja veeretakistusjõuga)
Adhesion of the Community to the Rhine and the Danube Commissions
ühenduse liitumine Reini komisjoniga ja Doonau komisjoniga
Future adhesion of the Union to the European Conventionon Human Rights
Liit ühineb edaspidiinimõiguste Euroopakonventsiooniga
The fibrin adhesion system initiates the last phase of physiological blood coagulation.
Fibriini adhesioonisüsteem käivitab füsioloogilise verehüübimisprotsessi viimase faasi.
This procedure enables an easy adhesion of TachoSil to the wound surface.
See tagab TachoSil käsna kleepumise haava pinnale.
tumour cells, synergistic cytostatic effect with other anti cancer drugs, anti adhesion invasion activity.
toime tuumori rakkudesse sünergistlik tsütostaatiline toime koos teiste vähivastaste ravimitega antiadhesiivne ja invasiivne toime.
equipped with disc brakes only, for which the maximum utilisation of adhesion (see above for the definition of the maximum utilisation of adhesion (δ)) is greater than 11 and less than 12 (125 Lambda 135 )..
varustatud üksnes ketaspiduritega, mille maksimaalne haardetegur (vt maksimaalse haardeteguri (δ) mõistet eespool) ületab 11 ning jääb alla 12 (125 lambda 135 )
It is recommended that users visually check their patch daily to ensure continued proper adhesion.
Plaastri kindlat asetsemist soovitatakse iga päev kontrollida.
The full incorporation of the Charter and adhesion to the ECHR arecomplementary rather than alternative steps.
Harta täielik inkorporeerimine jakonventsiooniga ühinemine ei ole alternatiivsed võimalused, pigem täiendavadneed teineteist.
Bovine concentrated lactoserum containing specific Immunoglobulin G against E. coli F5(K99) adhesion 2.8 log 10 ml
Kontsentreeritud veisepiimaseerum, mis sisaldab spetsiifilisi E. coli F5 (K99) adhesiini vastaseid immuunglobuliine G 2. 8 log10 ml
Sterile absorbable surgical or dental yarn and sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest tehislilled tooted juustest
Sterile absorbable surgical or dental yarn and sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud, rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed
(temporary use spare unit, run flat tyres, tyre rolling sound emissions, adhesion on wet surface and rolling resistance)
(ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varuratas, mobiilrehvid, rehvid seoses veeremismüra taseme, märja pinnaga haardumise ja veeretakistusjõuga)
Conference on Achieving 60 CO2 Emission Reduction in the Transport sector towards adhesion and engagement of civil society
l) Konverents teemal CO2 heite 60 line vähendamine transpordisektoris kodanikuühiskonna kaasamine ja ülesanded
For these purposes, road tests shall be conducted on a track the surface of which possesses high adhesion.
Selleks tuleb teha teekatsed hea haardumisega katserajal.
For those purposes, road tests shall be conducted on a track the surface of which possesses high adhesion.
Selleks tuleb teha teekatsed hea haardumisega katserajal.
Activities that may lead to excessive sweating, or exposure to water or extreme temperature may contribute to adhesion problems.
Kleepumisprobleemid võivad tuleneda ülemäärast higistamist põhjustavast tegevusest või kokkupuutest vee või äärmuslike temperatuuridega.
Natalizumab blocks the interaction of α 4β 7 integrin with the mucosal addressin cell adhesion molecule 1 (MadCAM 1).
Natalisumab blokeerib α4β7 integriini toime limaskesta adressiini raku adhesioonimolekuliga 1 (mucosal addressin cell adhesion molecule 1, MadCAM 1).
d) Conference on Achieving 60 CO2 Emission Reduction in the Transport sector towards adhesion and engagement of civil society
d) Konverents teemal CO2 heite 60 line vähendamine transpordisektoris kodanikuühiskonna kaasamine ja ülesanded
Leukocyte migration across the BBB involves interaction between adhesion molecules on inflammatory cells and endothelial cells of the vessel wall.
Leukotsüütide liikumisel läbi hematoentsefaalbarjääri on oma osa adhesioonimolekulide ja põletikurakkude ning veresoone seina endoteelirakkude vastastikuses mõjus.
The adhesion to the label implies a series of checks made by the LAG itself, according to a series of indicators.
Koostoime tagamine Leaderi väliste strateegiatega
By this mechanism, efalizumab inhibits the binding of LFA 1 to ICAM 1, which interferes with T lymphocytes adhesion to other cell types.
Selle mehhanismi kaudu inhibeerib efalizumab LFA 1 seondumist ICAM 1 ga, mis mõjutab T lümfotsüütide adhesiooni teistele rakutüüpidele.
16 infiltration of inflammatory cells into inflamed areas of the joint as well as expression of molecules mediating cellular adhesion, chemoattraction and tissue degradation.
Reumatoidartriidi korral vähendab infliksimabravi nii põletikurakkude inflitratsiooni liigeste põletikukolletesse kui ka raku adhesiooni vahendavate molekulide ekspressiooni, kemotaksist ja kudede degradatsiooni.
Etanercept may also modulate biologic responses controlled by additional downstream molecules (e. g., cytokines, adhesion molecules, or proteinases) that are induced or regulated by TNF.
Etanertsept võib moduleerida vastusreaktsiooni ka teistele põletikukaskaadi aktiivsetele molekulidele (näiteks tsütokiinid, adhesiivsed molekulid, proteinaasid), mille vallandavaks või reguleerivaks faktoriks on TNF.
Pressure should be applied with the fingers around the outer edges to ensure adhesion to the skin site for the full 24 hour wearing period.
Suruda tuleb sõrmedega piki välisservi, et tagada süsteemi kleepuvus antud paigale kogu 24 tunniseks kasutusperioodiks.
Blindness, endophthalmitis, hypopyon, hyphaema, keratopathy, iris adhesion, corneal deposits, corneal oedema, corneal striae, injection site pain, injection site irritation, abnormal sensation in eye, eyelid irritation.
Pimedus, endoftalmiit, hüpopüon, hüfeem, keratopaatia, vikerkesta adhesioon, sarvkesta sade, sarvkesta turse, sarvkesta striiad, valu süstekohal, ärritus süstekohal, ebanormaalne silmade tundlikkus, silmalau ärritus.
The fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5, and F6 are responsible for the adhesion and the virulence of E. coli strains, which cause neonatal enterotoxicosis in piglets.
Fimbriaaladhesiinid F4ab, F4ac, F5 ja F6 vastutavad põrsaste neonataalset enterotoksikoosi põhjustava E. coli kinnitumisvõime ja virulentsuse eest.
The fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5 and F6 are responsible for the adhesion and the virulence of E. coli strains, which cause neonatal enterotoxicosis in piglets.
Fimbriaaladhesiinid F4ab, F4ac, F5 ja F6 vastutavad põrsaste neonataalset enterotoksikoosi põhjustava E. coli kinnitumisvõime ja virulentsuse eest.
The fimbrial adhesins F4ab, F4ac, F5 and F6 are responsible for the adhesion and the virulence of E. coli strains, which cause neonatal enterotoxicosis in piglets.
Fimbrillaaradhesiinid F4ab, F4ac, F5 ja F6 vastutavad põrsaste neonataalse enterotoksikoosi põhjustava E. coli kinnitumisvõime ja virulentsuse eest.
The primary factors that influence the brake process are the braking power, the train mass, the speed, the allowable braking distance, the adhesion and the track gradient.
Pidurdusprotsessi mõjutavad esmategurid on pidurdusjõud, rongi kaal, kiirus, lubatud pidurdusteekond, hõõrdetegur ja tee kalle.
The parking brake shall be designed such that fully loaded wagons shall be held in a gradient of 4,0 with maximum adhesion of 0,15 with no wind.
Seisupidur tuleb kavandada nii, et täiskoormusega vaguneid saaks hoida kallakul 4,0 maksimaalse hõõrdeteguriga 0,15 (tuulevaikuses).
227 g ball test the purpose of this test is to assess the adhesion of the interlayer in laminated glass and the mechanical strength of uniformly toughened glass.
Löögikindluskatse 227 g kuuliga kõnealuse katse eesmärk on hinnata lamineeritud klaasi vahekihi haardumist ja ühtlaselt karastatud klaaspinna mehaanilist vastupidavust.
Whereas the evolution of the gas industries in Spain and the adhesion of the three new Member States, Austria, Finland and Sweden, necessitates the updating of the list
gaasitööstuse areng Hispaanias ning kolme uue riigi, Austria, Soome ja Rootsi ühinemine Euroopa Liiduga toob kaasa loetelu ajakohastamise vajaduse
As for the incorporation of the Charter in the Constitution, adhesion to the ECHR does not mean any change to the Union s powers as defined in the Constitution.
Seoses harta inkorporeerimisegapõhiseadusesse ei tähenda konventsiooniga ühinemine mingeid muudatusipõhiseaduses määratletud liidu pädevuses.
This adhesion will further increase the EU's credibility in the eyes of the third countries which it regularly urges to respect the ECHR as part of their bilateral relations.
Ühinemine tõstab veelgi ELi tõsiseltvõetavust kolmandate riikide silmis, millele ta soovitab regulaarselt tungivalt kahepoolsete suhete raames lugu pidada inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist.
With regard to the activities of the EU, this adhesion also guarantees the public protection similar to that which they already enjoy in their relations with all Member States.
ELi tegevuse osas tagab ühinemine ka avalikkusele kaitse, mis on sarnane juba sellele, mis on juba olemas suhetes kõikide liikmesriikidega.

 

Related searches: Adhesion Promoter - Peel Adhesion - Adhesion Test - Adhesion Strength - Adhesion Contract - Cell Adhesion - Paint Adhesion - Coating Adhesion - Adhesion Properties - Adhesion Force -