Translation of "adjacent" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adjacent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

But opposite over adjacent adjacent is just 1, right?
Aga hüpotenuus on 1.
soh cah toa , tangent is opposite over adjacent, opposite over adjacent.
svh clh tvl , tangens on vastaskülg jagatud lähisküljega, vastaskülg jagatud lähisküljega.
That's my adjacent.
See on mu lähiskaatet.
Opposite over adjacent.
Vastaskaatet jagatud selle nurgaga.
Opposite and adjacent.
Vastas ja lähiskülg.
Opposite over adjacent.
Vastaskülg jagatud lähisküljega.
Adjacent over hypotenuse.
Lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
So it's seven over what side is adjacent. well this four is adjacent.
Nii et see on 7
b) spatial category adjacent non adjacent regions (cross border or trans national cooperation)
b) ruumilise kategooria alusel piirnevad mittepiirnevad regioonid (piiriülene või riikidevaheline koostöö)
So adjacent over hypotenuse.
Nii, suhe lähiskaateti (a) hüpotenuusile (h).
That is the adjacent.
See on lähiskülg.
This is the adjacent.
See on lähiskülg
AC adjacent over hypotenuse.
AC lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
characteristics of adjacent areas
piirnevate alade iseloomustus
Cosine is adjacent over hypotenuse, so hypotenuse times cosine of theta is equal to the adjacent.
Koosinus on hüpotenuusi vastas nii, et hüpotenuus korda koosinus teetast on võrdne vastasküljega.
Cosine is adjacent over hypotenuse. So for looking at the thirty degree angle it's the adjacent.
KLH ütleb meile... .. et Koossiinus Lähiskaated Hüpotenuus
But what's the adjacent length?
Mis on hüpotenuusi pikkus?
What is the adjacent side?
Mis on lähiskülg?
Tangent is opposite over adjacent,
Tangens on vastaskülg jagatud lähisküljega,
Well, what's adjacent over hypotenuse?
No mis on lähiskülg jagatud hüpotenuusiga?
This is the adjacent angle.
See on vastasnurk.
Tangent is opposite over adjacent.
Tangens võrdub vastaskaatet jagatud selle nurgaga.
Adjacent over hypotenuse, that's cosine.
Lähiskülg jagatud hüpotenuusiga on koosiinus.
A for adjacent. Tangent of 0.36 is equal to the opposite, 3, over the adjacent, over A.
A lähiskaatet. tan 0,36 võrdub vastupidine kaatet 3, jagatud
Tangent is opposite over adjacent opposite the sixty degrees is two square roots of three two square roots of three and adjacent to that adjacent to that is two.
Mis on 60 Ja tangens, SVH KLH TVL TVL Tangens Vastaskaatet Lähiskaatet.
If values are to be determined between adjacent reference or adjacent measured values, linear interpolation shall be used.
Väärtuste kindlaksmääramisel võrdlustsükli piirväärtuste ja mõõdetud väärtuste vahelistes punktides kasutatakse lineaarset interpoleerimist.
Square with two given adjacent vertices
Ruut kahe määratud lähiskülje järgi
DiTomasso is in the adjacent structure.
DiTomasso on kőrvalhoones.
So what involves adjacent and hypotenuse?
Millises neist on lähiskülg ja hüpotenuus?
CAH, cosine is adjacent over hypotenuse.
CAH Koosinus see on lähiskaatet jagatud hüpotenuusile.
This is the adjacent side, right?
See on vastupidine kaatet a, eks?
Cosine is adjacent over hypotenuse, right?
Koosinus suhe lähiskaateti (A) hüpotenuusile (H), eks?
So cosine is adjacent over hypotenuse.
Nii et koosinus on lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
CAH, cosine is adjacent over hypotenuse.
CAH, koosiinus on vastaskülg jagatud hüpotenuusiga.
So cosine is adjacent over hypotenuse.
Koosiinus on lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
So cosine of this angle so the adjacent side of this angle is 4, so the adjacent over the hypotenuse, the adjacent, which is 4, over the hypotenuse, 4 over 5.
Nii et selle nurga koosinus nii et selle nurga lähiskülg on 4, nii et lähiskülg jagatud hüpotenuusiga, lähiskülg, mis on 4, jagada hüpotenuusiga, 4 5.
So cosine of minus a is adjacent over this hypotenuse, while cosine of a is adjacent over this hypotenuse.
Nii et koosiinus miinus a st võrdub lähiskülg jagatud selle hüpotenuusiga, samas kui koosiinus a st on ka lähiskülg jagatud hüpotenuusiga. Nii et koosiinus miinus a st võrdub lähiskülg jagatud selle hüpotenuusiga, samas kui koosiinus a st on ka lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
The secant of theta, instead of being the adjacent over the hypotenuse, would be the hypotenuse over the adjacent, right?
Lähiskaateti hüpotenuusile suhe asemel secθ võrduks suhele hüpotenuusi lähiskaatetile, eks?
Sohcahtoa tangent deals with opposite over adjacent.
Sincostan tangens tegeleb nurga vastas ja lähisküljega.
We want to figure out the adjacent.
Me tahame arvutada lähiskülge.
And then cosine is adjacent over hypotenuse.
Aga koosinus suhe lähiskaateti (a) hüpotenuusile (h).
And that equals opposite over adjacent, right?
Ja kõik see võrdub suhele vastupidise kaateti lähiskaatetile, eks?
It's equal to this, the adjacent side.
See on võrdne sellega, lähiskaatetiga,
This is adjacent, that is the hypotenuse.
See on vastaskülg, see on hüpotenuus.
So what deals with opposite and adjacent?
Seega mis tegeleb vastas ja lähisküljega.

 

Related searches: Adjacent Adjacent - Adjacent - Adjacent Areas - Adjacent Markets - Adjacent Room - Adjacent Business - Adjacent Building - Directly Adjacent - Adjacent Services - Adjacent To Each Other -