Translation of "adjacent areas" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adjacent - translation : Adjacent areas - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

characteristics of adjacent areas
piirnevate alade iseloomustus
benefit from enhanced security in adjacent areas.
rakendatud turvameetmed saaksid kasu külgnevate alade tugevdatud turvalisusest.
benefit from enhanced security in adjacent port areas.
rakendamisega kasutusele võetud turvameetmed saaksid kasu sadamaga külgnevate alade turvalisuse tugevdamisest.
benefit from enhanced security in adjacent port areas.
rakendatud turvameetmed saaksid kasu sadamaga külgnevate alade tugevdatud turvalisusest.
Areas north of the 62nd parallel and certain adjacent areas shall be regarded as mountain areas.
laiuskraadist põhja pool paiknevaid piirkondi ning nendega külgnevaid alasid.
Areas north of the 62nd parallel and certain adjacent areas shall be regarded as mountain areas.
põhja pool olevaid piirkondi ja teatavaid nendega piirnevaid alasid loetakse mägipiirkondadeks.
when applicable, the adjacent areas into which the vessel will enter,
vajaduse korral külgnevad piirkonnad, kuhu laev siseneb,
Areas north of the 62nd Parallel and certain adjacent areas shall be treated in the same way as mountain areas.
Mägipiirkondadena käsitatakse ka 62. laiuskraadist põhja pool paiknevaid piirkondi ning nendega külgnevaid alasid.
However, the infection has spread to some areas adjacent to the established vaccination zone.
Nakkus on siiski levinud mõnedesse vaktsineerimisalaga piirnevatele aladele.
However, the infection had spread to some areas adjacent to the established vaccination area.
Nakkus on siiski levinud mõnedele vaktsineerimispiirkonnaga külgnevatele aladele.
(a) areas meeting the criteria set out in paragraph 5 which are adjacent to an industrial area, areas meeting the criteria set out in paragraph 6 which are adjacent to a rural area, areas which meet either the criteria set out in paragraph 5 or those set out in paragraph 6 which are adjacent to a region covered by Objective 1
a) lõikes 5 sätestatud kriteeriumidele vastavad, tööstuspiirkondadega külgnevad alad lõikes 6 sätestatud kriteeriumidele vastavad, maapiirkondadega külgnevad alad lõikes 5 või lõikes 6 sätestatud kriteeriumidele vastavad alad, mis külgnevad eesmärgi 1 sihtalaga
But opposite over adjacent adjacent is just 1, right?
Aga hüpotenuus on 1.
And, of course, we would have liked more rights for the residents of areas adjacent to agriculture.
Ning muidugi oleks me soovinud rohkem õigusi põllumajandusaladega piirnevate alade elanikele.
soh cah toa , tangent is opposite over adjacent, opposite over adjacent.
svh clh tvl , tangens on vastaskülg jagatud lähisküljega, vastaskülg jagatud lähisküljega.
That's my adjacent.
See on mu lähiskaatet.
Opposite and adjacent.
Vastas ja lähiskülg.
Opposite over adjacent.
Vastaskülg jagatud lähisküljega.
Opposite over adjacent.
Vastaskaatet jagatud selle nurgaga.
Adjacent over hypotenuse.
Lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
Experience in adjacent areas points to the conclusion that operators can reap benefits from participating in the secure operator scheme.
Külgnevate valdkondade kogemus viib järelduseni, et ettevõtjad saavad turvalise ettevõtja kavas osalemisest kasu.
So it's seven over what side is adjacent. well this four is adjacent.
Nii et see on 7
b) spatial category adjacent non adjacent regions (cross border or trans national cooperation)
b) ruumilise kategooria alusel piirnevad mittepiirnevad regioonid (piiriülene või riikidevaheline koostöö)
In the light of the epidemiological information available, the areas in Germany where disease control measures apply should be amended to include certain areas in North Rhine Westphalia and adjacent areas in Rhineland Palatinate.
Pidades silmas epidemioloogilist teavet tuleks muuta haigustõrjemeetmeid kohaldatavate Saksamaa piirkondade loetelu, et lisada teatavad alad Nordrhein Westfalenis ja sellega piirnevad alad Rheinland Pfalzis.
So adjacent over hypotenuse.
Nii, suhe lähiskaateti (a) hüpotenuusile (h).
That is the adjacent.
See on lähiskülg.
This is the adjacent.
See on lähiskülg
AC adjacent over hypotenuse.
AC lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
The guide must provide for traffic control within the blocks, coordinated with adjacent blocks so that there are no overlapping areas.
Juhendiga tuleb ette näha õhuruumiosa liikluskorraldus, mis on kooskõlastatud naaberaladega, et kattuvad tsoonid oleks välistatud.
in another region of production, provided that the areas to be set aside are located in regions of production adjacent to those in which the cultivated areas are situated.
teistes tootmispiirkondades, kui tootmisest kõrvalejäetavad alad asuvad nende tootmispiirkondade naabruses, kus asuvad haritavad alad.
(b) in another region of production, provided that the areas to be set aside are located in regions of production adjacent to those in which the cultivated areas are situated.
b) teistes tootmispiirkondades, kui tootmisest kõrvalejäetavad alad asuvad nende tootmispiirkondade naabruses, kus asuvad haritavad alad.
Accordingly, Decision 2002 975 EC, as amended by Decision 2003 436 EC 6 extended the vaccination area to cover those adjacent areas.
Sellest tulenevalt laiendati otsusega 2002 975 EÜ, muudetud otsusega 2003 436 EÜ, 6 vaktsineerimispiirkonda, et katta ka selliseid külgnevaid alasid.
Cosine is adjacent over hypotenuse, so hypotenuse times cosine of theta is equal to the adjacent.
Koosinus on hüpotenuusi vastas nii, et hüpotenuus korda koosinus teetast on võrdne vastasküljega.
Cosine is adjacent over hypotenuse. So for looking at the thirty degree angle it's the adjacent.
KLH ütleb meile... .. et Koossiinus Lähiskaated Hüpotenuus
But what's the adjacent length?
Mis on hüpotenuusi pikkus?
Well, what's adjacent over hypotenuse?
No mis on lähiskülg jagatud hüpotenuusiga?
This is the adjacent angle.
See on vastasnurk.
Tangent is opposite over adjacent.
Tangens võrdub vastaskaatet jagatud selle nurgaga.
What is the adjacent side?
Mis on lähiskülg?
Tangent is opposite over adjacent,
Tangens on vastaskülg jagatud lähisküljega,
Adjacent over hypotenuse, that's cosine.
Lähiskülg jagatud hüpotenuusiga on koosiinus.
Union assistance may, subject to the requirement of concentration, also extend to adjacent and contiguous smaller areas fulfilling the same population density criterion.
Liidu abi võidakse laiendada ka väiksematele lähi ja naaberaladele, mis vastavad samale rahvastikutiheduse kriteeriumile.
Union assistance may, subject to the requirement of concentration, also extend to adjacent and contiguous smaller areas fulfilling the same population density criterion.
Liidu abi võidakse laiendada ka väiksematele lähi ja naaberaladele, mis vastavad samale rahvastikutiheduse kriteeriumile.
straddling stocks means stocks which occurs both within the exclusive economic zones and in areas beyond and adjacent to the exclusive economic zones
piirialade kalavarud kalavarud, mis paiknevad nii majandusvööndites kui ka neist väljaspool ja nendega piirnevates alades
A for adjacent. Tangent of 0.36 is equal to the opposite, 3, over the adjacent, over A.
A lähiskaatet. tan 0,36 võrdub vastupidine kaatet 3, jagatud
Tangent is opposite over adjacent opposite the sixty degrees is two square roots of three two square roots of three and adjacent to that adjacent to that is two.
Mis on 60 Ja tangens, SVH KLH TVL TVL Tangens Vastaskaatet Lähiskaatet.

 

Related searches: Adjacent Adjacent - Adjacent Areas - In Adjacent Areas - Business Areas Adjacent To - Experience In Adjacent Areas - Adjacent Business Areas - Common Adjacent Areas - Adjacent Open Areas - Adjacent Marine Areas - Areas Adjacent To -