Translation of "adjacent to each other" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adjacent - translation : Each - translation :
Iga

Other - translation :
Muu

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

But opposite over adjacent adjacent is just 1, right?
Aga hüpotenuus on 1.
The AB direction is the direction parallel to a rectilinear sequence of mesh bars, each from adjacent meshes.
AB suund on kõrvutiasetsevate võrgusilmade sirgjooneliste ridade suund.
Cosine is adjacent over hypotenuse, so hypotenuse times cosine of theta is equal to the adjacent.
Koosinus on hüpotenuusi vastas nii, et hüpotenuus korda koosinus teetast on võrdne vastasküljega.
soh cah toa , tangent is opposite over adjacent, opposite over adjacent.
svh clh tvl , tangens on vastaskülg jagatud lähisküljega, vastaskülg jagatud lähisküljega.
Tangent is opposite over adjacent opposite the sixty degrees is two square roots of three two square roots of three and adjacent to that adjacent to that is two.
Mis on 60 Ja tangens, SVH KLH TVL TVL Tangens Vastaskaatet Lähiskaatet.
The two local action groups involved in this project, the Cumbria Fells and Dales LAG and the North Pennines LAG, are located adjacent to each other in the north of England.
Projektis kaasatud kaks kohalikku tegevusrühma, Cumbria Fells and Dales ning North Pennines, asuvad Põhja Inglismaal kõrvuti.
A for adjacent. Tangent of 0.36 is equal to the opposite, 3, over the adjacent, over A.
A lähiskaatet. tan 0,36 võrdub vastupidine kaatet 3, jagatud
That's my adjacent.
See on mu lähiskaatet.
Opposite and adjacent.
Vastas ja lähiskülg.
Opposite over adjacent.
Vastaskülg jagatud lähisküljega.
Opposite over adjacent.
Vastaskaatet jagatud selle nurgaga.
Adjacent over hypotenuse.
Lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
If values are to be determined between adjacent reference or adjacent measured values, linear interpolation shall be used.
Väärtuste kindlaksmääramisel võrdlustsükli piirväärtuste ja mõõdetud väärtuste vahelistes punktides kasutatakse lineaarset interpoleerimist.
So it's seven over what side is adjacent. well this four is adjacent.
Nii et see on 7
b) spatial category adjacent non adjacent regions (cross border or trans national cooperation)
b) ruumilise kategooria alusel piirnevad mittepiirnevad regioonid (piiriülene või riikidevaheline koostöö)
We want to figure out the adjacent.
Me tahame arvutada lähiskülge.
Cosine is equal to adjacent over hypotenuse.
KLH.... ... Koossiinus Lähiskaated jagatud Hüpotenuus .
It's equal to this, the adjacent side.
See on võrdne sellega, lähiskaatetiga,
Well this is adjacent to the angle.
See siin külgneb nurgaga.
They're bumping into each other, transferring momentum to each other.
Nad põrkuvad üksteise vastu, kandes üle impulssi üksteisele.
Clear information shall be displayed on or adjacent to each indicating unit about the spaces covered and the location of the sections.
Igal näidikuseadmel või selle kõrval peab olema selge teave hõlmatud ruumide ning sektsioonide asukoha kohta.
So adjacent over hypotenuse.
Nii, suhe lähiskaateti (a) hüpotenuusile (h).
That is the adjacent.
See on lähiskülg.
This is the adjacent.
See on lähiskülg
AC adjacent over hypotenuse.
AC lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
characteristics of adjacent areas
piirnevate alade iseloomustus
So they kind of use each other to define each other.
Mõisted kasutavad defineerimiseks üksteist
We go unknown to each other Just touching each other slightly.
Me üksteist ära ei tundes, teineteist riivates läheme.
So cosine of theta is equal to adjacent over hypotenuse, and then the tangent of theta is equal to opposite over adjacent.
Cosθ on suhe lähiskaateti (A adjacent) hüpotenuusile (H hypotenuse) ja tanθ on suhe vastupidise kaateti (O) lähiskaatetile (A).
Tangent is equal to TOA opposite over adjacent.
Tangens on võrdne vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga.
So the adjacent side is equal to 8.
Seega, lähiskaatet on 8.
So this is equal to the adjacent side.
Seega see on võrdne lähiskaatetiga.
So adjacent over hypotenuse is equal to cosine.
Seega lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga võrdub koosinusega.
So cosine is equal to adjacent over hypotenuse.
Nii et koosiinus võrdub lähiskülg jagatud hüpotenuusiga.
Why do you go to the adjacent sector?
Kuhu nüüd naabrite manu? Iljinka!
Carefully apply the product to the prepared site on each side of the spine, bridging the dorsal surfaces of the adjacent transverse processes.
Kandke toode hoolikalt ettevalmistatud kohta kummalgi pool selgroogu, ühendades külgnevate transversaalsete protsesside dorsaalsed pinnad.
Other channelling restriction individual transmitters may combine adjacent channels for increased bandwidth with advanced mitigation techniques
Muud kanaliseerimispiirangud üksikud saatjad võivad ribalaiuse laiendamiseks kombineerida kõrvalasuvaid kanaleid
But they keep them close to each other, rubbing against each other.
Vedelas olekus oleva vee puhul toimub pidev vesiniksidemete katkemine ning uute moodustumine. Vesiniksidemed hoiavad veemolekule üksteise lähedal.
Cosine is adjacent over hypotenuse. So for looking at the thirty degree angle it's the adjacent.
KLH ütleb meile... .. et Koossiinus Lähiskaated Hüpotenuus
But what's the adjacent length?
Mis on hüpotenuusi pikkus?
Well, what's adjacent over hypotenuse?
No mis on lähiskülg jagatud hüpotenuusiga?
This is the adjacent angle.
See on vastasnurk.
Tangent is opposite over adjacent.
Tangens võrdub vastaskaatet jagatud selle nurgaga.
What is the adjacent side?
Mis on lähiskülg?
Tangent is opposite over adjacent,
Tangens on vastaskülg jagatud lähisküljega,

 

Related searches: Adjacent Adjacent - Adjacent To Each Other - Arranged Adjacent To Each Other - Each Adjacent - We Each Each Other - Adjacent - Adjacent Areas - Adjacent Markets - Adjacent Room - Adjacent Business -