Translation of "adjourn" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adjourn - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We adjourn to consult.
Me asume nõu pidama.
(Parliament rejected the motion to adjourn the vote)
(Parlament lükkas tagasi ettepaneku hääletamise edasilükkamise kohta)
After the first course, there was a move to adjourn.
Pärast esimest korda läks asi vaheaja kuulutamiseni.
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.
Istume lähimasse lauda... ja vaatame üle selle asutuse pakkumised.
We'll adjourn till after lunch. Mr. de Winter, I presume you'll be available for us then ?
Hr de Winter, ma loodan, et te olete kohal.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
Nüüd katkestame istungjärgu Sahharovi auhinna üleandmise pidulikuks istungiks.
'In that case,' said the Dodo solemnly, rising to its feet, 'I move that the meeting adjourn, for the immediate adoption of more energetic remedies '
Sel juhul, ütles Dodo pidulikult, tõustes oma jalgu, teen ettepaneku, et kohtumine edasi lükata, sest viivitamatut vastuvõtmist energilisemad õiguskaitsevahendeid
If, because a Judge is absent or prevented from attending, the quorum is not attained, the President shall adjourn the sitting until the Judge is no longer absent or prevented from attending.
Kui kohtuniku äraoleku või takistatuse tõttu ei ole kvoorumit koos, lükkab esimees istungi edasi, kuni kohtuniku äraolekut või takistatust põhjustanud asjaolu on ära langenud.
If there is no respect for the Chair of the Committee on Fisheries and for fisheries in general, I propose that you adjourn the sitting until such time as people have respect for this House and stop having these meetings.
Kui siin puudub igasugune austus kalanduskomisjoni esimehe ja kalanduse vastu üldiselt, siis teen ettepaneku, et lükkaksite istungi edasi, kuni inimestel tekib lugupidamine selle parlamendi vastu ja nad oma koosolekute pidamise siin lõpetavad.
Any decision by Parliament to adjourn a debate to a subsequent part sessian shall specify thepart session on the agenda of which the debate is to be included,on the understanding that theagendafor that partsession shall be drcnun up pursuant to Rules 130 and 132.
Parlamendi otsuses orutelu hilisemq osaistungjcirguni edasiliikkamise kohta peab olematcipsustatud, tcipsustatud, millise millise osaistungjrirgu osaistungjrirgu pcievakorda pcievakorda arutelu arutelu vdetalse, vdetalse, arvestudes arvestudes sellega, sellega, etetosaistungjrirgu pcievakordtuleb ette vqlmistada koos k Sl as kodukorra artiklilego 130 ja 132.
Any decision by Parliament to adjourn a debate to a subsequent partsession shall specify the partsession on the agenda of which the debate is to be included, on the understanding that the agenda for that partsession is drawn up in accordance with Rules 137 and 140.
Parlamendi otsuses arutelu hilisemale osaistungjärgule edasilükkamise kohta peab olema täpsustatud, millise osaistungjärgu päevakorda arutelu võetakse, arvestades asjaoluga, et osaistungjärgu päevakord koostatakse kooskõlas kodukorra artiklitega 137 ja 140.
Any decision by Parliament to adjourn a debate to a subsequent part session shall specify the part session on the agenda of which the debate is to be included, on the understanding that the agenda for that part session shall be drawn up pursuant to Rules 130 and 132.
Parlamendi otsuses arutelu hilisema osaistungjärguni edasilükkamise kohta peab olema täpsustatud, millise osaistungjärgu päevakorda arutelu võetakse, arvestades sellega, et osaistungjärgu päevakord tuleb ette valmistada kooskõlas kodukorra artiklitega 130 ja 132.

 

Related searches: Adjourn - Adjourn A Meeting - Adjourn The Meeting - Motion To Adjourn - Adjourn Sine Die - Adjourn For - Adjourn The Debate - Adjourn Indefinitely - Adjourn A Hearing - Adjourn The Meeting From Time To Time -