Translation of "adjunct" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adjunct - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adjunct to other lipid lowering treatments (e. g.
üldkolesterooli ja LDL kolesterooli alandamine homosügootse perekondliku hüperkolestero
an adjunct to the Europe 2020 strategy (47
Juunis andis Euroopa Ülemkogu täiendava tõuke merepiirkondade strateegiate väljatöötamisele ning oktoobris sätestas komisjon võimalused ühise lähenemisviisi kujundamiseks mereala ruumilisele planeerimisele kogu ELis, septembris aga algatuse arendada merendusalaseid teadmisi, mis on täienduseks Euroopa 2020. aasta strateegiale (47). Novembris andis EL välja oma esimese
Entacapone is always given as an adjunct to levodopa treatment.
Entakapooni antakse alati täiendavalt levodopa ravile.
Serology is useful as an adjunct for the clinical diagnosis.
Seroloogilisi uuringuid kasutatakse kliinilise diagnoosimise täiendusena.
Collective alternative dispute resolution mechanisms can be a useful adjunct for dispute resolution20.
Kohtuvälised vaidluste kollektiivse lahendamise menetlused võivad olla kasulik täiendus vaidluste lahendamiseks20.
As an adjunct to MRI to aid in the investigation of focal pancreatic lesions.
Täiendavalt magnetresonantsuuringule pankrease koldeliste muutuste kindlakstegemiseks.
as an adjunct to diet for reduction of elevated total cholesterol, LDL cholesterol, apolipoprotein
kõrgenenud üldkolesterooli, LDL kolesterooli, apolipoproteiin B ja triglütseriidide alandamist
3.7 Improving energy efficiency is a crucial adjunct to the development of renewable energies.
3.7 Energiatõhususe parandamine on taastuvenergia arendamise seisukohalt hädavajalik.
Calcium supplement as an adjunct to specific therapy in the prevention and treatment of osteoporosis
Kaltsiumi manustamine lisaks spetsiifilisele ravile osteoporoosi ennetuses ja ravis
Homozygous familial hypercholesterolaemia as an adjunct to diet and other lipid lowering treatments (e. g.
Homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemia ravi lisaks dieedile ja muudele vere lipiidisisaldust
I am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
Olen Iiri kodanik ning seda täiendava lisana olen Euroopa kodanik.
1.4 The importance of the non profit sector as an adjunct to public authority procurement cannot be overestimated.
1.4 Mittetulundussektori tähendust avaliku sektori hangete täiendajana ei ole võimalik üle hinnata.
4 This would necessitate an appropriate locational, regional and structural policy as an adjunct to the single market.
Selleks on täiendusena ühtsele turule nõutav sobiv asukoha , regionaal ja struktuuripoliitika.
These therapies provide an important adjunct to pharmacological and medical treatments in achieving a long term successful outcome.
On tõendeid, et dopamiin mõjub alumisel tasandil kahele teisele neuromodulaatorile, noradrenaliinile ja serotoniinile, mis kontrollivad vastavalt valvsust ja impulsiivsust. Loomuuringud
AZILECT is used for the treatment of Parkinson s disease as monotherapy (without levodopa) or as adjunct therapy (with levodopa).
AZILECTi kasutatakse Parkinsoni tõve raviks monoteraapiana (ilma levodopata) või lisaravimina (koos levodopaga).
Treatment of high tumour burden follicular lymphoma as adjunct to appropriate combination induction chemotherapy such as a CHOP like regimen.
Laiaulatusliku tuumorimassiga follikulaarse lümfoomi täiendava ravimina, kombineerituna sobiva kemoteraapiaga nagu CHOP taoline ravikuur.
Treatment should be initiated as an adjunct to diet and exercise to lower the blood glucose in relation to meals.
Ravi tuleks määrata lisaks dieedile ja kehalisele koormusele, et vähendada toidust sõltuvat vere glükoosisisaldust.
Lopid is indicated as an adjunct to diet and other non pharmacological treatment (e. g. exercise, weight reduction) for the following
Lopid on näidustatud täiendavalt dieedile ja muule mittefarmakoloogilisele ravile (nt füüsiline aktiivsus, kehakaalu vähendamine) järgmistel juhtudel
Lopid is indicated as an adjunct to diet and other non pharmacological treatment (e. g. exercise, weight reduction) for the following
Lopiid on näidustatud lisandina dieedile ja muule mittefarmakoloogilisele ravile (nt kehaline liikumine, kaalu vähendamine) järgmistel juhtudel
In Parkinson's disease patients receiving chronic levodopa treatment as adjunct therapy there was no clinically significant effect of levodopa treatment on rasagiline clearance.
Parkinsoni tõvega patsientidel, kes said lisaravina kroonilist levodoparavi, ei esinenud levodoparavi kliiniliselt olulist toimet rasagiliini kliirensile.
Posology The recommended dose of Tasmar is 100 mg three times daily, always as an adjunct to levodopa benserazide or levodopa carbidopa therapy.
Annustamine Tasmar i soovitatav annus on 100 mg kolm korda ööpäevas, alati lisatuna ravile levodopa benserasiidi või levodopa karbidopaga.
5.2 The proposals are only an adjunct to the management of agricultural markets conducted at European level via the CMOs and trade regulation.
5.2 Ettepanekud vaid täiendavad põllumajandustoodete turgude juhtimist ühises turukorralduses Euroopa Liidu tasandil ning kaubavahetuse reguleerimist.
4.6.1 Consumer protection policy should be part of the Union's own battery of powers rather than an adjunct to the Member States own policies.
4.6.1 Tarbijakaitsepoliitika peab kuuluma ühenduse otsesesse pädevusse ning see ei tohi seisneda liikmesriikide poliitika pelgas täiendamises.
a claim for repayment of sums unduly levied which arise as a consequence of, and adjunct to, the breach of the abovementioned Community provisions or
kui nõuet tagastada ebaseaduslikult sisse nõutud summad, nii et tagasimaksmine kaasneb eelnimetatud ühenduse õiguse sätete rikkumisega ja on selle tagajärg, või
The efficacy of rasagiline was established in three studies as monotherapy treatment in study I and as adjunct therapy to levodopa in the studies II and III.
Kliinilised uuringud Rasagiliini tõhusus tõestati kolmes uuringus monoteraapiana I uuringus ja lisaravina levodopale II ja III uuringus.
InductOs is indicated for the treatment of acute tibia fractures in adults, as an adjunct to standard care using open fracture reduction and intramedullary unreamed nail fixation.
InductOs on näidustatud sääreluu murdude raviks täiskasvanutel lisaks standardsele ravile, kus rakendatakse murru lahtist repositsiooni ja intramedullaarset naelastamist hõõritsaga viimistlemata naelaga.
Atorvastatin is also indicated to reduce total C and LDL C in patients with homozygous familial hypercholesterolaemia as an adjunct to other lipid lowering treatments (e. g.
Atorvastatiin on samuti näidustatud üldkolesterooli
Activation can also be a valuable adjunct to a relatively generous support system, as its impact as an availability test keeps up the incentives to look for work.
Aktiveerimine võib olla ka vääruslik täiendus suhteliselt heldele toetussüsteemile, kuna selle mõju kättesaadavuse testina aitab säilitada stiimuleid töö otsimiseks.
AZILECT is indicated for the treatment of idiopathic Parkinson s disease (PD) as monotherapy (without levodopa) or as adjunct therapy (with levodopa) in patients with end of dose fluctuations.
AZILECT on näidustatud idiopaatilise Parkinsoni tõve (PD) raviks monoteraapiana (ilma levodopata) või lisaravimina (koos levodopaga) patsientidel, kel ravimiannus on stabiliseeritud.
Adjunct to the nitisinone treatment, a diet deficient in phenylalanine and tyrosine is required and should be followed by monitoring of plasma amino acids (see sections 4.4 and 4.8).
Lisaks ravile nitisinooniga tuleb piirata fenüülalaniini ja türosiini sisaldust dieedis ning pidevalt kontrollida plasma aminohapete sisaldust (vt. lõike 4. 4 ja 4. 8).
Prevention of cardiovascular events in patients estimated to have a high risk for a first cardiovascular event (see section 5.1), as an adjunct to correction of other risk factors.
Kardiovaskulaarsete haigusjuhtude ennetamine patsientide hulgas, kellel on esimese kardio vaskulaarse häire (vt lõik 5. 1) tekke risk suur, täiendava vahendina lisaks teiste riskitegurite korrigeerimisele.
Prevention of cardiovascular events in patients estimated to have a high risk for a first cardiovascular event (see section 5.1), as an adjunct to correction of other risk factors.
Preparaat on mõeldud täiendava ravina teiste riskifaktorite korrigeerimiseks.
As an adjunct to medication, good management and hygiene practices should be introduced in order to reduce the risk of infection and to control the build up of resistance.
Ravile täiendavalt tuleb rakendada head üldist korraldust ja järgida hügieeninõudeid, et vähendada nakkuse ülekande riski ja ennetada resistentsuse teket.
Onsenal is indicated for the reduction of the number of adenomatous intestinal polyps in familial adenomatous polyposis (FAP), as an adjunct to surgery and further endoscopic surveillance (see section 4.4).
Onsenal on näidustatud adenomatoossete soolepolüüpide arvu vähendamiseks perekondliku adenomatoosse polüpoosi korral lisaks kirurgilisele ravile ja endoskoopilisele jälgimisele (vt lõik 4. 4).
As an adjunct to medication, good management and hygiene practices should be introduced in order to reduce the risk of infection and to control the potential build up of resistance.
Ravile täiendavalt tuleb rakendada head üldist korraldust ja järgida hügieeninõudeid, et vähendada nakkuse ülekande riski ja ennetada võimaliku resistentsuse teket.
As part of its consultative role, the Committee is working to set up a model of participatorydemocracy throughout Europe and the rest of the world as an adjunct to representativedemocracy.
Konsultatiivtöö ülesannete raames tegeleb komitee esindusdemokraatiat täiendava osalusdemokraatia mudeli juurutamisega Euroopas ja mujal maailmas.
Because of the risk of potentially fatal, acute liver injury, Tasmar should not be considered as a first line adjunct therapy to levodopa benserazide or levodopa carbidopa (see 4.4 and 4.8).
Potentsiaalselt eluohtliku ägeda maksakahjustuse ohu tõttu ei tohiks Tasmar it kasutada esimese valiku täiendava ravimina lisaks ravile levodopa benserasiidi või levodopa karbidopaga (vt 4. 4 ja 4. 8).
As an adjunct to the specific programmes relating to infrastructure and ideas, key incentives for coordinated cooperation are also generated in particular by the cooperation and people programmes and related funding.
Täienduseks eriprogrammidele Infrastruktuur ja Ideed annavad kooskõlastatud koostööle olulisi impulsse eelkõige eriprogrammid Koostöö ja Inimesed ja nendega seotud toetusmeetmed.
Particularly as a result of the enlargement rounds of 2004 and 2007, we must finally distance ourselves from the view that European social policy is an adjunct to the internal market.
Eelkõige 2004. ja 2007. aasta laienemisvoorude tulemusena peame lõpuks eemalduma seisukohast, et Euroopa sotsiaalpoliitika on siseturu lisand.
overweight patients with additional risk factors such as diabetes or high levels of fatty substances in the blood called lipids (dyslipidaemia mainly cholesterol and triglycerides) as adjunct to diet and exercise. ct
See blokeerib teatud retseptorid, mida nimetatakse KB 1 gil
patients with additional risk factors such as diabetes or high levels of fatty substances in the blood called lipids (dyslipidaemia mainly cholesterol and triglycerides) as adjunct to diet and exercise. tn uc
patsientidele lisana dieedile ja kehalistele harjutustele, kellel on kaasuvad riskifaktorid nagu diabeet või kõrge rasvainete sisaldus veres, mida nimetatakse lipiidideks (düslipideemia põhiliselt kolesterool üü
The adverse drug reactions reported in patients with Parkinson's disease on ropinirole monotherapy and adjunct therapy at doses up to 24 mg day at an excess incidence over placebo are described below.
Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mida kirjeldati Parkinsoni tõvega patsientidel, kes said ropinirooli monoteraapiana või täiendava ravina annustes kuni 24 mg ööpäevas, ja mille esinemissagedus oli suurem kui platseebo kasutamisel.
Adjunct Therapy The list below includes adverse reactions which were reported with a higher incidence in placebo controlled studies in patients receiving 1 mg day rasagiline (rasagiline group n 380, placebo group n 388).
Lisaravi Allpool toodud nimekiri sisaldab kõrvaltoimeid, mis esinesid suurema sagedusega platseebokontrollitud uuringutes (vähemalt 2 line erinevus võrreldes platseeboga) patsientidel, kes said rasagiliini 1 mg päevas (rasagiliini rühm n 380, platseebo rühm n 388).
Primary hypercholesterolaemia (type IIa including heterozygous familial hypercholesterolaemia) or mixed dyslipidaemia (type IIb) as an adjunct to diet when response to diet and other non pharmacological treatments (e. g. exercise, weight reduction) is inadequate.
hüperkolesteroleemia) või segatüüpi düslipideemia (tüüp IIb) ravi lisaks dieedile, juhul kui muudatused dieedis ja kehalises aktiivsuses ei anna piisavaid tulemusi.
3.21 The proposed system is basically planned as an adjunct to existing EU quality schemes, which use reserved terms in production systems for eggs, and to the rules on geographical indications and traditional specialities.
3.21 Pakutud süsteem on kavandatud täiendusena olemasolevatele ELi kvaliteedisüsteemidele, mille puhul kasutatakse nn vabatahtlikke märkeid toidumunade tootmissüsteemides, ja eeskirjadele, mis puudutavad geograafilisi tähiseid ja traditsioonilisi eritooteid.

 

Related searches: Adjunct - Adjunct Professor - Adjunct Faculty - Adjunct Lecturer - Adjunct Instructor - Adjunct Associate Professor - Adjunct Therapy - As An Adjunct - Adjunct Assistant Professor - Adjunct Treatment -