Translation of "admiralty" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Admiralty - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Admiralty Island cuscus
Kuskus (liigist Spilocuscus kraemeri)
Sir. Make to admiralty.
Signalist, edastage Admiraliteeti
Notify the Admiralty at once.
Teavitage kohe admiraliteeti.
A maritime admiralty is banking law.
Merendus seadustik on panga seadus.
Make to admiralty. Bismarck is sunk.
Teatage Admiraliteedile Bismarck on uputatud.
Make to admiralty from Prince of Wales.
Teade Admiraliteedile Prince of Walesilt.
The admiralty regards this craft... as the ultimate weapon in naval warfare.
Admiraliteet võtab seda laeva, kui ülimat relva mereväe sõjanduses.
Very deep in the ancient Admiralty Building, 200 feet underground, is the War Room.
Väga sügaval auväärse Admiraliteedihoone all, 200 jala sügavusel maa all, asub sõjaruum.
Of one thing we can be sure the lights will burn late in the admiralty tonight.
Üks on aga kindel. Tuled Admiraliteedis põlevad täna hilise ööni.
Those who are charged under these 'maritime admiralty courts' usually don't understand that they are voluntarily being fined and imprisoned.
Need,kes hindavad merendusliku seadustiku kohtuid tavaliselt ei mõista,et nad saavad vabatahtlikult trahvitud või vangistatud.
The battle of the North Atlantic is fought at sea but it is directed from the admiralty, here in London.
PõhjaAtlandi lahing peetakse merel kuid seda juhitakse siit
Eastern part of New Guinea Bismarck Archipelago (including New Britain, New Ireland, Lavongai (New Hanover) and Admiralty Islands) Northern Solomon Islands (Bougainville and Buka) Trobriand Islands, Woodlark Island d Entrecasteaux Islands and Louisiade Archipelago
Uus Guinea saare idaosa Bismarcki saarestik (sh Uus Britannia, Uus Iirimaa, Lavongai, Admiraliteedisaared) Saalomoni saarte põhjaosa (Bougainville ja Buka) Trobriandi saared, Woodlarki saar, d Entrecasteaux saared ja Louisiade i saarestik
I therefore fully support the proposal to create a forum in which judges who frequently deal with cross border issues, such as admiralty, commercial, family and personal injury cases, could hold discussions and expand their knowledge.
Seetõttu toetan igati ettepanekut luua foorum, kus arutelusid saaksid pidada ja oma teadmisi laiendada piiriüleste küsimustega, nagu mereõiguse, kaubanduse, perekonna ja isikukahjuga seotud kohtuasjadega, sageli kokkupuutuvad kohtunikud.

 

Related searches: Admiralty Court - Admiralty Brass - Admiralty Jurisdiction - British Admiralty - First Lord Of The Admiralty - Lords Of The Admiralty - Admiralty Islands - Admiralty Chart - Maritime And Admiralty Law - Admiralty Pattern -