Translation of "admissible" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Admissible - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Admissible complaints
Vastuvõetavad kaebused
Admissible Complaints
Vastuvõetavad kaebused
is admissible,
on vastuvõetav
Inquiries into admissible complaints
Vastu võetud kaebuse alusel korraldatav uurimine
declare the action admissible
tunnistada hagi vastuvõetavaks
It's not admissible evidence.
Miks? Polügraaf on lubamatu tõend.
The question is thus admissible.
Küsimus on seega vastuvõetav.
Inside the mandate Admissible Complaints
Pädevuse piires Vastuvõetavad kaebused
111 complaints received, 42 admissible.
saadi 111 kaebust, millest 42 tunnistati vastuvõetavaks.
Explanations of vote shall be admissible.
Hiiiiletuse kohta peab saama anda selgitusi.
Explanations of vote shall be admissible.
Hääletuse kohta on lubatud anda selgitusi.
Consequently, the questions referred are admissible.
Seega on eelotsuse küsimused vastuvõetavad.
SPAIN v COUNCIL be declared admissible.
KOHTUJURIST BOT ETTEPANEK KOHTUASI C 442 04 minu arvates vastuvõetavaks tunnistada.
declare the action to be admissible
tunnistada hagi vastuvõetavaks
Explanations of vote shall be admissible.
Hääletuse kohta peab saama anda selgitusi.
No amendment shall be admissible if
Muudatusettepanekut ei võeta vastu, kui
Import licence applications shall be admissible if
Impordilitsentsitaotlus võetakse vastu juhul, kui
Tenders shall be admissible only where they
Pakkumised võetakse vastu üksnes juhul, kui
Admissible aid thus amounts to EUR 266691.
16 Lubatav abi ulatub järelikult 266691 euroni.
Questions shall be admissible only where they
Vastuvdetavad on vaid kiisimused,mis mis
Questions shall be admissible only where they
Vastuvõetavaks loetakse ainult küsimused, mis
Accordingly, the appeal must be declared admissible.
Eeltoodust tuleneb, et apellatsioonkaebus on vastuvõetav.
It must therefore be regarded as admissible.
Järelikult tuleb see tunnistada vastuvõetavaks.
That plea must accordingly be declared admissible.
Seega tuleb neljas väide tunnistada vastuvõetavaks.
The President has ruled Amendment 88 admissible.
Juhataja on kuulutanud muudatusettepaneku 88 vastuvõetamatuks.
Admissible aid thus amounts to EUR 266691.
Lubatav abi ulatub järelikult 266691 euroni.
Questions shall be admissible only where they
Vastuvõetavad on vaid küsimused, mis
(b) are admissible as evidence in legal proceedings.
b) on kohtumenetlustes tõenduskõlblikud.
Licence applications shall be admissible only where applicants
Litsentsitaotlusi tunnistatakse üksnes juhul, kui taotlejad
The declaration of division shall not be admissible
Jagamist käsitlevat avaldust ei võeta vastu
The President shall decide whether amendments are admissible.
Muudatusettepanekuvastuvdetavuseiileotsustabpresident.
The President shall decide whether amendments are admissible.
Muudatusettepanekute vastuvõetavuse üle otsustab president.
I therefore consider that the reference is admissible.
Seepärast leian, et eelotsusetaotlus on vastuvõetav.
The Court therefore declared the action admissible. 25
Seetõttu tunnistas ühenduse kohus hagi vastuvõetavaks. 25
The applicant submits that its action is admissible.
Hageja väidab, et hagi on vastuvõetav.
They are, however, admissible for the final report.
Samas on need vastuvõetavad lõppraporti puhul.
Therefore the admissible aid amounts to EUR 75737.
Järelikult ulatub lubatav abi 75737 euroni.
The President shall decide whether amendments are admissible.
Muudatusettepaneku vastuvõetavuse üle otsustab president.
(d) kinds of traffic admissible to the new road.
d) uuele maanteele lubatava liikluse liigid
Licence or certificate applications shall be admissible only if
Litsentsi või sertifikaaditaotlus vastab nõuetele ainult juhul, kui
Licence or certificate applications shall be admissible only if
Litsentsi või sertifikaaditaotlus vastab nõuetele üksnes juhul, kui
Licence applications shall be admissible only where the applicant
Litsentsitaotlusi tunnistatakse üksnes juhul, kui taotleja
Licence applications shall be admissible only where the applicant
Litsentsitaotlused võetakse vastu üksnes siis, kui taotleja
Consequently, the reference for a preliminary ruling is admissible.
Seega on eelotsusetaotlus vastuvõetav.
The reference for a preliminary ruling is therefore admissible.
Seega on eelotsusetaotlus vastuvõetav.

 

Related searches: Admissible - Legally Admissible - Admissible Evidence - Non-admissible - Not Admissible - Admissible Load - Admissible Amount - Admissible Assets - Shall Be Admissible - Is Admissible -