Translation of "admittance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Admittance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Back flow devices air admittance valve ventilating pipework
Tagasivoolu tõkestavad seadmed õhutusklapp torude õhutamiseks
(The President revoked the speaker's admittance to the floor.)
(Juhataja tühistas kõneleja õiguse sõna võtta.)
Admittance to ex situ facilities of genetic resources and to databases
juurdepääs ex situ geneetilistele ressurssidele ja andmebaasidele
Admittance will be denied in case the applicant has been irrevocably sentenced for a criminal act in the past five years.
Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutuses olev õhusõiduk peab olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Euroopa Liidu liikmesriigis või, kui litsentsi andnud Euroopa Liidu liikmesriik lubab, siis ka mujal Euroopa Liidus.
Admittance will be denied in case the applicant has been irrevocably sentenced for a criminal act in the past five years.
E. Naha parkimine ja töötlemine kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete, rakmete ja jalatsite tootmine (ISIC rev 3.1 19)
The ECB shall inform the tenderers at the earliest possible opportunity of their admittance to the dynamic purchasing system or of their rejection .
EKP teatab pakkujatele esimesel võimalusel nende kaasamisest dünaamilisse hankesüsteemi või nende tagasilükkamisest .
4.4 An application for admittance may be rejected, among other things, if the employer has been sanctioned for undeclared work and or illegal employment .
4.4 Riiki sisenemise loa taotluse tagasilükkamise põhjuste hulgas on ka tööandja karistamine mitteametliku töö ja või ebaseadusliku töölevõtmise eest .
This time there is ample evidence beforehand of security service interference and a massive practice of non admittance or of fake local party lists to confuse voters.
Seekord on juba enne valimisi palju tõendeid julgeolekuteenistuse sekkumise ning paljude kandidaatide keelamise ja valede parteinimekirjade kohta, mis hääletajaid segadusse ajavad.
The ECB shall inform the tenderers at the 2007D9005 EN 01.03.2009 001.001 12 B earliest possible opportunity of their admittance to the dynamic purchasing system or of their rejection .
EKP teatab pakkujatele esimesel võimalusel nende kaasamisest dünaamilisse hankesüsteemi või nende tagasilükkamisest .
(26) Internal protection should be effectively available to the applicant in a part of the country of origin where he or she can safely and legally travel, gain admittance and settle.
(26) Riigisisene kaitse peaks olema taotlejale reaalselt kättesaadav päritoluriigi osas, kus ta võib turvaliselt ja seaduslikult reisida, millele tal on juurdepääs ja kus ta võib elama asuda.
the admittance of natural or juridical persons to act as customs representatives is subject to discretion by the inspector, as provided by articles 1(3) and 1(9) of the General Customs Act.
Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
The admittance of natural or juridical persons to act as customs representatives is subject to discretion by the inspector, as provided by articles 1(3) and 1(9) of the General Customs Act.
Arhitektuuriteenused ning linnaplaneerimis ja maastikuarhitektuuriteenused
NL the admittance of natural or juridical persons to act as customs representatives is subject to discretion by the inspector, as provided by articles 1(3) and 1(9) of the General Customs Act.
D. Rõivatootmine karusnaha töötlemine ja värvimine (ISIC rev 3.1 18)
NL The admittance of natural or juridical persons to act as customs representatives is subject to discretion by the inspector, as provided by articles 1(3) and 1(9) of the General Customs Act.
Euroopa Liidu Nõukogu
The admittance of natural or juridical persons to act as customs representatives is subject to discretion by the inspector, as provided by articles 1(3) and 1(9) of the General Customs Act (Algemene Douanewet).
Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658 2001, art.
We also have to work on creating a secure and transparent framework for energy relations, including, of course, trade, but also improving the investment climate in Russia, where admittance and entry into the WTO could be very helpful.
Samuti peame me töötama turvalisema ja läbipaistvama energiasuhete raamistiku loomise nimel, kaasa arvatud kaubandus, kuid samuti Venemaa investeerimiskliima parandamise nimel, mille puhul tuleks kasuks viimase vastuvõtt ja liitumine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga.
Article 8 (1) provides for a new obligation to assess the possibility of internal protection and if the conditions that he or she can safely and legally travel to, gain admittance to and can reasonably be expected to settle in another part of the country of origin are fulfilled, to determine that the applicant is not in need of international protection.
Artikli 8 lõikes 1 sätestatakse uus kohustus hinnata riigisisese kaitse võimalust ja kui on täidetud tingimused, mille kohaselt taotleja võib turvaliselt ja seaduslikult reisida päritoluriigi teise ossa, tal on sellele juurdepääs ning on mõistlik eeldada, et taotleja sinna elama asub, on võimalik otsustada, et taotleja ei vaja rahvusvahelist kaitset.
As part of the assessment of the application for international protection, the determining authority shall determine that an applicant is not in need of international protection if he or she can safely and legally travel to and gain admittance to a part of the country of origin and can reasonably be expected to settle there and if, in that part of the country, he or she
Rahvusvahelise kaitse taotluse hindamise osana teeb menetlev ametiasutus kindlaks, et taotleja ei vaja rahvusvahelist kaitset, kui ta võib päritoluriigi mingis osas turvaliselt ja seaduslikult reisida, tal on sinna juurdepääs ja talt võib mõistlikult eeldada sinna elama asumist ning eeldusel, et riigi selles osas tal

 

Related searches: Admittance - No Admittance - Admittance Control - Air Admittance - Gain Admittance - Hospital Admittance - Admittance Policy - Admittance Fee - Admittance Matrix - Patient Admittance -