Translation of "ado" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(ado) Article 29
adl Artikkel 29
Much ado about nothing.
Palju kära ei millestki.
I propose we go without further ado.
Ma teen ettepaneku kohe minna.
We'll keep no great ado, a friend or two
Hoiame ole suurt jututa sõber või kaks
And without much ado We can all muddle through
Ja suurima vaevata me edasi rassime.
And so, with no more ado, I present Mr. Richard Nugent.
Ja nüüd asja juurde. Mul on au tutvustada hr Richard Nugenti.
As for you, fair sisters two, Leave your home without ado
Olete mu mõrsja õed, tulge välja tagakambrist.
Once I have finished my story, I will disembowel myself with no further ado.
Kui ma olen oma loo lõpetanud, lõikan ma oma kõhu ilma pikema jututa lõhki.
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me out
Ta pani pikema jututa kümme liiri mu põlletaskusse ja lükkas mind välja.
It would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
Seetõttu ei oleks meie eelnevate seisukohtadega kooskõlas anda nõusolek ilma pikema puiklemiseta.
Well I m going to the shops to get Timmy a nice present! said Tom and without further ado he set off.
Aga mina lähen ostan Bilouloule kingituse! hõikab Tom. Oota! hüüab isa.Kuid Tom on juba kaugel.
President in Office of the Council, I would like, without further ado, to invite you to take the floor before the European Parliament.
Nõukogu eesistuja, ma sooviksin ilma edasise jututa anda teile sõna Euroopa Parlamendi ees.
And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth.
ja sisse minnes ütleb Ta neile Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!
I believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
Usun, et kui Shakespeare oleks kirjutanud näidendi ACTAga kaasnevatest vaidlustest, oleks ta ka sellele pealkirjaks pannud Palju kära ei millestki .
1.5 The Committee calls on all stakeholders, particularly the Member States and the European Commission, to make a start on implementing the recovery plan without further ado.
1.5 Komitee kustub kõiki sidusrühmi, eelkõige liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles asuma majanduse elavdamise kavasid viivitamatult rakendama.
in writing. Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
kirjalikult. Venemaa blokeeris gaasitarned Euroopa tarbijatele äärmiselt sobimatul ajal ning on hädavajalik, et gaasitarned ilma täiendavate sekeldusteta taastatakse.
The Committee calls on all stakeholders, particularly the Member States and the Commission, to coordinate their recovery measures and implement them without further ado, taking into account the following recommendations
Komitee kutsub kõiki sidusrühmi ning eelkõige liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles kooskõlastama majanduse elavdamise meetmeid ja neid viivitamata rakendama, võttes seejuures arvesse järgmisi soovitusi.
Mr Schulz has analysed the financial crisis, discovered the causes in the system and, without further ado, has laid the blame firmly at the door of the Conservatives, Liberals and Christian Democrats.
Härra Schulz on analüüsinud finantskriisi, leidnud vigu süsteemis ja veeretanud süü ilma pikemalt mõtlemata kindlameelselt konservatiivide, liberaalide ja kristlike demokraatide kaela.
This is a procedure that, for years, has in many cases just been a kind of bureaucratic grind, where one infringement follows another without much ado, but it remains an absolutely essential procedure.
Tegemist on menetlusega, mis on aastaid mitmel juhul olnud bürokraatlikuks pinnuks silmas ja mille puhul üks rikkumine järgnes teisele ilma eriliste sekeldusteta, kuid see jääb siiski äärmiselt oluliseks menetluseks.
We know Slovenia as a country which addressed, without much ado, persistently and consistently, the big issues of its transition and today has every reason to be referred to as 'Eastern Europe's best performer'.
Teame Sloveeniat kui riiki, mis käsitles järjepidevalt ja tõhusalt üleminekuga seotud küsimusi ning tänapäeval võib seda riiki õigustatult nimetada Ida Euroopa parima sooritusega riigiks.
That is why I am calling on the EU to support the proposal for a ban on the commercial trade in polar bears before it is too late the bluefin tuna also belongs in Appendix 1 without further ado.
Sellepärast kutsun Euroopa Liitu üles toetama jääkarudega kauplemise keeldu enne kui hilja samuti on pikema seletamiseta selge, et hariliku tuuni koht on I lisas.
In consequence, I do not read that judgment as placing them in a position in which, objectively, they ought to have realised that their only recourse was to abandon the national proceedings and, without further ado, to bring proceedings against the Commission as the author of the defective legislation.
Järelikult ei nähtu kohtuotsusest, et veinitootjad oleksid seatud olukorda, milles nad oleksid objektiivsetest alustest lähtuvalt aru saanud, et nende ainus väljapääs on lõpetada osalemine siseriiklike kohtute menetlustes ning esitada ilma pikemalt mõtlemata hagi komisjoni kui puuduliku õigusakti autori vastu.
on behalf of the GUE NGL Group. (ES) Mr President, Commissioner, Minister, first I would like to thank Mr Tannock and Mr Obiols for presenting the report and, without further ado, to inform you that my group is critical of the evolution and approach taken in the neighbourhood policy.
fraktsiooni GUE NGL nimel. (ES) Härra juhataja, lugupeetud volinik ja minister, kõigepealt soovin tänada härra Tannockit ja härra Obiolsi käesoleva raporti esitamise eest ning pikemalt keerutamata teatada, et minu fraktsioon suhtub naabruspoliitika arengusse ning selle lähenemisviisi arvustavalt.
But beginning to feel very cold now, half undressed as I was, and remembering what the landlord said about the harpooneer's not coming home at all that night, it being so very late, I made no more ado, but jumped out of my pantaloons and boots, and then blowing out the light tumbled into bed, and commended myself to the care of heaven.
Aga alguses ennast väga külm nüüd, pool tahumatu nagu ma olin, ning meenutada, mida üürileandja öelda harpooneer ei tule kodus kogu öö, kusjuures nii väga hilja, ma tegin enam jututa, kuid hüppas minu retuusid ja saapad ja siis puhub läbi kerge kukkusid voodi, ja tunnustavalt ennast hoolikalt taevast.
(NL) I am pretty appalled by the Mehdi Kazemi case and the fact that we are not all just saying without further ado that he should be given asylum I urge the representatives of the Dutch and UK Governments, along with members of this House who plan to vote against this resolution, to stop and think what exactly is the purpose of the rule of law?
(NL) Ma olen Mehdi Kazemi juhtumist täiesti vapustatud ja asjaolu, et mitte kõik meist ei ütle ilma pikema jututa, et talle peaks varjupaika andma. Nõuan tungivalt, et Madalmaade ja Ühendkuningriigi valitsused ja kõik, kes kavatsevad selle resolutsiooni vastu hääletada, peatuksid hetkeks ja mõtleksid mis siis täpselt on õigusriigi eesmärk?

 

Related searches: Ado - Without Further Ado - Further Ado - Much Ado About Nothing - Much Ado - Without Much Ado - Without Any Further Ado - With No Further Ado - Without More Ado - Much Ado About -