Translation of "adopt an approach" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopt - translation : Adopt an approach - translation : Approach - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adopt an approach based on learning outcomes when describing and defining qualifications
kasutada kvalifikatsioonide kirjeldamisel ja määratlemisel lähenemisviisi, mis lähtub õpitulemustest
Adopt a step by step approach.
Kasutage järkjärgulist lähenemist.
It would not be advisable to adopt an overly ambitious approach to this issue, however.
Sellele küsimusele ei tohiks siiski liiga radikaalselt läheneda.
5.11 It would not be advisable to adopt an overly ambitious approach to this issue, however.
5.11 Sellele küsimusele ei tohiks siiski liiga radikaalselt läheneda.
I voted to adopt the Resolution on an approach to health services in sub Saharan Africa.
kirjalikult. (PL) Hääletasin Saharast lõuna poole jäävate riikide tervishoiuteenuseid käsitleva resolutsiooni vastuvõtmise poolt.
Business should adopt a more pro active approach
Ettevõtjad peaksid omaks võtma aktiivsema lähenemisviisi
Will we adopt a 'wait and see' approach?
Kas me lähtume põhimõttest ootame ja vaatame ?
This is why the Member States are asked to adopt an approach dictated by the precautionary principle.
Seetõttu on liikmesriikidel palutud rakendada lähenemist, mis on seotud ettevaatlikkusega.
Because of the pace of technological change, this Regulation should adopt an approach which is open to innovations.
Arvestades tehnoloogiliste muutuste kiirust, tuleks käesolevas määruses kasutada uuendustele avatud lähenemisviisi.
The package will adopt a comprehensive approach and define an action plan for accelerated progress towards the MDGs.
Paketti iseloomustab terviklik lähenemisviis ja selles määratletakse tegevuskava aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel kiiremate edusammude tegemiseks.
It is therefore important to adopt an integrated approach addressing all possible risk factors in a reasoned way.
Seetõttu on oluline võtta vastu integreeritud lähenemine, mis käsitleks mõistlikul viisil kõiki võimalikke riskitegureid.
Of course we need to adopt a common approach.
Loomulikult on vaja vastu võtta ühine lähenemisviis.
Our objective even more so in the current difficult climate is to adopt an inclusive approach to employment policy.
Meie eesmärgiks on võtta tööhõivepoliitikas kasutusele kaasav lähenemine, mis on hädavajalik praeguses raskes majanduskliimas.
Adopt a more prudent and measured approach to delegated acts
kasutada delegeeritud õigusaktide suhtes ettevaatlikumat ja kaalutletumat lähenemisviisi
Adopt a truly integrated approach to services in Europe (83)
Pettus on kõrvalejätmise kriteerium
Adopt a truly integrated approach to services in Europe (83)
Vastu võtta tõeliselt integreeritud lähenemisviis teenustele Euroopas (83)
In that case, should we adopt exactly the opposite approach?
Kas me peaksime sel juhul valima täpselt vastupidise lähenemisviisi?
To achieve results, we have to adopt a consistent approach.
Tulemuste saavutamiseks peame me olema järjekindlad.
3.1.1 Consequently, it is proposed to adopt an innovative approach that goes beyond simply making changes to the current directive.
3.1.2 Seepärast tehakse ettepanek võtta kasutusele uuenduslik lähenemisviis, mis läheb kaugemale lihtsalt kehtivasse direktiivi muudatuste tegemisest.
3.1.2 Consequently, it is proposed to adopt an innovative approach that goes beyond simply making changes to the current directive.
3.1.2 Seepärast tehakse ettepanek võtta kasutusele uuenduslik lähenemisviis, mis läheb kaugemale lihtsalt kehtivasse direktiivi muudatuste tegemisest.
When we talk about the social dimension of Europe, to us this means that we must adopt an integral approach.
Kui räägime sotsiaalsest mõõtmest Euroopas, siis tähendab see meile, et peame omandama integreeritud lähenemise.
Apart from anything else, we need to adopt a common approach.
Üle kõige peame saama asjadest ühtmoodi aru.
It does need to adopt a more flexible, lighter touch approach.
Vaja on paindlikumat ja mitte nii karmikäelist suhtumist.
I believe that the Member States must adopt a serious approach.
Minu arvates peavad liikmesriigid suhtuma asjasse tõsisemalt.
There is now an urgent need to adopt an asymmetric and consensual approach that will finally give these states a chance where global competition is concerned.
Nüüd on kiiresti vaja vastu võtta ebasümmeetriline ja konsensusepõhine lähenemine, mis lõpuks annab kõnealustele riikidele võimaluse globaalse konkurentsi puhul.
Turkey continues to adopt a restrictive approach to minorities and cultural rights.
Infoühiskonna ja meedia valdkonnas on edasi arenenud elektroonilised sideteenused, infotehnoloogia (kus on jätkunud liberaliseerimine) ja infoühiskonna teenused.
It is important to adopt a holistic approach to the energy issue.
Seoses energiaküsimusega on vaja võtta kasutusele terviklik lähenemisviis.
5.6 The EESC believes that the Commission should also adopt an integrated approach to AAL and policies such as Life Long Learning.
5.6 Komitee on seisukohal, et komisjon peaks kasutama integreeritud lähenemist, milles ühendatakse intelligentne elukeskkond ja sellised poliitikavaldkonnad nagu elukestev õpe.
An inclusive approach
Kaasav lähenemisviis
AN INTEGRATED APPROACH
INTEGREERITUD LÄHENEMISVIIS
An innovative approach?
Uuenduslik lähenemine?
Development policy must bear this in mind and adopt a more preventive approach.
Arengupoliitika peab seda arvestama ja kasutama ennetavamat lähenemist.
I think that the approach to adopt is to expand the commercial partnership.
Leian, et kaubanduspartnerluse laiendamine on vastuvõetav lähenemine.
We must therefore adopt an approach which is not prejudicial to the rights and protection of women, in line with the European social model.
Seetõttu peame võtma vastu lähenemisviisi, mis ei kahjusta naiste õigusi ja kaitset ning mis lähtub Euroopa sotsiaalmudelist.
In order for such action to succeed, it is necessary, first and foremost, to adopt an integrated approach in the most varied of areas.
Selleks et selline tegevus oleks edukas, on tarvis kõige erinevamates valdkondades esmajärjekorras vastu võtta terviklik lähenemisviis.
3.11.3 Regarding financial regulation, the EESC emphasises the need to adopt a balanced approach.
3.11.3 Finantsalaste õigusaktide puhul peab komitee vajalikuks kasutada tasakaalustatud lähenemist.
adopt a more diversified and proportionate approach to the different types of public services
võtta erinevat liiki teenustele erisusi rohkem arvestav ja proportsionaalsem lähenemisviis
(a) adopt common positions defining the approach of the Union to a particular matter
Selleks võib nõukogu liikmesriigi või komisjoni algatusel ühehäälselt a) võtta vastu ühiseid seisukohti liidu lähenemisviisi määratlemiseks asjaomases küsimuses b) võtta vastu raamotsuseid liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks.
I am convinced that we must adopt a more considered approach to this issue.
Olen veendunud, et me peame sellele küsimusele kaalutletumalt lähenema.
2.1.4 An innovative approach
2.1.4 Uuenduslik lähenemisviis
An enhanced sectoral approach
Tõhustatud valdkondlik lähenemisviis
An integrated flexicurity approach
Integreeritud lähenemisviis paindlikkusele ja turvalisusele
An area based approach
Piirkonnapõhine lähenemine
An all in approach
Terviklik lähenemisviis
The Commission therefore reconsidered the issue and decided to adopt a revised two step approach.
Seepärast vaatas komisjon küsimuse läbi ja otsustas kasutada täiendatud kaheetapilist lähenemisviisi.

 

Related searches: Adopt An Approach - Adopt Approach - Adopt This Approach - Adopt A Approach - Adopt A Comprehensive Approach - Adopt A New Approach - Adopt A Similar Approach - Adopt A Global Approach - Adopt A Coordinated Approach - Adopt A Restrictive Approach -