Translation of "adopted a method" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopted - translation : Method - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Americans adopted a different method from our own they adopted a global package.
Ameeriklased võtsid vastu meie omast erineva meetodi nad võtsid vastu ülemaailmse paketi.
The method to be adopted for allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetuse eest, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Eksporditoetust saavate koguste määramiseks kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse viisi, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetuse eest, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse meetodit, mis
A framework for this collaboration was adopted in March 2000, called the Open Method of Coordination (OMC).
Kõnealuse koostöö raamistik, mis kannab nime avatud koordineerimismeetod , võeti vastu 2000. aasta märtsis.
Abandonment of the Constitutional Treaty would constitute a defeat for the method of drafting which was adopted.
Põhiseaduse lepingu tagasilükkamine tähendaks kasutatud meetodi läbikukkumist.
The method adopted for allocating the quantities which may be exported with a refund shall be the one which
Eksporditoetuse eest eksporditavate koguste eraldamiseks võetakse vastu meetod, mis
Whereas, on the basis of a series of inter laboratory collaborative trials, the method described in the Annex has proved to be sufficiently accurate and reproducible to be adopted as a Community method
terve rea laboritevaheliste ringtestide põhjal on lisas kirjeldatud meetod osutunud piisavalt täpseks ja reprodutseeritavaks, et selle võiks vastu võtta ühenduse meetodina
The reference method adopted for determining the sulphur content shall be that defined by
Väävlisisalduse kindlaksmääramise standardmeetod on kehtestatud järgmistes dokumentides
Parliamentary method Referendum Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis referendumil Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis
Method A
Meetod A
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with an export refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse viisi, mis
The Swedish Government, however, takes the view that the method adopted by the Commission fails to produce a clear result.
12 Andmed, millele avalikkusel puudub juurdepääs ning millel nimetatud statistika põhineb, esitas Rootsi valitsus vasturepliigis.
Whereas the outline method of analysis given in the Annexes is adopted as a temporary measure until more results are available on the performance of this method and possible alternative methods
lisades esitatud analüüsimeetod võetakse vastu ajutise meetmena kuni saadakse rohkem tulemusi käesoleva meetodi toimimise ja võimalike alternatiivmeetodite kohta
Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis
The reference method adopted for determining the sulphur content of gas oils which are placed on the market shall be that defined by ISO method 8754.
Turustatavate gaasiõlide väävlisisalduse määramiseks on standardmeetodina vastu võetud ISO meetod 8754.
24 method but its implementa had adopted the so called balanced scorecard tion wasstillinitsinfancy(see Box 6).
Kaks ametit23 kasutasid nntasakaalus tatud tulemuskaardi24 meetodit, aga selle rakendamine oli alles algfaasis(vt 6.selgitus).
For all types of energy source, the method should be adopted of internalising all external costs.
Igat liiki energiaallika suhtes tuleks kohaldada meetodit, mis võtaks arvesse kõik välised kulud.
We have to ensure that the method for notification of investments corresponds to previously adopted rules.
Meil tuleb tagada, et investeeringutest teatamise meetod vastaks varem vastuvõetud reeglitele.
A pillar and a method.
Alus ja meetod.
Consequently, the method itself is then adopted as the obligatory component which is tied to the money.
Väga oluline on regionaalsete ja riiklike valitsusstruktuuride üldine raamistik oma haldus , institutsiooniliste ja õigussüsteemidega.
Deleting a Preparation Method
Valmistusviisi kustutamine
a new organisational method.
uus organisatsiooniline meetod.
A TEST METHOD I
A KATSEMEETOD I
On 20 June Parliament adopted a resolution on improving the method for consulting it in procedures relating to the enlargement of the euro area.
) oma viienda ja (27. novembril) ( aruande euroala tulevaseks laienemiseks tehtavate praktiliste ettevalmistuste kohta.
For Member States which have not adopted the euro, the method for setting the reference rates is unchanged.
Liikmesriikide, kes ei ole ühisrahana eurot kasutusele võtnud, intressi baasmäärade kehtestamise meetodit ei muudeta.
Ratification procedure Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis Parlamendis
If such a method does not exist, an analytical method with appropriate performance characteristics may be used, pending the development of a validated method.
Sellise meetodi puudumisel võib kuni kinnitatud meetodi väljatöötamiseni kasutada nõuetekohaste toimivusnäitajatega analüüsimeetodit.
However, the method should be replaced by a more reliable detection method within a transitional period.
See meetod tuleks siiski üleminekuperioodi jooksul asendada töökindlama avastamismeetodiga.
Choose a different authentication method.
Vali mõni muu autentimise meetod.
Adding a New Preparation Method
Uue valmistusviisi lisamine
a new marketing method, or
uus turustusmeetod või
Government requires a Community method.
Juhtimine eeldab ühenduse meetodit.
A new... meson production... method...
Uus... mesoni tootmise... meetod...
Whereas, to implement the Directive, it is desirable to comply with the characteristics adopted in the Annex for choosing the sampling method whereas, to analyze the samples taken, it is desirable to use the reference method adopted in the Annex or any other method for which the Commission has previously had proof that it provides equivalent results
direktiivi rakendamiseks on soovitav proovivõtumeetodi valimisel järgida lisas esitatud nõudeid võetud proovide analüüsimiseks on soovitav kasutada lisas esitatud võrdlusmeetodit või mõnda muud meetodit, mille kohta on komisjonil varasemaid tõendeid, et selle abil saadakse samaväärsed tulemused
Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis
In any case, the method of refund adopted must not entail any financial risk for the taxable person. 9
Kehtestatud tagastamismeetodiga ei tohi mitte mingil juhul kaasneda maksukohustuslase jaoks finantsriski. 9
The International Vine and Wine Office adopted the description of this new method at its General Assembly in 2001.
Kõnealuse uue meetodi kirjelduse kiitis Rahvusvahelise Veiniameti Üldkogu heaks 2001. aastal.
4HE METHOD DESCRIBED IN THE SHEET IS ACTUALLY A PROPOSED METHOD BECAUSE NO VALIDATED METHOD FOR mUORINE DETERMINATION IS CURRENTLY AVAILABLE
Meetodi rakendatavust vesinikbromiidi kontsentratsioonide määramiseks, mis on võrreldavad lühiajalise vaatlusperioodi piirnormidega, ei ole kinnitatud.
a method based on taking traditional trade patterns into account ( traditional new arrival method ).
meetod, mis võtab arvesse tavapäraseid kaubavooge (vanad importijad uued taotlejad).
Method 2 Requirement deduction method
meetod nõuete mahaarvamise meetod
Africa's recognition as a strategic world partner is also reflected in the method used to prepare for both the summit and the documents to be adopted.
Aafrika tunnustamine strateegilise partnerina maailmas väljendub ka meetodis, millega valmistatakse ette nii tippkohtumine kui ka vastuvõetavad dokumendid.
(a) the marketing of cosmetic products where the final formulation, in order to meet the requirements of this Directive, has been the subject of animal testing using a method other than an alternative method after such alternative method has been validated and adopted at Community level with due regard to the development of validation within the OECD
a) selliste kosmeetikatoodete turustamise, mille lõplikku segu on käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks kontrollitud loomkatsega, kasutades selleks mõnda muud meetodit kui alternatiivne meetod pärast seda, kui alternatiivne meetod on kinnitatud ja OECD raames valiidsuse kontrollimise seisu piisavalt arvesse võttes ühenduse tasandil vastu võetud

 

Related searches: Method Adopted - Adopted Method - Adopted This Method - Method Has Been Adopted - Test Method Adopted - Method Is Adopted - Method To Be Adopted - Adopted A Method - The Effective Interest Method Is A Method Of Calculating - Differ From Method To Method -