Translation of "adopted method" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopted - translation : Adopted method - translation : Method - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Americans adopted a different method from our own they adopted a global package.
Ameeriklased võtsid vastu meie omast erineva meetodi nad võtsid vastu ülemaailmse paketi.
The method to be adopted for allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetuse eest, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetuse eest, kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Eksporditoetust saavate koguste määramiseks kohaldatakse meetodit, mis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse viisi, mis
The reference method adopted for determining the sulphur content shall be that defined by
Väävlisisalduse kindlaksmääramise standardmeetod on kehtestatud järgmistes dokumentides
Parliamentary method Referendum Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis referendumil Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with an export refund shall be the method which
Koguste määramiseks, mida võib eksportida eksporditoetusega, kohaldatakse viisi, mis
Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis Parlamendis
The reference method adopted for determining the sulphur content of gas oils which are placed on the market shall be that defined by ISO method 8754.
Turustatavate gaasiõlide väävlisisalduse määramiseks on standardmeetodina vastu võetud ISO meetod 8754.
For all types of energy source, the method should be adopted of internalising all external costs.
Igat liiki energiaallika suhtes tuleks kohaldada meetodit, mis võtaks arvesse kõik välised kulud.
24 method but its implementa had adopted the so called balanced scorecard tion wasstillinitsinfancy(see Box 6).
Kaks ametit23 kasutasid nntasakaalus tatud tulemuskaardi24 meetodit, aga selle rakendamine oli alles algfaasis(vt 6.selgitus).
We have to ensure that the method for notification of investments corresponds to previously adopted rules.
Meil tuleb tagada, et investeeringutest teatamise meetod vastaks varem vastuvõetud reeglitele.
Abandonment of the Constitutional Treaty would constitute a defeat for the method of drafting which was adopted.
Põhiseaduse lepingu tagasilükkamine tähendaks kasutatud meetodi läbikukkumist.
Consequently, the method itself is then adopted as the obligatory component which is tied to the money.
Väga oluline on regionaalsete ja riiklike valitsusstruktuuride üldine raamistik oma haldus , institutsiooniliste ja õigussüsteemidega.
A framework for this collaboration was adopted in March 2000, called the Open Method of Coordination (OMC).
Kõnealuse koostöö raamistik, mis kannab nime avatud koordineerimismeetod , võeti vastu 2000. aasta märtsis.
For Member States which have not adopted the euro, the method for setting the reference rates is unchanged.
Liikmesriikide, kes ei ole ühisrahana eurot kasutusele võtnud, intressi baasmäärade kehtestamise meetodit ei muudeta.
Ratification procedure Parliamentary method Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis Parlamendis
Whereas, to implement the Directive, it is desirable to comply with the characteristics adopted in the Annex for choosing the sampling method whereas, to analyze the samples taken, it is desirable to use the reference method adopted in the Annex or any other method for which the Commission has previously had proof that it provides equivalent results
direktiivi rakendamiseks on soovitav proovivõtumeetodi valimisel järgida lisas esitatud nõudeid võetud proovide analüüsimiseks on soovitav kasutada lisas esitatud võrdlusmeetodit või mõnda muud meetodit, mille kohta on komisjonil varasemaid tõendeid, et selle abil saadakse samaväärsed tulemused
Parliamentary method Parliamentary method
Parlamendis Parlamendis
Whereas the outline method of analysis given in the Annexes is adopted as a temporary measure until more results are available on the performance of this method and possible alternative methods
lisades esitatud analüüsimeetod võetakse vastu ajutise meetmena kuni saadakse rohkem tulemusi käesoleva meetodi toimimise ja võimalike alternatiivmeetodite kohta
The method adopted for allocating the quantities which may be exported with a refund shall be the one which
Eksporditoetuse eest eksporditavate koguste eraldamiseks võetakse vastu meetod, mis
The International Vine and Wine Office adopted the description of this new method at its General Assembly in 2001.
Kõnealuse uue meetodi kirjelduse kiitis Rahvusvahelise Veiniameti Üldkogu heaks 2001. aastal.
In any case, the method of refund adopted must not entail any financial risk for the taxable person. 9
Kehtestatud tagastamismeetodiga ei tohi mitte mingil juhul kaasneda maksukohustuslase jaoks finantsriski. 9
Method 2 Requirement deduction method
meetod nõuete mahaarvamise meetod
The International Vine and Wine Office adopted the description of this new method at its General Assembly in June 2002.
Kõnealuse uue meetodi kirjelduse kiitis Rahvusvahelise Veiniameti (OIV) Üldkogu heaks juunis 2002.
According to the proposal adopted by the Council, pay scales will be adjusted on the basis of the current method.
Vastavalt nõukogu poolt vastu võetud ettepanekule korrigeeritakse palgaastmestikku praeguse korra põhjal.
The Swedish Government, however, takes the view that the method adopted by the Commission fails to produce a clear result.
12 Andmed, millele avalikkusel puudub juurdepääs ning millel nimetatud statistika põhineb, esitas Rootsi valitsus vasturepliigis.
The International Vine and Wine Office (OIV) adopted the new description of this method at its General Assembly in 2000.
Kõnealuse uue meetodi kirjelduse kiitis Rahvusvahelise Veiniameti (OIV) Üldkogu heaks 2000. aastal.
The International Vine and Wine Office (OIV) adopted the new description of this method at its General Assembly in 2003.
Selle meetodi uue kirjelduse võttis Rahvusvaheline Veiniamet vastu oma üldkogul 2003. aastal.
Whereas, on the basis of a series of inter laboratory collaborative trials, the method described in the Annex has proved to be sufficiently accurate and reproducible to be adopted as a Community method
terve rea laboritevaheliste ringtestide põhjal on lisas kirjeldatud meetod osutunud piisavalt täpseks ja reprodutseeritavaks, et selle võiks vastu võtta ühenduse meetodina
Method 1 Deduction and aggregation method
meetod mahaarvamise ja liitmise meetod
Method 3 Accounting consolidation based method
meetod raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod
The method adopted shall take account as appropriate of the need to maintain the equilibrium of supply to the Community market.
Kasutatav meetod peab asjakohaselt arvestama vajadusega säilitada ühenduse turu tarnetasakaalu.
It did not, however, state that the only mechanism acceptable for determining that correction coefficient was that adopted in the capital method .
Samas ei sedastanud kohus mingil viisil, et ainus aktsepteeritav mehhanism sellise paranduskoefitsiendi kindlaksmääramiseks oleks see, mis kasutab pealinna meetodit .
method
method
Method
Meetod
Method
Meetod
Method
Meetod
method
meetodTag Type
Method
MeetodFile version
Method
Meetodi
METHOD
8 Meetod
Another method is the Open Method of Coordination (OMC).
Täiendav tegevusviis on avatud koordinatsiooni meetod.

 

Related searches: Method Adopted - Adopted Method - Adopted This Method - Method Has Been Adopted - Test Method Adopted - Method Is Adopted - Method To Be Adopted - Adopted A Method - The Effective Interest Method Is A Method Of Calculating - Differ From Method To Method -