Translation of "adopted plan" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopted - translation : Adopted plan - translation : Plan - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This plan, adopted in
Kava, mis võeti
(a) the plan or programme as adopted
a) vastuvõetud kava või programm
An action plan on children s rights was adopted.
Võeti vastu lapse õigusi käsitlev tegevuskava.
(a) the criteria adopted for drawing up the plan
a) kava koostamisel arvessevõetud kriteeriumid
The work plan for 2006 should therefore be adopted.
Seepärast tuleks vastu võtta 2006. aasta töökava.
A new anti corruption strategy and action plan were adopted.
Vastu võeti uus korruptsioonivastane strateegia ja tegevuskava.
An annual Enforcement Action Plan is adopted by the Network.
Võrgustik on vastu võtnud aastase jõustamiskava.
An action plan is expected to be adopted in 2011.
Tegevuskava tuleks vastu võtta 2011. aastal.
Furthermore, Recommendation 13 0818 was adopted which complements the Recovery plan.
Seejärel võeti vastu ka soovitus 13 08,18 millega täiendati taastamiskava.
The EESC adopted its response to Plan D on 14 December.
EMSK võttis oma arvamuse D kava kohta vastu 14. detsembril.
The economic recovery plan adopted by the European Council is unsatisfactory.
Euroopa Ülemkogus vastu võetud majanduse taastamiskava ei ole rahuldav.
The Action Plan, adopted in 2006, has basically been a success.
2006. aastal vastu võetud tegevuskava oli põhimõtteliselt edukas.
At the Tripoli summit, a second action plan will be adopted.
Tripoli tippkohtumisel võetakse vastu teine tegevuskava.
A new National Plan for European Integration for 2014 2020 was adopted.
Võeti vastu uus riiklik Euroopa integratsiooni tegevuskava aastateks 2014 2020.
An Action Plan on enhancing the security of explosives will be adopted.
Vastu võetakse tegevuskava lõhkeainete turvalisuse tõhustamiseks.
The Comprehensive Plan to Combat Illegal Immigration was adopted in February 2002.
Kõige selle juures ei tohi unustada põhiõiguste austamist.
Then, on 26 November, it adopted a European economic recovery plan (2).
Seejärel võttis komisjon vastu Euroopa majanduse taastamise kava (2).
The new US administration has also adopted a very significant stimulus plan.
Ameerika Ühendriikide uus valitsus on samuti vastu võtnud märkimisväärse stiimulite kava.
The second phase of this action plan now needs to be adopted.
Nüüd tuleks kinnitada nimetatud teostuskava teine osa.
2.17 The Energy Efficiency Action Plan which the Commission adopted on 19 October 2006 also forms part of the Action Plan.
2.17 Ka energiatõhususe tegevuskava, mille komisjon võttis vastu 19. oktoobril 2006, moodustab tegevuskava ühe osa.
An internal Action Plan on Communicating Europe was adopted which dovetails with the Commission Plan D for democracy, dialogue and debate.
Võeti vastu sisene tegevuskava Euroopa alase teavitamise kohta, mis sobib hästi kokku komisjoni D kavaga (demokraatia, dialoog, diskussioon).
On 28 January the Council confirmed the operation plan, the so called 'o plan', and adopted a decision on its commencement.
28. jaanuaril kinnitas nõukogu operatsiooni plaani, nn o plan'i, ja võttis vastu otsuse seda alustada.
As you know, the Commission adopted an action plan for nanosciences and nanotechnology for Europe 2005 2009 and Parliament adopted a resolution on it, in which the action plan was well received.
Nagu te teate, võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa nanoteaduste ja nanotehnoloogia tegevuskava ajavahemikuks 2005 2009 ning Euroopa Parlament võttis vastu sellekohase resolutsiooni, milles tegevuskava hästi vastu võeti.
3.2 The Committee has itself adopted and regularly revised a strategic communication plan.
3.2 Komitee ise on vastu võtnud strateegilise kommunikatsioonikava ning uuendanud seda korrapäraselt.
Almost all Member States have adopted a national drugs strategy or action plan.
Peaaegu kõik liikmesriigid on vastu võtnud siseriikliku uimastistrateegia või tegevuskava.
Communication on the SET Plan adopted on 15 September 2015 (C(2015)6317)
SET kava käsitlev teatis võeti vastu 15. septembril 2015 (C(2015) 6317)
fully implement the Biomass Action Plan adopted by the Commission in December 200523.
rakendab täielikult komisjoni 2005. aasta detsembris vastu võetud biomassi tegevuskava23.
The budget and the establishment plan shall be adopted by the management board.
Eelarve ja ametikohtade loetelu kinnitab haldusnõukogu.
The Commission adopted an ambitious action plan to improve the development ofenvironmental technologies.
Komisjon võttis vastu kaugeleulatuva tegevusplaani, mille sihiks on parandada keskkonnasäästlike tehnoloogiate väljatöötamist.
On 19 October the Commission adopted an action plan for energy efficiency (5).
Siseturg on 2005. aastal taaskäivitatud Lissaboni strateegia oluline element.
Community support framework established and adopted by the Commission following the development plan.
Ühenduse abi raamprogramm arengukava alusel koostab ja võtab vastu komisjon
The comprehensive action plan for public administration reform has not yet been adopted.
Siiski on vaja jätkuvaid pingutusi, et täita inimõiguste ja vähemuste õiguste rahvusvahelisi norme.
Four countries have adopted the first version of their national changeover plan and three of them have adopted their communication strategies.
Neli riiki on vastu võtnud riikliku üleminekukava esimese versiooni ning kolm on vastu võtnud kommunikatsioonistrateegia.
After these opinions, the EU adopted a Safer Internet Action Plan, reflecting these ideas.
Pärast neid arvamusi võttis EL vastu neid ideid kajastava tegevuskava Interneti kasutamise turvaliseks muutmise kohta.
Estonia adopted the ninth version of its 'Euro Adoption Plan' on 14 October 2010.
Eesti kinnitas eurole ülemineku kava üheksanda versiooni 14.
On 27 September the Commission adopted an Action plan on adult learning It is
2006. aastal rõhutas Euroopa Ülemkogu hariduse ja koolituse kahte, sotsiaalset ja majanduslikku tahku ning rõhutas, et nendega seoses on vaja teha suuremaid pingutusi, s.o teha mõlemas valdkonnas ümberkorraldusi, sihtotstarbelisi investeeringuid ja tugevdada juhtimist.
On 7 May the Council adopted a regulation establishing a multiannual plan for the
Et lihtsustada ja parandada kalapüügilubade haldamise korda, võttis komisjon 18. juunil vastu ettepaneku määruse kohta, milles käsitletakse ühenduse kalalaevadele loa andmist püügiks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele (4).
In line with the recovery plan, on 17 december the Commission adopted a temporary
3 majanduse taastamise kava kohaselt võttis komisjon 17. detsembril vastu (
Council adopted a European Union action plan on enhancing the security of explosives. It
Arvamuse eesmärk on teha kindlaks terrorismi ja vägivaldse radikaliseerumise ennetamise poliitika, meetmete ja algatuste head tavad.
The Commission had adopted a communication on this action plan (3) on 18 September.
3 rahvusvahelise koostööga seoses võttis nõukogu 29. aprillil vastu otsuse, (
The Commission adopted the strategy on 10 June, with a Communication and action plan.
Komisjon võttis strateegia vastu 10. juunil koos teavitamiskavaga.
The Ministers adopted a Joint Action Plan for the implementation of the Strategic Partnership.
Ministrid võtsid vastu ühise tegevuskava strateegilise partnerluse rakendamiseks.
At the Forum in Accra in early September, a plan of action was adopted.
Accras septembri algul toimunud foorumil võeti tegevuskava vastu.
I welcome the fact that we have now discussed and adopted such a plan.
Mul on hea meel, et me oleme seda plaani arutanud ja selle nüüd vastu võtnud.
On 20 September 2004 Alitalia's board of directors adopted a new plan ( Industrial Plan 2005 2008 ) to address the company's serious economic difficulties.
septembril 2004. aastal võttis Alitalia haldusnõukogu vastu uue tegevuskava ( Piano industriale 2005 2008 ), firma finantsolukorra halvenemise peatamiseks.

 

Related searches: Plan Adopted - Adopted Plan - Plan Was Adopted - Action Plan Adopted - Plan Shall Be Adopted - Plan Is Being Adopted - Adopted An Action Plan - Capital Plan Adopted - Plan That Was Adopted - Plan To Plan Transfer -