Translation of "adopted policy" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adopted - translation : Adopted policy - translation : Policy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

1 adopted its annual policy strategy for 2009 (
) (12. augusti otsus) ja
nomenclatures adopted within the framework of the common agricultural policy.
ühise põllumajanduspoliitika raames kehtestatud nomenklatuure.
On 22 November the Council adopted conclusions on tourism policy.
Komisjon leiab samas, et kliimamuutused, üleilmastumine ja tehnika areng avaldavad Euroopa Liidu majandusele konkurentsisurvet, millega tuleb kohaneda.
For this we need an industrial policy to be adopted.
Selleks tuleb vastu võtta tööstuspoliitika.
Consequently, the European Commission has adopted a pragmatic policy approach.
Järelikult on Euroopa Komisjon vastu võtnud pragmaatilise poliitilise lähenemisviisi.
Such a policy orientation is indeed part of the integrated policy guidelines adopted by the European Council.
Poliitika selline suunitlus on tõepoolest osa Euroopa Ülemkogu poolt vastu võetud poliitika üldsuunistest.
The legal acts we have adopted will not create energy policy, common energy policy, by themselves, nor will they implement that policy.
Vastuvõetud õigusaktid ei raja ega rakenda ühist energiapoliitikat iseenesest.
On 10 October 2007, Europe officially adopted an integrated maritime policy.
10. oktoobril 2007 pandi ametlikult alus Euroopa lõimitud merenduspoliitikale.
In early 2008, three more Member States adopted new policy documents.
2008. aasta alguses võtsid veel kolm liikmesriiki vastu uued poliitikadokumendid.
As such , the measures adopted do not affect the monetary policy stance .
Vastuvõetud meetmed iseenesest ei mõjuta rahapoliitika kurssi .
The European Union (EU) adopted an integrated maritime policy in October 2007.
Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika käivitus 2007. aasta oktoobris.
In June 2006, the European Council adopted an overall policy on transparency
Euroopa Ülemkogu võttis 2006. aasta juunis vastu üldise läbipaistvuspoliitika2
Aforeign exchange policy was neverthelessformally adopted by DG BUDG onlyin February 2008.
Välisvaluutapoliitika võttis eelarve peadirektoraat ametlikult vastusiiski alles 2008. aasta veebruaris.
In March 2006 the European Council adopted the energy policy for Europe.
Euroopa Ülemkogu võttis 2006. aasta märtsis vastu Euroopa energiapoliitika.
This policy planstresses the importance of continuing with actions taken under the preceding Social Policy Agenda, adopted in 2000.
Uus poliitilise tegevuse plaan rõhutab eelmiste, 2000. aastal kasutusele võetud sotsiaalpoliitika programmi raames alustatud tegevuste jätkamise olulisust.
3.1 The regulations on rural development and regional policy have now been adopted.
3.1 Nüüdseks on vastu võetud määrused maaelu arengu ja regionaalpoliitika kohta.
On 25 June the Commission adopted the 2006 report on competition policy (1
Komisjon võttis 25. juunil (1) vastu 2006. aasta konkurentsipoliitika aruande, milles on antud ülevaade meetmetest, mida on kasutatud konkurentsipoliitika vahendite, nimelt monopolivastase võitluse, ühinemiste kontrolli ja riigiabi eeskirjade arendamiseks ning üldiseks kohaldamiseks.
On 26 April the Commission adopted a communication on European space policy (1).
10. oktoobril tegi komisjon ettepaneku lihtsustada vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust, (1) et suurendada nende sõidukite osa Euroopa teedel.
On 29 June the Commission adopted an initial policy paper on climate change.
29. juunil võttis komisjon vastu oma esimesed suunised kliimamuutuste mõjudega kohanemise kohta.
On 21 February, as the first stage in its annual policy cycle, the Commission adopted its annual policy strategy for 2008.
Euroopa Ombudsman Nikiforos Diamandouros algatas EÜ asutamislepingu artikli 195 alusel 180 uut juurdlust seoses hea haldustava võimaliku rikkumisega Euroopa Komisjonis.
3.3.3 Cohesion policy is weakened by inadequate economic policy coordination, including fiscal policy coordination, which is still too lax, even between countries that have adopted the euro.
3.3.3 Oluline kitsaskoht ühtekuuluvuspoliitika jaoks on majanduspoliitika ebapiisav kooskõlastatus, sh liiga nõrk maksupoliitika, ja seda ka riikides, kus ei ole eurot kasutusele võetud.
All policy options take into account, as a baseline, the recently adopted Rome I.
Kõigi võimalike poliitikavariantide puhul on aluseks hiljuti vastuvõetud Rooma I määrus.
Experience shows that markets can rapidly develop once an enabling policy framework is adopted.
Kogemused näitavad, et progressi võimaldava poliitikaraamistiku vastuvõtmine võib turgude arengut oluliselt kiirendada.
Whereas the Community has adopted a body of rules implementing the common agricultural policy
ühendus on vastu võtnud suure hulga eeskirju ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks
Whereas the Community has adopted a set of rules governing the common agricultural policy
ühendus on vastu võtnud ühist põllumajanduspoliitikat reguleerivate normide kogu
On 5 December the Commission adopted a communication A strong European neighbourhood policy (1).
ÜRO Julgeolekunõukogu ei saavutanud Kosovo edaspidise staatuse kohta kokkulepet.
On 13 November the Commission adopted its second strategic analysis of EU energy policy.
13. novembril võttis komisjon vastu ELi teise strateegilise energiaülevaate.
The Commission adopted a new EU strategy for youth policy for the coming decade.
omisjon võttis vastu uue ELi noorsoopoliitika strateegia järgmise k mnendi jaoks.
In any case, the European Union has adopted a policy of actively fighting racism.
Igal juhul on Euroopa Liidus võetud vastu aktiivse rassismivastase võitluse poliitika.
The Council has since adopted conclusions in favour of this policy on numerous occasions.
Nõukogu on mitmel korral võtnud vastu järeldusi, mis seda poliitikat toetavad.
The Council has since adopted conclusions in favour of this policy on numerous occasions.
Nõukogu on seejärel mitmel korral võtnud vastu järeldusi, mis seda poliitikat toetavad.
On 2 July the Commission adopted the fifth environment policy review, which reports on the main developments in EU environment policy during 2007 in the four main policy
) raames esitas komisjon 16. juulil valiku meetmeid toodete ja äriühingute energiatõhususe ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks ning säästva tarbimise ja
For a number of years our respective countries have adopted a restrictive policy towards immigration, yet this policy has not stopped migrants arriving.
Meie teatavad riigid on palju aastaid kasutanud sisserände suhtes tõkestavat poliitikat, siiski ei ole see poliitika peatanud rändajate saabumist.
2.2 In 2005, the European Commission adopted its Modern SME Policy for Growth and Employment .
2.2 2005. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu teatise Kaasaegne VKE poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks .
Building on elements of existing structural policy, the reform adopted in 1999 (Agenda 2000) sought
Pikendades juba olemasoleva struktuuripoliitika elemente, püüdis 1999. aastal kavandatud reform (Agenda 2000)
(5) The European Parliament has adopted resolutions(7) on strengthening European Union urban environment policy.
(5) Euroopa Parlament on vastu võtnud reolutsioone 7 Euroopa Liidu linnade keskkonnapoliitika tugevdamiseks.
In the course of the year the European Parliament adopted several resolutions on regional policy.
Euroopa Parlament võttis aasta jooksul vastu mitu resolutsiooni regionaalpoliitika valdkonnas.
On 12 July Parliament adopted a resolution on future maritime policy for the European Union.
17. detsembril (5) muutis nõukogu määrusi (EÜ) nr 2015 2006 ja (EÜ) nr 41 2007 teatavate kalavarude püügivõimaluste ja tingimuste osas.
On 11 March the European Parliament adopted a resolution on a sustainable European transport policy.
11. märtsil võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni jätkusuutliku Euroopa transpordipoliitika kohta.
Eleven other countries have adopted a zero tolerance policy, penalising any driving after drug taking.
Veel 11 riiki rakendavad nn nulltolerantsi poliitikat, karistades uimastitarbimisele järgnevat sõidukijuhtimist.
In 2001, the Centre adopted the policy of establishing a skeleton structure with permanent posts.
2001. aastal võttis keskus vastu alaliste ametikohtadega raamistiku ülesehitamise poliitika.
Commissioner, today I looked through the resolutions, which the European Parliament adopted on economic policy.
Härra volinik, täna vaatasin ma läbi resolutsioone, mida Euroopa Parlament on majanduspoliitika kohta vastu võtnud.
On 17 to 18 June 2004 the European Council adopted a comprehensive policy towards BiH.
17. 18. juunil 2004 võttis Euroopa Ülemkogu vastu tervikliku lähenemise Bosnia ja Hertsegoviina suhtes.
Furthermore, in September 2013, the EIB adopted its Policy on preventing and deterring Prohibited Conduct in European Investment Bank activities (EIB Anti Fraud Policy).
Lisaks võttis EIP 2013. aasta septembris vastu Euroopa Investeerimispanga tegevuses keelatud käitumise ennetamise ja tõkestamise poliitika (EIP pettusevastane poliitika).
This crisis is not a pandemic it is the result of a gamble on one specific policy the policy adopted by the European Commission.
See kriis ei ole pandeemia, see on ühe konkreetse poliitika peale mängimise tulemus Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud poliitika peale.

 

Related searches: Adopted A Policy - Policy Adopted - Adopted Policy - Has Adopted A Policy - Adopted Accounting Policy - Adopted This Policy - Policy Was Adopted - Adopted The Following Policy Toward Copyright Infringement O - Specific Policy Adopted - Policy Adopted By Parliament -