Translation of "adroit manner" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adroit - translation : Manner - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Very adroit, Mr. Leslie.
Väga osavalt, hr. Leslie.
And I admit I may not be adroit and understanding enough
Ja tunnistan, et ehk ei ole ma piisavalt nutikas ja arusaav.
Madam President, may I congratulate you on the deft, adroit and sensitive way in which you have exercised the prerogatives of the Chair.
Austatud juhataja, lubage mul avaldada teile kiitust selle eest, kui osavalt, nobedalt ja tundlikult te olete kasutanud juhataja eesõigusi.
There is an enormous potential for growth in this area, and it could be better unlocked through adroit and intelligent collaboration between the Member States and the Community institutions.
Antud valdkonnas on tohutu kasvupotentsiaal ning selle saaks avada paremini liikmesriikide ja ühenduse institutsioonide vahelise osava intelligentse koostöö kaudu.
My manner.
Mu maneer.
His manner.
Tema maneer.
85 comprehensive manner.
85 relvakonfliktide lühiajalist, keskpikas perioodis avalduvat ja pikaajalist mõju lastele.
It's my manner.
See on mu maneer, sir.
manner of use.
kasutusviis.
Manner of payment
Makseviis
Manner of monitoring
Järelevalve viis
providedreservelists oflaureatesin atimely manner
esitaslaureaatidereservnimekirjad õigeaegselt
Manner of note insertion
Pangatähtede sisestamise viis
What manner of Harith?
Missuguse harithi?
It's only her manner.
See on ainult tema maneer.
Her air and manner?
Tema kombed ja maneerid?
Are conformity decisionstakenin atimely manner?
Kas vastavusotsused võetakse vastu õigeagselt?
His manner was very strange.
Ta käitus veidralt.
His manner was not effusive.
Tema viisil ei tundeküllane.
Secondly, the manner and tone.
Teiseks, viis ja toon.
Just a manner of speech.
Lihtsalt kõnekäänd.
In a manner of speaking...
Nii öeldakse... Ei!
be contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods
olema mahutatud või pakendatud seda liiki kaubale tavaliselt omasel viisil, sellise viisi puudumisel aga kauba säilimiseks ja kaitseks vajalikul viisil
Thecostsestimatesoftherespondents are,bynature,difficulttoquantifyina systematic manner.
Vastanute kuluprognoose on nende olemuse tõtturaskesüstemaatiliselt kvantifitseerida.
Manner of operation of the network
Võrgu tegevus
(d) manner and area of use,
d) kasutusviisi ja valdkonda
Developing MSP in a transparent manner
Mereala ruumilise planeerimise läbipaistev arendamine
What manner of people are these?
Mis inimesed need on?
In a manner of speaking, ma'am.
Juhulikult küll, proua.
He moved in a random manner.
Raporti järgi liikus ta sihitul viisil.
Is this a manner to talk?
Kas nii on viisakas rääkida?
in a non discriminatory manner and
Ülekanded
In a leisurely manner he did everything in a leisurely manner he was contemplating trying on a pair of boots.
In rahulikult viisil ta tegi kõike rahulikult viisil ta kaalub üritab kohta paar saapaid.
it is published in an appropriate manner.
see avaldatakse nõuetekohasel viisil.
NCBs do this in a consistent manner .
RKPd teevad seda ühetaoliselt .
Oh, that's just his manner of talking.
See on lihtsalt tema kõnelemisviis.
Well, yes, in a manner of speaking.
Mingis mõttes. Selgitasin just, . .
You should study in an efficient manner.
Sa pead õppima efektiivsel moel.
I don't mean no manner of speaking.
Ma ei taha mingil viisil rääkida.
It was dropped in the usual manner.
See kukutati tavalisel viisil.
Form and manner of publication of notices
Dünaamilised hankesüsteemid
Form and manner of publication of notices
Teadete avaldamise vorm ja viis
Form and manner of publication of notices
Teadete avaldamise vorm ja viis
carcasses are dehided in a uniform manner
searümpadelt on eemaldatud ühtlaselt nahk.
is established in a transparent manner and
on kehtestatud läbipaistvalt ja

 

Related searches: Adroit Manner - Adroit - Is Adroit - Manner - Timely Manner - In A Timely Manner - In This Manner - In A Manner - In The Same Manner - In The Manner -