Translation of "advance notice" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advance - translation : Advance notice - translation : Notice - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advance notice in Palermo.
Etteteatamine Palermos.
They give you advance notice.
Nemad saadaksid enne meeldetuletuse.
Possible advance notice in other provinces.
Võimalik etteteatamine teistes provintsides.
I think we do need to give farmers advance notice.
Arvan, et peame põllumajandusettevõtjaid eelnevalt teavitama.
to give at least 12 months' advance notice of their departure therefrom
teatama organisatsioonist väljaastumisest vähemalt 12 kuud ette
I just wanted to give the House advance notice, as it were.
Tahtsin vaid täiskogu sellisel juhul ette hoiatada.
notice of departure fishing vessels which are planning to leave the Greenland fishing zone shall give notice thereof (notice of departure) not later than 48 hours in advance
Sellisel juhul iganädalast püügiaruannet ja asukohateateid ei esitata
If you cannot attend the interview, it is better to give notice of this in advance.
Kui te vestlusele tulla ei saa, tuleks sellest eelnevalt teatada.
Many are part time and giving them advance notice allows them to plan for an inspection.
Paljud töötavad osaajaga ja etteteatamine võimaldab neil kontrolli planeerida.
(e) whether advance notice was given to the grower of the visit and, if so, how much
e) kas põllumajandusettevõtjale teatati kontrollist ette ning kui teatati, siis kui palju
Strikes can be a frequent event and, if there is advance notice, suitable precautions may be taken.
Streigid võivad toimuda sageli ja etteteatamise korral saab võtta tarvitusele sobivaid ettevaatusabinõusid.
(21) Operators should be given a reasonable period of advance notice when new operating restrictions are to be introduced.
(21) Käitajatele tuleks uute käitamispiirangute kehtestamisest piisavalt vara ette teatada.
(e) whether notice was given to the farmer of the visit and, if so, the period of advance notification
e) kas põllumajandusettevõtjale teatati kontrollist ette ning kui teatati, siis etteteatamise kuupäev
(e) whether notice was given to the farmer of the visit and, if so, the period of advance notification
e) kas põllumajandustootjat teavitati eelnevalt külastusest ja sellisel juhul kui pikalt ette
(iii) whether notice of the visit was given to the farmer and, if so, the period of advance notification.
iii) kas põllumajandustootjat teavitati eelnevalt külastusest ja sel juhul etteteatamise aeg
(w) the consumer is notified reasonably in advance of the modification by an explicit notice on a durable medium
b tarbijale on muudatusest mõistliku aja jooksul eelnevalt teatatud püsival andmekandjal esitatud sõnaselge teatega
However, weak points must be exposed by the Ombudsman with a certain amount of advance notice and appropriate restraint.
Ombudsman peab siiski nõrgad kohad mõningase etteteatamise ja asjakohase piiranguga avalikuks tegema.
Representatives of both Parties shall be invited, with sufficient advance notice, to be present when the lots are drawn.
Menetlus lõpetatakse
Representatives of both Parties shall be invited, with sufficient advance notice, to be present when the lots are drawn.
Isikuandmeid võib vahetada üksnes siis, kui vastuvõttev lepinguosaline kohustub neid andmeid kaitsma viisil, mida edastav lepinguosaline peab piisavaks.
Notice of any session and the agenda, together with documentation mentioned therein, for the session shall be communicated to members by the Ececutive Director at least 30 days in advance, except in cases of emergency when notice shall be communicated at least seven days in advance.
Tegevdirektor edastab liikmetele teate iga istungi ja selle istungi päevakorra kohta koos seal nimetatud dokumentidega vähemalt 30 päeva enne istungit, välja arvatud pakilistes olukordades, mille puhul teade edastatakse vähemalt seitse päeva enne istungit.
The competent institutions of the Historical Territories shall inform the State Administration, giving due advance notice, of any draft tax legislation.
Ajalooliste alade pädevad asutused edastavad maksualaste õigusaktide eelnõud ettenähtud tähtaja jooksul enne nende vastuvõtmist keskvalitsusele.
People suffering from respiratory conditions such as asthma could be severely affected if they have no advance notice of such spraying.
Inimesed, kes kannatavad hingamisteede häirete all, nagu astma, võivad ohus olla, kui nad ei saa varakult teada, et pihustamine on tulemas.
the procuring entity has published a notice of planned procurement as described in Article 19.6.5 at least 40 days and not more than 12 months in advance of the publication of the notice of intended procurement, and the notice of planned procurement contains
Sellise kokkuleppe puudumise korral peab tähtaeg olema vähemalt 10 päeva.
However, provided that the purpose of the control is not jeopardized, advance notice limited to the strict minimum necessary may be given.
Kontrollist võib siiski vajaliku minimaalse aja jooksul ette teatada, tingimusel et kontrolli eesmärki ei ohustata.
For each procurement covered by this Chapter, procuring entities shall, save as otherwise provided, publish in advance a notice of intended procurement.
Käesoleva peatükiga hõlmatud hangete korral avaldavad hankeüksused kavandatava hanke kohta teadaande, kui ei ole ette nähtud teisiti.
However, provided that the purpose of the check is not compromised, advance notice limited to the strict minimum necessary may be given.
Kontrollimisest võib siiski vajaliku miinimumaja jooksul ette teatada, tingimusel et kontrolli eesmärki ei kahjustata.
However, provided that the purpose of the control is not jeopardised, advance notice limited to the strict minimum necessary may be given.
Kontrollimisest võib siiski vajaliku miinimumaja jooksul ette teatada tingimusel, et kontrolli eesmärki ei ohustata.
the procuring entity has published a notice of planned procurement as described in Article VII 4 at least 40 days and not more than 12 months in advance of the publication of the notice of intended procurement, and the notice of planned procurement contains
hankija on avaldanud plaanitud hankeid käsitleva teate, nagu kirjeldatud artikli VII lõikes 4, vähemalt 40 päeva ja mitte rohkem kui 12 kuud enne kavandatud hanke teate avaldamist ning plaanitud hankeid käsitlevas teates on esitatud järgmine teave
the procuring entity has published a notice of planned procurement as described in Article 124(4) at least 40 days and not more than 12 months in advance of the publication of the notice of intended procurement, and the notice of planned procurement contains
selleks vähendatakse eelnevalt kõiki vahemikke kindlaksmääratud väärtuseni.
Advance, advance, never retreat.
Edasi, edasi, iialgi taganeda.
Notice of any session, the provisional agenda and the written explanation for the session shall be communicated to the Members by the Secretary General in consultation with the Chairperson at least 30 days in advance, except in cases of emergency, when a notice must be communicated at least 15 days in advance.
Teate istungite ja nende esialgse päevakorra kohta ning kirjaliku selgituse iga istungi kohta edastab liikmetele pärast esimehega konsulteerimist peasekretär vähemalt 30 päeva ette, välja arvatud erakorralistes olukordades, kui teade edastatakse vähemalt 15 päeva ette.
period without incurring charges . However , that right should be made subject , where applicable , to a period of advance notice determined in the contract .
Selle õiguse suhtes tuleks siiski kohaldada lepingus sätestatud etteteatamisaega , kui see on kohaldatav .
All promotions must be agreed by both parties in advance with a clear period of notice, and written transparent terms surrounding the promotion.
kõigi pakkumiste osas tuleb mõlemal poolel eelnevalt kokkuleppele jõuda, nõutav on kindel etteteatamistähtaeg ning kirjalikult vormistatud läbipaistvad tingimused pakkumise kohta
If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting Party shall inform the requested Party of the disclosure without delay.
Kui erandjuhtudel ei ole etteteatamine võimalik, teavitab taotluse esitanud protokolliosaline taotluse saanud protokolliosalist avalikustamisest viivitamata.
If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting Party shall inform the requested Party of the disclosure without delay.
isik, kelle väljaandmist nõutakse, asub taotluse saanud protokolliosalise territooriumil
However, provided that the purpose of the control is not jeopardised, advance notice may be given, limited to strictly the minimum period necessary.
Rangelt piiratud minimaalne etteteatamine on siiski lubatud, kui see ei kahjusta kontrollimise tulemust.
In cases where a longer advance notice period is provided, such period can be shortened to expire at the end of the growing season.
Kui on ette nähtud pikem etteteatamisaeg, võidakse seda lühendada nii, et see lõpeb kasvuperioodi lõpul.
However, provided that the purpose of the control is not jeopardised, advance notice may be given, strictly limited to the minimum time period necessary.
Kui see ei kahjusta kontrolli eesmärki, võib kontrollist siiski eelnevalt teatada, piirates rangelt selle minimaalse vajaliku ajavahemikuga.
In cases where a longer advance notice period is provided, such period can be shortened to expire at the end of the growing season.
Juhtudel, kui etteteatamisperiood on pikem, võib sellist üleminekuperioodi lühendada nii, et see lõpeb koos taimekasvuperioodi lõppemisega.
Redeemable at notice Redeemable at notice Redeemable at notice Redeemable at notice Domestic
Lõpetatavad ette Riigisisesed teatamisega Lõpetatavad ette Riigisisesed teatamisega Lõpetatavad ette Riigisisesed teatamisega Lõpetatavad ette Riigisisesed teatamisega Lõpetatavad ette Riigisisesed teatamisega
Advance Licence Advance Release Orders (ARO) Scheme
Eellubade eelnevate vabastusotsuste skeem
Advance
Ennak
Advance!
Liigume edasi!
The efficiency of maritime traffic, and in particular of the management of ships' calls into ports, also depends on ships giving sufficient advance notice of their arrival.
Mereliikluse, eriti laevade sadamakülastuste haldamise tõhusus sõltub samuti laevade saabumise piisavast etteteatamisest.
advance notice of relevant work hazards, hazard identification arrangements, precautions and procedures, so that the emergency services can prepare their own response procedures and precautionary measures and
eelteade asjaomaste tööalaste ohtude, ohu kindlakstegemise korra, ettevaatusabinõude ja menetluste kohta, nii et päästetalitused saavad valmistada ette oma tegutsemiskorra ja ettevaatusabinõud,

 

Related searches: Advance Notice - Reasonable Advance Notice - Advance Written Notice - Notice In Advance - Give Advance Notice - Provide Advance Notice - With Advance Notice - Sufficient Advance Notice - Upon Advance Notice - Without Advance Notice -