Translation of "advance purchase" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advance - translation : Advance purchase - translation : Purchase - translation :
Ost

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Delivery contracts shall fix the time limits for any advance payments and for payment of the purchase price for beet.
Tarnelepingutes määratakse kindlaks ettemaksete ja suhkrupeedi ostuhinna tasumise tähtajad.
At St. Mary of the Graces, purchase a ticket in advance and see Leonardo da Vinci s famous painting The Last Supper.
Ostke juba varem pilet Santa Maria delle Grazie kirikusse, et näha Leonardo da Vinci kuulsat maali Püha õhtusöömaaeg .
Advance, advance, never retreat.
Edasi, edasi, iialgi taganeda.
Purchase
ostud
Purchase
Osta
Lending for house purchase Lending for house purchase Other ( residual )
Kodumajapidamised Eluasemelaenud
Compulsory purchase
Sundost
Purchase Date
Ostmisaeg
Purchase Price
Ostuhind
Purchase Album
Osta album
Purchase Album
Osta album
Purchase price
Ostuhind kuni
Advance Licence Advance Release Orders (ARO) Scheme
Eellubade eelnevate vabastusotsuste skeem
Advance
Ennak
Advance!
Liigume edasi!
(a) land purchase
a) maa ost
purchase of vaccine,
vaktsiini ostmine,
The purchase price
Ostuhind
Amazon MP3 Purchase
Amazon MP3 ost
(b) land purchase
b) maa ost
Purchase of Land
Poola on nõus selliste investori ja riigi vaheliste investeeringutealaste vaidluste puhul kohustusliku vahekohtumenetlusega, mille on esitanud selliste riikide teenuseosutajad või mis on esitatud selliste riikide teenuseosutajatega seoses, kellega Poola on sõlminud või sõlmib lepingud, millega nähakse ette kõnealune menetlus.
Purchase Order No.
Kontoväljavõte
Purchase of land
48 51 usaldus , kindlustus ja valdusettevõtted
Purchase of land
Maa ost
Purchase of equipment
Varustuse ost
Lending for house purchase Loans NonMFIs Other residents Households Lending for house purchase
Non Muud KodumajaMFIs residendid pidamised
Advance utilisation
Eelnev kasutamine
Thespians, advance!
Thespianid, edasi!
Spartans... advance!
Spartalased... edasi!
In advance.
Ettemaksuga.
Advance every
Edasiliikumise intervall
VisualBoy Advance
VisualBoy Advance
Advance every
Edasiliikumise intervall
Auto Advance
Automaatne edasiliikumine
Advance payments
Ettemaksed
The advance
Ettemakse
Advance funding
Ettemakse
Advance payment
Ettemakse
Battalion, advance!
Pataljon, edasi!
Driver, advance.
Juht, sõidame.
In advance.
Ettemaksuks.
Advance rulings
Iga liige teeb kogu vajalikku teavet sisaldava kirjaliku taotluse esitajale mõistliku tähtaja jooksul teatavaks eelotsuse.
Advance Rulings
Tolliformaalsused ja dokumentide kohta esitatavad nõuded
(ADVANCE RULINGS)
Ministrite 7. detsembri 2013. aasta otsuse kohaselt (WT MIN(13) 36, WT L 911) saab peanõukogu raames moodustatud kaubanduse hõlbustamise ettevalmistuskomitee (edaspidi ettevalmistuskomitee ) liikmetelt muu hulgas teatised kaubanduse hõlbustamise lepingu (edaspidi leping ) raames võetud A kategooria kohustuste kohta.
Advance rulings
Artikkel 6.11

 

Related searches: Advance Purchase - Advance Purchase Rate - Advance Purchase Offer - Advance Purchase Agreement - Purchase In Advance - Advance Purchase Required - Advance Purchase Contract - For Advance Purchase - Advance Purchase Only - Purchase Ticket In Advance -