Translation of "advantage" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advantage - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advantage
Eelis
Small advantage.
Väike eelis.
Competitive Advantage
Konkurentsieelis
Advantage, indeed!
Eelis või asi.
My advantage!
Minu eelis.
Financial advantage
Rahaline eelis
He refused to take advantage of you. Take advantage of me?
Ta ei tahtnud sind ära kasutada.
The Angus advantage.
Anguse eelis.
Advantage, Mr. Reynolds.
Reynoldsi paremus.
Advantage, Mr. Haines.
Paremus Hainesil.
Advantage of EU action
ELi tasandi meetmete eelised
United Kingdom s advantage (3
Ühendkuningriigi kasu (3
United Kingdom s advantage (2
Ühendkuningriigi kasu (2
He'll have the advantage.
Temal oleks siis eelis.
Taking advantage of people.
Pead end üleval nagu väljapressija.
You take advantage, Roper.
Kasuta juhust, Roper.
What advantage do we have?
Mis eelis, küsite?
We have just one advantage.
Meil on ainult üks eelis.
He took advantage of me!
Ta kasutas mind ära!
He took advantage of me.
Ta kasutas mind ära!
This is to our advantage.
Ja see on meie kasuks.
He's taking advantage of you.
Ta kasutab teid ära.
And this is called mechanical advantage.
Ja seda kutsutaksegi
ISSUE OF SHARES CONFERRING SPECIAL ADVANTAGE
ERISOODUSTUSI ANDVATE OSADE VÄLJALASKMINE
(a) Granting of an economic advantage
Turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori kriteerium
Everyone takes advantage of the ignorant.
Kõik kasutavad teadmatuid ära.
We must take advantage of it.
Me peame seda ära kasutama.
Because it's not to your advantage.
Sest see ei tule sulle kasuks.
Because you're taking advantage of me.
Sest sa kasutad mind ära!
I'll turn that to my advantage.
Ma saan pöörata selle enda kasuks.
Selective advantage and distortion of competition
Valikulise eelise ja konkurentsi moonutamise kohta
The grants therefore constituted an advantage.
Need toetused kujutasid seega eelist.
Selective advantage and distortion of competition
Valikuline soodustus ja konkurentsi kahjustamine
Selective advantage for specialised investment vehicles
Selektiivne eelis spetsialiseeritud investeerimisfondide kasuks
B. Selective advantage and distortion of competition
B. Valikulise eelise ja konkurentsi moonutamise kohta
benefit from a non commercial advantage, and
saab muud kui kaubanduslikku kasu, ja
(b) Selective advantage and distortion of competition
b) Selekteeriv eelis ja konkurentsi põhimõtete vääramine
(a) Selective advantage and distortion of competition
a) Valikuline soodustus ja konkurentsi kahjustamine
Knowledge of additional languages is an advantage.
Täiendavate keelte oskus on eeliseks.
High quality is EU agriculture s key advantage.
Kõrge kvaliteet on ELi põllumajanduse peamine eelis.
High quality is EU agriculture s key advantage.
EL on seda arvesse võtnud ja välja töötanud kolm kvaliteedilogo .
That would not be to our advantage.
See ei tuleks meile kasuks.
We must take advantage of this opportunity.
Me peame seda võimalust ära kasutama.
I didn't really take advantage of her.
Et ma ei kasutanud teda ära.
Now, that will be a great advantage.
See on suur eelis.

 

Related searches: Trading Advantage Advantage - Advantage - Take Advantage - Competitive Advantage - Taking Advantage - Advantage Over - First Mover Advantage - Take Full Advantage - Improper Advantage - Unfair Advantage -