Translation of "adversely" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Adversely - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adversely affect performance.
pikka aega halvas asendis istumine,
Specification not adversely affected.
Muutus ei mõjuta spetsifikaati ebasoodsalt.
adversely affect diplomatic relations
kahjustada lepinguosaliste nõuetekohast haldamist ja toiminguid.
Act adversely aecting an ocial
Sisulised küsimused
Ritonavir adversely interacts with oral contraceptives (OCs).
Ritonaviir omab ebasoodsat toimet suukaudsetele kontratseptiividele (OC).
do not adversely affect the aquatic environment.
kui neil ei ole negatiivset mõju veekeskkonnale.
Certain industrial activities could also be adversely affected.
Samuti võiks see põhjendamatult mõjutada teatavat tööstuslikku tegevust.
Certain industrial activities might also be adversely affected.
Samuti võiks see põhjendamatult mõjutada teatavat tööstuslikku tegevust.
Existing disparities may adversely affect businesses and consumers.
Olemasolevad erinevused võivad kahjustada ettevõtjaid ja tarbijaid.
TELE2 TELECOMMUNICATION who are adversely affected by it?
TELE2 TELECOMMUNICATION aga keda see otsus ebasoodsalt mõjutab?
Will the economic crisis adversely affect that aim?
Kas majanduskriis mõjutab seda eesmärki ebasoodsalt?
(25) Persons adversely affected or likely to be adversely affected by environmental damage should be entitled to ask the competent authority to take action.
(25) Isikutel, keda keskkonnakahjustus mõjutab kahjulikult või tõenäoliselt mõjutab kahjulikult, peaks olema õigus paluda, et pädev asutus rakendab vastavaid meetmeid.
without adversely affecting the countryside or places of special interest.
ei kahjustata maapiirkondi ega erihuvi pakkuvaid kohti.
Will the PP adversely affect the integrity of the site?
Kas KP avaldab ala terviklikkusele negatiivset mõju?
Mrs Bartsch is adversely affected by not receiving the pension.
BARTSCH schi tabab ebasoodne mõju, nimelt pensionist ilmajäämine.
De nition of act adversely a ecting an o cial
Isikut kahjustava meetme mõiste
health, safety and the environment shall not be adversely affected
kahjustada ei tohi tervist, ohutust ja keskkonda
without adversely affecting the countryside or places of special interest.
ei kahjustata maapiirkondi ega erihuvi pakkuvaid kohti.
Neither freezing nor refrigeration adversely affects the stability of the product.
Sügavkülmutamine ega külmutamine ravimi stabiilsust ei mõjuta.
'(b) water damage, which is any damage that significantly adversely affects
b) veevarudele tekitatud kahju, st kahju, mis mõjub väga ebasoodsalt
3.4.3 The production of greenhouse gases contributes adversely to climate change.
3.4.3 Kasvuhoonegaaside tootmine mõjutab kliimamuutusi negatiivselt.
Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal.
Kaebuse võib esitada menetluspool, kelle kahjuks otsus tehti.
Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal.
Kaebuse võib esitada iga menetluspool, kelle kahjuks otsus tehti.
(b) health, safety and the environment shall not be adversely affected
b) kahjustada ei tohi tervist, ohutust ja keskkonda
reported by the parents as adversely affecting the child s daily activities
seda kirjeldati vanemate poolt kui lapse igapäevast tegevust häirivat valu.
Sevoflurane administration adversely affects the autoregulation of renal blood flow in dogs.
Sevofluraani manustamine mõjutab koertel neerude verevoolu iseregulatsiooni.
comprehensive studies indicate that such discharges will not adversely affect the environment.
põhjalikud uurimused näitavad, et see reovesi ei kahjusta keskkonda.
This makes it difficult to provide standard solutions and adversely affects competitiveness.
See raskendab standardlahenduste pakkumist ja kahjustab konkurentsi.
The decision cannot therefore change its legal position or affect it adversely.
Seega ei saa see otsus muuta tema õiguslikku olukorda ega kahjustada tema huve.
A further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Veel üheks vastuargumendiks on, et see mõjutab tavaliselt ebasoodsalt kohalikku rannalähedast püüki.
The derogation will not adversely affect the Communities' own resources from VAT,
Erand ei mõju ebasoodsalt käibemaksust tulenevatele ühenduste omavahenditele,
the peripherality of Northern Ireland adversely influences funds in terms of cost
Põhja Iirimaa ääremaa staatus mõjutab ebasoovitavalt vahendite maksumust
Any act contrary to fair practice in commercial matters, by which a vendor adversely affects, or may adversely affect, the professional interests of one or more other vendors, shall be prohibited.
Keelatud on igasugune ausate kaubandustavadega vastuolus olev teguviis, mille korral müüja kahjustab või võib kahjustada teise müüja või paljude teiste müüjate kutsehuve.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Biograstim.
Madalad temperatuuri kõikumised (jäätumine) ei mõjuta Biograstimi stabiilsust.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Ratiograstim.
Juhuslik kokkupuude külmumistemperatuuriga ei mõjuta ebasoodsalt Ratiograstim i stabiilsust.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Ratiograstim.
Madalad temperatuuri kõikumised (jäätumine) ei mõjuta Ratiograstimi stabiilsust.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Tevagrastim.
Madalad temperatuuri kõikumised (jäätumine) ei mõjuta Tevagrastimi stabiilsust.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Zarzio.
Lühiajaline juhuslik külmumine ei mõjuta Zarzio stabiilsust.
1.12 The ECB has also been adversely affected by the limitations to EMU.
1.12 EKP on pidanud kogema ise majandus ja rahaliidu piiranguid.
'Adverse effects and 'adversely affected mean harm caused by anti competitive activities to
Kahjulikud mõjud ja kahjustatud tähendavad kahju, mida konkurentsivastane tegevus on põhjustanud
(a) it does not adversely affect human or animal health or the environment
a) kui need ei mõju kahjulikult inimese ja loomade tervisele või keskkonnale
adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the aircraft, and
kahjustatakse õhusõiduki konstruktsiooni tugevust või halvenevad õhusõiduki tehnilised ja lennuomadused, ja
(6) The derogation will not adversely affect the Communities' own resources from VAT,
(6) Erand ei mõju ebasoodsalt käibemaksust tulenevatele ühenduste omavahenditele,
(b) the peripherality of Northern Ireland adversely influences funds in terms of cost
b) Põhja Iirimaa ääremaa staatus mõjutab ebasoovitavalt vahendite maksumust
Common commercial policy Protection against dumping Antidumping proceeding Acts adversely affecting a party
Ühine kaubanduspoliitika Dumpinguvastane kaitse Dumpinguvastane menetlus Huve kahjustav akt

 

Related searches: Adversely Affect - Adversely Impact - Adversely Affecting - Adversely Effect - Affect Adversely - Materially And Adversely - Adversely Influence - Materially Adversely Affect - Affected Adversely - Materially And Adversely Affect -