Translation of "advisable" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advisable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Canterbury, found it advisable '
Canterbury, oli see soovitav
Is this really advisable?
On see tõesti mõttekas?
Co medication is not advisable.
Nende ravimite samaaegne kasutamine ei ole soovitav.
Co medication is not advisable.
Nende ravimite samaaegne kasutamine ei ole soovitatav.
Chewing gum is not advisable.
Närimiskummi närimine ei ole soovitatav.
Over reacting is not advisable.
Ei ole soovitatav liiga jõuliselt reageerida.
A more coherent approach is advisable .
Soovitatav on ühtsem lähenemine .
A more coherent approach is advisable.
Soovitatav on ühtsem lähenemine.
Furthermore, it would be advisable that
Lisaks sellele oleks soovitatav, et
That would not be advisable, Frank.
Lähen ise Delaney juurde.
The use of waterproof gloves is advisable.
Soovitatav on kasutada veekindlaid kindaid.
It is advisable to inject immediately after mixing.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil
It is advisable to inject immediately after mixing.
Raskemaid episoode, millega kaasnevad kooma, krambid või neuroloogilised häired, võib ravida lihasesisese nahaaluse glükagooni või kontsentreeritud veenisisese glükoosi manustamisega.
It is advisable to inject immediately after mixing.
kaasuv ravi teatud muude ravimitega.
It is advisable to inject immediately after mixing.
Insulin Human Winthrop Comb 25 võib kasutada rinnaga toitmise ajal.
It is advisable to inject immediately after mixing.
Süstida soovitatakse kohe pärast segamist.
If co medication is considered necessary, caution is advisable.
Kui nende samaaegne kasutamine on vajalik, tuleb olla ettevaatlik.
It is advisable not to breast feed during treatment.
Ravi ajal ei ole soovitatav toita last rinnaga.
The combination of Thymanax and alcohol is not advisable.
Alkohol Thymanaxi kombinatsioon alkoholiga ei ole soovitatav.
The combination of Valdoxan and alcohol is not advisable.
Alkohol Valdoxani kombinatsioon alkoholiga ei ole soovitatav.
It is advisable to administer the product before feeding.
Soovitav on manustada ravimit enne söötmist.
Whereas it is advisable to make good this omission,
see lünk oleks soovitatav täita,
Therefore, caution is advisable in co administering cimetidine and Sonata.
Seetõttu on tsimetidiini manustamisel koos Sonataga vajalik ettevaatus.
Careful monitoring of patients 60 years of age is advisable.
Üle 60 aastaseid patsiente on soovitatav hoolikalt jälgida.
Therefore, caution is advisable in co administering cimetidine and Zerene.
Seetõttu on tsimetidiini manustamisel koos Zerenega vajalik ettevaatus.
(11) It is advisable to define the term Community industry .
(11) On soovitav määratleda mõiste ühenduse tootmisharu .
This will be very advisable and beneficial for both sides.
See on mõlemale poolele vägagi soovitav ja kasulik.
Therefore, simultaneous administration of nucleoside analogues with cladribine is not advisable.
Seetõttu ei ole teiste nukleosiidide analoogide samaaegne kasutamine koos kladribiiniga soovitatav.
advisable to have electrocardiograms before and during the course of treatment).
südameprobleemid (enne ravi ja ravikuuri käigus võib olla soovitav teha elektrokardiogramme).
Appropriate clinical monitoring is advisable in accordance with utilised antipsychotic guidelines.
Kasutatud antipsühhootiliste juhendite kohaselt soovitatakse vastavat kliinilist jälgimist.
However, the combination of SSRI treatment and alcohol is not advisable.
Uuringutes ei tõstnud fluoksetiin alkoholi taset veres ega võimendanud alkoholi toimet.
In case of doubt, it is advisable to test the urine.
Kahtluse korral on soovitatav teha uriinianalüüs.
For all these reasons, deregulation is not advisable at this stage.
Kõigil eeltoodud põhjustel ei ole piirangute kaotamine kõnealusel etapil soovitav.
For all these reasons, deregulation is not advisable at this stage.
Nimetatud põhjustel ei ole piirangute kaotamine kõnealusel etapil soovitav.
Indicate whether professional assistance by a doctor is needed or advisable.
Märgitakse, kas arstiabi on vajalik või soovitatav.
This approach is particularly advisable if you need to be hospitalised.
Eriti soovitatav on selliselt toimida juhul, kui teil on vaja haiglasse jääda.
It is advisable to arrive 10 minutes early for the interview.
Saabuge vestlusele 10 minutit varem.
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.
Teil oleks soovitatav tantsida vahepeal proua Napaloniga.
Doctor, I thought it was more advisable to bring him here.
Doktor, ma arvasin, et mõistlikum oleks ta siia tuua.
Therefore, concomitant use of Tracleer and tacrolimus or sirolimus is not advisable.
Seetõttu ei ole soovitav Tracleer i ning takroliimust ja siroliimust koos kasutada.
It is advisable to rehydrate patients prior to starting therapy with etoricoxib.
Enne ravi alustamist soovitatakse haiged rehüdreerida.
It is advisable to rehydrate patients prior to starting therapy with lumiracoxib.
Soovitatav on enne ravi algust patsiendid rehüdreerida.
3.5 In contrast, the other options would not be advisable, mainly because
3.5 Ülejäänud valikud ei oleks seevastu soovitatavad peamiselt järgmistel põhjustel
3.5 It is advisable to distinguish between Science Parks and Research Parks.
3.5 On asjakohane teha vahet teadusparkide ja uurimisparkide vahel.
4.5 In contrast, the other options would not be advisable, mainly because
4.5 Ülejäänud valikud ei oleks seevastu soovitatavad peamiselt järgmistel põhjustel

 

Related searches: Advisable - It Is Advisable - Highly Advisable - It Would Be Advisable - Is Advisable - Not Advisable - Deem Advisable - Deems Advisable - Strongly Advisable - It Might Be Advisable -