Translation of "advising" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advising - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advising consumers
Tarbijate nõustamine
( h ) advising on migration issues and phasing .
h ) nõustamine ülemineku ja etapiviisilise ülemineku küsimustes .
Advising you Citizens Signpost Service country of the EU?
Nõustamine Kodanike nõuandeteenistus teistesriikides? riikides?
Advising of pregnant women, involving at least 100 pre natal examinations.
Rasedate nõustamine, mille hulka kuulub νähemalt 100 sünnituseelset läbiνaatust.
Let us be honest, the advising committee had almost no chance.
Olgem ausad, nõuandekomisjonil puudub praktiliselt igasugune võimalus tegutseda.
Advising of pregnant women, involving at least 100 pre natal examinations.
Rasedate nõustamine, mis hõlmab vähemalt 100 sünnituseelset läbivaatust.
Your local Euro Info Centre (EIC) informing, advising and assisting you on
Interneti abil saame neid arvamusi kogudakiiresti ja tõhusalt.
to obtain special advice before advising you if the child can receive STAMARIL.
erinõuandeid enne otsustamist, kas lapsele võib STAMARIL i manustada.
Bank branches are now increasingly limited to advising customers and selling financial products.
Kontorid keskenduvad ainult nõustamisele ja finantstoodete müügile.
I am just advising you of the law that applies in this House.
Teavitan teid lihtsalt seadusest, mis käesoleval täiskogul kohaldub.
Soon you'll get a letter advising you of how and where to pay.
Peagi saad kirja , mis teatab, kus ja kuidas maksta.
We have made guidelines more transparent on advising customers about roaming mobile Internet access.
Me muutsime eeskirjad läbipaistvamaks selle poolest, mis puudutab klientide teavitamist mobiil Interneti rändlusteenuste kasutamisest.
Advising on operational details, the effects of regulation and the impact of energy market liberalisation
anda nõu seoses toimimise üksikasjadega ning õigusliku reguleerimise ja energiaturu liberaliseerimise mõjuga
I will certainly be advising those of my constituents who can travel to do so.
Ma soovitan seda kindlasti teha oma valijatel, kellel on võimalik reisida.
whenever bathing is prohibited or advised against, a notice advising the public and giving reasons
kui suplemine on keelatud või mittesoovitatav, teade üldsusele koos põhjuste selgitamisega
(e) The synergy between supplying medicinal products, advising hospital staff and checking stocks of medicinal products
e) Ravimitega varustamise, haigla personali nõustamise ja ravimivarude kontrollimise vaheline sünergia
prescribing or advising on the examinations necessary for the earliest possible diagnosis of pregnancies at risk
riskifaktoriga raseduste võimalikult varaseks diagnoosimiseks vajalike uuringute määramine ja selles valdkonnas nõustamine
(c) prescribing or advising on the examinations necessary for the earliest possible diagnosis of pregnancies at risk
c) riskifaktoriga raseduste võimalikult varaseks diagnoosimiseks vajalike uuringute määramine ja selles valdkonnas nõustamine
The fourth issue raised by Mr Pomés Ruiz concerns the composition of experts groups advising the Commission.
Neljas hr Pomés Ruizi tõstatatud küsimus puudutab komisjoni nõustavate ekspertrühmade koosseisu.
increase participation of local authorities and unions of municipalities in advising on community needs and service gaps
Tõhustada koostööd ja tehnilist abi sanitaar ja fütosanitaarnormide, samuti kvaliteedi ja turundusnormide valdkonnas.
advising and supporting the machinery rings in all matters relating to the pooling of equipment and labour
masinaringide nõustamine ja toetamine kõikides küsimustes, mis on seotud seadmete ja tööjõu puulimisega
establishing programmes aimed at guiding, advising and supporting women, elderly people, migrants, the unemployed and other potential entrepreneurs.
käivitada programmid, mille eesmärk on naisi, eakaid, sisserändajaid, töötuid ja teisi potentsiaalseid ettevõtjaid juhendada, nõustada ja toetada.
(c) advising the parties on ways to enhance cooperation consistent with the principles set out in this Agreement
c) lepinguosaliste nõustamine käesolevas lepingus sätestatud põhimõtete kohase koostöö edendamise viisides
(iii) advising on the need for replacement of an antigen if tests indicate that its potency is inadequate
iii) anda nõu antigeenide asendamise osas, juhul kui testid näitavad, et antigeeni tõhusus ei ole piisav
It's a great life. There's action, adventure, advising and you'll get a chance to see the war firsthand.
See on ilus elu täis möllu ja seiklusi ja sa saad oma silmaga sõda kaeda.
Managerial functions are related to determining, formulating, implementing, directing or advising policies and activities of enterprises or institutions.
Juhtivad ülesanded on seotud ettevõtte või asutuse tegevuspõhimõtete ja tegevusega seotud otsuste tegemisega, nende sõnastamise ja rakendamisega, korraldamise ja nõustamisega.
advising governmental bodies (by assisting in the development of sustainable development strategies and by issuing reports on specific policies)
valitsusasutuste nõustamine (abi säästva arengu strateegiate väljatöötamisel ja konkreetse poliitika kohta aruannete avaldamine)
Advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement
Lepinguosalised soodustavad täiendavat teabevahetust satelliitnavigatsiooni küsimustes kahe poole institutsioonide ja ettevõtete vahel.
advising government bodies (by assisting in the development of sustainable development (SD) strategies and by issuing reports on specific policies)
valitsusasutuste nõustamine (abi säästva arengu strateegiate väljatöötamisel ja konkreetse poliitika kohta aruannete avaldamine)
5. advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement
5) lepinguosaliste nõustamine käesolevas lepingus sätestatud põhimõtete kohase koostöö laiendamise ja parandamise alal
(e) advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement
e) lepinguosaliste nõustamine käesolevas lepingus sätestatud põhimõtete kohase koostöö laiendamise ja parandamise alal
a warning advising the user to consult a doctor if the symptoms persist during the use of the medicinal product.
hoiatus, mis soovitab nõu pidada arstiga, kui sümptomid säilivad ravimi kasutamise ajal.
It provides for enhancing the information provided to Parliament in relation to the work of national experts advising the Commission.
Selles on sätestatud, et parlamendile antakse rohkem teavet komisjoni nõusta vate riiklike ekspertide töö kohta.
It also sets rules to enhance the information provided to Parliament relating to the work of experts advising the Commission.
Selles kehtestatakse ka eeskirjad, et parandada parlamendile komisjoni nõustavate ekspertide töö kohta antavat teavet.
3.7 The role of groups advising the Commission in implementing acts, particularly the input of NGOs and stakeholders, should be maintained.
3.7 Vaja on säilitada komisjonile rakendusaktide osas nõuandvate rühmade, eelkõige valitsusväliste organisatsioonide ja sidusrühmade roll.
advising on the type of assistance required in order to ensure that the assistance provided is consistent with the needs assessments
nõustab taotletava abiliigi osas tagamaks, et osutatav abi on kooskõlas vajaduste hinnanguga
financial advice is to be well regulated at EU level and the distinction between advising and marketing to be made clear.
finantsnõustamist tuleb ELi tasandil hästi reguleerida ning tuleb teha selgeks erinevus nõustamise ja turustamise vahel.
financial advice is to be well regulated at EU level and the distinction between advising and marketing to be made clear.
finantsnõustamist tuleb ELi tasandil hästi reguleerida ning tuleb teha selgeks vahe nõustamise ja turustamise vahel.
It is in charge of overseeing and advising the Parliament about the implementation of the key EU regional development funding instruments.
Ta vastutab ELi peamiste regionaalarengu rahastamisvahendite rakendamise järelevalve ja Euroopa Parlamendi nõustamise eest selles küsimuses.
The LAG was also a crucial member of the partnership, with its manager assisting and advising the project from the beginning.
Kohalikul tegevusrühmal oli partnerluses samuti väga tähtis roll, kuna selle juht aitas ja nõustas projekti algusest peale.
Professor Papisca s activities are an example of the constructive role that can be played by leading academics in advising policy makers.
Professor Papisca tegevus on näide konstruktiivsest rollist, mida juhtivad akadeemikud poliitika eest vastutavate, nõustavate isikutena saavad etendada.
As the Federal Republic of Germany states, there is a synergy between supplying medicinal products, advising hospital staff and checking stocks.
Nagu märgib Saksamaa Liitvabariik, esineb varustamise, nõuandmise ja kontrolli funktsiooni vahel sünergia.
The outcome is of course a step forward, but a much, much smaller step than science is advising us to take.
Loomulikult on tulemus samm edasi, kuid see samm on palju väiksem, kui teadlased meile soovitavad.
The budget group's duties shall include advising the President, the Bureau and the Committee and exercising control over the various services.
Seoses ülesannete täitmisega hõlmab eelarverühma volitus ka presidendi, juhatuse ja komitee nõustamise ning teenistuste kontrolli kohustust.
The budget group's duties shall include advising the President, the bureau and the Committee and exercising control over the various services.
Seoses ülesannete täitmisega hõlmab eelarverühma volitus ka presidendi, juhatuse ja komitee nõustamise ning teenistuste kontrolli kohustust.

 

Related searches: Advising - Advising Bank - Advising Customers - Academic Advising - Advising Clients - For Advising - In Advising - Tax Advising - Advising You - Policy Advising -