Translation of "aerodrome" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aerodrome - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aerodrome certification
Lennuväljade sertifitseerimine
Aerodrome data
Lennuväljaandmestik
Aerodrome surroundings
Lennuvälja ümbrus
2. aerodrome control service means an ATC service for aerodrome traffic
2. lähilennujuhtimine liikluse juhtimine lennuväljal
4.4 Aerodrome equipment
4.4 Lennuväljaseadmed
aerodrome control instrument
lennuvälja kontrollvahend
aerodrome control visual
lennuvälja visuaalne kontroll
Aerodrome operator certification
Lennujaama käitaja sertifitseerimine
Aerodrome Operator Certification
Lennuvälja käitaja sertifitseerimine
Airport aerodrome capacity
Lennujaamade lennuväljade läbilaskevõime
C Aerodrome surroundings
C Lennuvälja ümbrus
aerodrome control visual
lennujuhtimine visuaallennuväljal
aerodrome control instrument
lennujuhtimine instrumentaallennuväljal
Certification of aerodrome operators
Lennuvälja käitajate sertifitseerimine
What's your second aerodrome?
Mis on varulennuväli?
c the aerodrome operator shall establish and implement an appropriate aerodrome wildlife risk management programme
c lennuvälja käitaja koostab elusloodusega seotud riskide haldamise programmi ja rakendab seda
aerodrome and traffic pattern operations
lennuvälja ja liikluskorralduse toimingud
(aw) pressure altitude of the aerodrome
(aw) lennuvälja rõhkkõrgus
b aerodrome and traffic pattern operations
b lennuvälja ja liikluskorralduse toimingud
Aerodrome owners, aerodrome operators, organisations or personnel providing services or equipment which can affect the safety of aerodrome operations would be responsible for implementation of these essential requirements under the supervision of Member States.
Lennujaamade omanikud, lennujaamade käitajad ning organisatsioonid ja personal, kes osutavad selliseid teenuseid või tarnivad selliseid seadmeid, mis võivad mõjutada lennuvälja ohutut käitamist, vastutaksid kõnealuste oluliste nõuete rakendamise eest liikmesriikide järelevalve all.
Except for aircraft emergency situations, when diverting to an alternate aerodrome, or under other conditions specified in each case, an aerodrome or parts thereof must not be used by aircraft for which the aerodrome design and operating procedures are not normally intended, without the consent of the aerodrome operator.
Välja arvatud õhusõiduki hädaolukorra puhul, kui õhusõiduk suunatakse ümber teisele lennuväljale, või muudel igal üksikjuhul määratletud tingimustel ei tohi lennuvälja ega selle osi ilma lennuvälja käitaja loata kasutada õhusõidukid, mille jaoks lennuväli ning selle käitamismenetlused ei ole tavaolukorras ette nähtud.
Yes How can I get to the aerodrome?
Kuidas ma lennuväljale pääsen?
the Aerodrome Control Visual rating (ADV), which shall indicate that the holder of the licence is competent to provide an air traffic control service to aerodrome traffic at an aerodrome that has no published instrument approach or departure procedures
lennujuhtimine visuaallennuväljal (ADV), mis näitab loaomaniku pädevust osutada lennujuhtimisteenust lennuväljal, mille kohta ei ole avaldatud instrumentaallähenemise või väljumise protseduure
Aerodrome design and operations would be certificated separately, but a single certificate may be issued if the aerodrome owner and operator are the same person.
Lennuväljade projekteerimist ja käitamist sertifitseeritaks eraldi, kuid ühe sertifikaadi võib välja anda juhul, kui lennuvälja omanik ja käitaja on üks ja sama isik.
a the aerodrome operator shall have, directly or through agreements with third parties, all the means necessary to ensure safe operation of aircraft at the aerodrome.
a lennuvälja käitajal on endal või kolmandate isikutega sõlmitud lepingute kaudu kõik vajalikud vahendid õhusõiduki ohutu käitamise tagamiseks lennuväljal.
Flights which arrive at or depart from an aerodrome situated in the territory of Switzerland, except flights which depart from an aerodrome situated in the EEA.
Lennutegevuse puhul on hõlmatud üksnes CO2 heide.
A certificate shall be required in respect of each aerodrome.
igal lennuväljal peab olema sertifikaat.
Extension of the responsibilities of EASA to aerodrome safety regulation
Lennuväljade ohutuse reguleerimise lisamine EASA ülesannete hulka
conditions for issuing, maintaining, amending, suspending or revoking certificates for aerodromes and certificates for aerodrome equipment, including operating limitations related to the specific design of the aerodrome
lennuväljadele ja lennuväljaseadmetele, sealhulgas lennuvälja konkreetsest konstruktsioonist tulenevatele käitamispiirangutele sertifikaatide väljaandmise, kehtivuse jätkamise, muutmise, peatamise või tühistamise tingimused
Aerodrome equipment shall function as intended under the foreseen operating conditions.
Lennuväljaseadmed toimivad ettenähtud käitamistingimustes nõuetekohaselt.
any development or change in land use in the aerodrome area
lennuvälja piirkonna maakasutuse mis tahes arengutendentsid ja muutused
13 aerodrome equipment means any equipment, apparatus, appurtenance, software or accessory that is used or intended to be used to contribute to the operation of aircraft at an aerodrome
13 lennuväljaseadmed seadmed, aparaadid, lisaseadmed, tarkvara või tarvikud, mida kasutatakse või mis on ette nähtud kasutamiseks õhusõiduki käitamise toetamiseks lennuväljal
d the conditions for issuing, maintaining, amending, suspending or revoking the aerodrome certificates referred to in Article 30, including operating limitations related to the specific design of the aerodrome
c lennuväljadele, sealhulgas lennuvälja konkreetsest konstruktsioonist tulenevatele käitamispiirangutele artikli 30 kohaste lennuväljasertifikaatide väljaandmise, kehtivuse pikendamise, muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise tingimused
(21) Intensive aerodrome use and higher traffic volumes require improved safety levels.
(21) Lennuväljade intensiivse kasutamise ja liikluse tihenemise tõttu on vaja tõsta ohutuse taset.
a any development or change in land use in the aerodrome area
a lennuvälja piirkonna maakasutusega seotud mis tahes arendustegevus või muudatused
Aerodrome operators would adopt and implement management systems, including the safety aspects.
Lennujaamade käitajad võtaksid vastu juhtimissüsteemid, sealhulgas ohutuse valdkonnas, ja rakendaksid neid.
As regards aerodrome safety, the intention is to ensure that the essential requirements and related implementing rules for aerodromes, aerodrome equipment, organisations, operations and personnel are based on the relevant ICAO standards.
Seoses lennuväljade ohutusega püütakse tagada, et lennuvälju, lennuväljaseadmeid, organisatsioone, käitamist ja töötajaid käsitlevad olulised nõuded ja sellekohased rakenduseeskirjad põhineksid asjakohastel ICAO standarditel.
e the aerodrome operator shall ensure that procedures to mitigate risks related to aerodrome operations in winter operation, adverse weather conditions, reduced visibility or at night, if applicable, are established and implemented
e lennuvälja käitaja tagab, et on kehtestatud menetlused ohutusriskide vähendamiseks õhusõiduki käitamisel talvetingimustes, halbades ilmastikuoludes, halva nähtavuse korral või, kui see on asjakohane, öösel, ning et neid menetlusi rakendatakse
the Aerodrome Control Instrument rating (ADI), which shall indicate that the holder of the licence is competent to provide an air traffic control service to aerodrome traffic at an aerodrome that has published instrument approach or departure procedures and shall be accompanied by at least one of the rating endorsements described in Article 7(1)
lennujuhtimine instrumentaallennuväljal (ADI), mis näitab loaomaniku pädevust osutada lennujuhtimisteenust lennuväljal, mille kohta on avaldatud instrumentaallähenemise või väljumise protseduurid sellele pädevusekandele lisatakse vähemalt üks artikli 7 lõikes 1 kirjeldatud pädevusega seotud oskusemärge
4.4.1 Regarding the certification requirement for aerodrome equipment set out in Article 31 of the regulation, the EESC takes note that aerodrome equipment is typically certified under schemes for electrical equipment and other systems.
4.4.1 Seoses määruse artiklis 31 sätestatud lennuväljaseadmete sertifitseerimise nõudega võtab komitee teadmiseks, et lennuväljaseadmeid sertifitseeritakse tavapäraselt elektriseadmete ja muude süsteemide kohta kehtivate menetluste kohaselt.
be proportionate to the size and complexity of the aerodrome and type of operations thereon
on proportsionaalses vastavuses lennuvälja suuruse ja keerukusega ning sealse tegevusega
The Aerodrome Control Instrument rating (ADI) shall bear at least one of the following endorsements
Pädevuse kanne lennujuhtimine instrumentaallennuväljal (ADI) sisaldab vähemalt ühte järgmistest oskusemärgetest
conditions for establishing and notifying to an applicant the applicable certification basis applicable to an aerodrome
lennuvälja suhtes kohaldatavate sertifitseerimise aluste kehtestamise ja taotlejale teatavaks tegemise tingimused
conditions for establishing and notifying to an applicant the applicable detailed specifications applicable to aerodrome equipment
lennuväljaseadmete suhtes kohaldatavate üksikasjalike spetsifikaatide kehtestamise ja taotlejale teatavaks tegemise tingimused
conditions for operating an aerodrome in compliance with the essential requirements laid down in Annex Va
lennuvälja käitamise tingimused vastavalt Va lisas sätestatud olulistele nõuetele

 

Related searches: Aerodrome - Aerodrome Beacon - Aerodrome Reference Point - Aerodrome Traffic - Aerodrome Operations - Water Aerodrome - Aerodrome Control - Aerodrome Design - Aerodrome Manual - Aerodrome Operator -