Translation of "aerodynamics" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Over a few generations, we can study the problems of physics and metallurgy and mathematics and aerodynamics, and build ourselves aeroplanes.
Mõne põlve vältel oleme õppinud tundma füüsika ja metallurgia probleeme, matemaatika ja aerodünaamika omi ja ehitame ise lennukeid.
4.1.1 Maximum authorised length of vehicles can be exceeded up to two meters if aerodynamics (foldable retractable) flaps are fitted at the rear.
4.1.1 Sõidukite lubatud maksimaalpikkust võib ületada kuni kahe meetri võrra, kui sõiduki tagaosale lisatakse ülestõstetav või kokkuvolditav aerodünaamiline seade.
A vehicle's energy efficiency, as is well known, depends on various aspects, of which the engine is but one important element among others (the transmission, aerodynamics, rolling resistance, auxiliary parts, etc.).
Seejuures on mootor lisaks teistele teguritele (ülekanne, aerodünaamika, veeremistakistus, kõrvaltegurid jm) vaid üks oluline element.
Research will focus on furthering green engine technologies including alternative fuels technology as well as improved vehicle efficiency of fixed wing and rotary wing aircraft (including helicopters and tiltrotors), new intelligent low weight structures, and improved aerodynamics.
Teadusuuringutes keskendutakse roheliste mootoritehnoloogiate edendamisele, sealhulgas alternatiivsete kütuste tehnoloogiale, ning lennukite ja tiivikõhusõidukite (sealhulgas helikopterid ja pöördrootoriga õhusõidukid) efektiivsuse suurendamisele, uutele intelligentsetele kergkonstruktsioonidele ja aerodünaamika täiustamisele.
The reduction in emissions can be achieved by manufacturing engines with a new design, which would ensure more efficiency in the fuel consumption, by improving the aircrafts' aerodynamics, using new metallic alloys and composite materials for building fuselages.
Heite vähendamise võib saavutada uue disainiga mootorite tootmisega, mis tagaksid suurema tõhususe kütuse tarbimisel, parandades lennuki aerodünaamikat, uute metallisulamite ja komposiitmaterjalide kasutamisega kere ehitamisel.

 

Related searches: Advanced Aerodynamics - Applied Aerodynamics - Vehicle Aerodynamics - Helicopter Aerodynamics - Unsteady Aerodynamics - Active Aerodynamics - Automotive Aerodynamics - Experimental Aerodynamics - Building Aerodynamics - Aerodynamics Are -