Translation of "aesthetics" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Aesthetics - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The benefits of wood framed houses go beyond aesthetics.
Puitkarkassmajadel on enam eeliseid kui vaid nende esteetiline külg.
Economics, aesthetics and technology are in symbiosis with one another.
Majandus, esteetika ja tehnoloogia moodustavad omavahel sümbioosi.
I do the philosophy of art, aesthetics, actually, for a living.
Kunstifilosoofia, esteetika on õigupoolest minu töö.
We are not discussing aesthetics or appearance we are talking about health.
Me ei räägi siinkohal esteetikast või välimusest, vaid tervisest.
The designs were judged mainly on the basis of creativity , aesthetics , style , functionality as well as
Hindamisel lähtuti peamiselt loomingulisusest , esteetilisusest , stiilitunnetusest ja funktsionaalsusest , kuid püüti arvestada ka sellega , kuidas avalikkus projektid vastu võtab .
GREENSPACE studied how urbanites both perceive and use green zones for aesthetics, recreations, as places to meet, etc.
DEMOS püüab leevendada valijate küünilist hoiakut kohaliku võimu organi suhtes, pannes kodanikud osalema otsestes meetmetes kohaliku olukorra parandamiseks.
When constructing their own toys the pupils used recyclable material, developing a feeling for environmental questions but also aesthetics.
Õpilased valmistasid lelusid taaskasutatavatest materjalidest, arendades nii oma keskkonnateadlikkust kui ka ilumeelt.
5.5 The European industry is thus focused on a never ending innovation process in terms of technology, functionality and aesthetics.
5.5 Seega on Euroopa tööstus keskendunud igavesele innovatsiooniprotsessile nii tehnoloogia, funktsionaalsuse kui ka esteetilise poole pealt.
Challenges such as environmental pollution, health hazards and land aesthetics must be addressed responsibly and as a matter of urgency.
Selliste väljakutsetega nagu keskkonnareostus, terviseriskid ja maastikupilt tuleb viivitamatult vastutustundlikult tegeleda.
First, the initiative will be based on the European narrative of these sites and their symbolism for Europe, rather than aesthetics.
Esiteks põhineb algatus mälestiste Euroopa narratiivil ja nende sümboolsel tähendusel Euroopa jaoks, mitte nende esteetilistel väärtustel.
Design and aesthetics SSL technology gives lighting designers and industry an almost unlimited freedom to develop new lighting concepts and design parameters.
disain ja esteetika pooljuhtvalgustite tehnoloogia annab valgustuse projekteerijatele ja tööstusele peaaegu piiramatu vabaduse, et töötada välja uusi valgustuskontseptsioone ja disainiparameetreid.
The anthropologist Donald Brown has tried to list them all, and they range from aesthetics, affection and age statuses all the way down to weaning, weapons, weather, attempts to control, the color white and a worldview.
Antropoloog Donald Brown proovis kõiki neid loetleda, ja nende hulgas on esteetika, kiindumus ja ealine staatus, aga ka piimast võõrutamine, relvad, ilm, kontrollimispüüded, valge värv ja maailmavaade.
Design rights, which protect the appearance and aesthetics of a product, have a neutral impact with regard to safety or pedestrian protection and would not be capable of providing safety guarantees which are available through other specific mechanisms.
Disainilahenduste õigused, mis kaitsevad toote välimust ja esteetikat, ei mõjuta ohutust ega jalakäijate kaitset ning ei anna ohutusgarantiisid, mis saadakse teiste mehhanismide abil.
And I guess one of the questions on everybody's mind is How does that influence your study of choosing because that's an activity that for most people is associated with visual inputs like aesthetics and color and so on?
Ja ma arvan, et kõigil mõlgub meeles üks küsimus kuidas mõjutab see sinu uurimustööd valikutest, kuna see on tegevus, mida enamik inimesi seostab visuaalsete signaalidega nagu välimus ja värv ja nii edasi?
literature without narrative and plot, poetry without meter and rhyme, architecture and planning without ornament, human scale, green space and natural light, music without melody and rhythm, and criticism without clarity, attention to aesthetics and insight into the human condition.
luule ilma rütmi ja riimita, arhitektuur ja planeerimine ilma kaunistuste, inimmõõtme, roheluse ja loomuliku valguseta, muusika ilma meloodia ja rütmita, ja kriitika ilma konkreetsuse, esteetikahuvi ja tähelepanekuteta inimloomuse kohta.
The attachment to the Palais and the desire to preserve its aesthetics and its symbolic function resulted in a severe restriction being imposed on the architects for the construction of these annexes not to build above the level of the Palais square.
Soov säilitada kohtupalee esteetiline välisilme ja sümboolne tähendus viisid selleni, et arhitektidele kehtestati juurdeehituste rajamisel range piirang kohtupalee sissekäigutasandi kõrgust mitte ületada.
OPINION OF MS TRSTENJAK CASE C 265 06 take into account essential elements such as aesthetics, weather conditions and distinct ive features in the surface structure and thus has to design and produce the product in such a way that it has the desired properties.
KOHTUJURIST TRSTENJAKI ETTEPANEK KOHTUASI C 265 06 jälgima selliseid olulisi aspekte nagu esteetiline välimus, ilmastikutingimused ning pinnastruktuuri erisused, ning seega peab ta toote selliselt kavandama ja tootma, et sel oleksid soovitavad omadused.
The jury members , who represented all the EU Member States except Denmark ( Danmarks Nationalbank did not propose an expert because Denmark had decided not to join the euro area ) , assessed the designs on the basis of various criteria creativity , aesthetics , functionality , public perception , gender equality and avoidance of national bias .
Žüriiliikmed , kes esindasid kõiki ELi liikmesriike , välja arvatud Taanit ( Taani keskpank ei saatnud oma eksperti , sest Taani oli otsustanud euroalaga mitte liituda ) , hindasid kavandeid mitmesuguste kriteeriumide alusel loovus , esteetika , funktsionaalsus , avalikkuse vastuvõtt , sooline võrdõiguslikkus ja rahvusliku erapoolikuse vältimine .

 

Related searches: Facial Aesthetics - Design Aesthetics - Medical Aesthetics - Visual Aesthetics - Relational Aesthetics - Refined Aesthetics - High Aesthetics - Enhanced Aesthetics - Sense Of Aesthetics - Media Aesthetics -