Translation of "affect" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Affect - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It will affect the environment, it will affect health and it will affect groundwater.
See mõjutab keskkonda, tervist ja põhjavett.
Do Not Affect
Ei mõjuta
adversely affect performance.
pikka aega halvas asendis istumine,
These may affect the action of Combivir, or Combivir may affect their action.
Need ravimid võivad mõjutada Combivir i toimet, samuti võib Combivir mõjutada nende toimet.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
Need ravimid võivad mõjutada Epivir i toimet, samuti võib Epivir mõjutada nende toimet.
Nexavar might affect the
Nexavar võib mõjutada teie
Poverty can affect anyone.
Vaesus võib kõiki mõjutada.
This must affect you.
See avaldab teile mõju.
affect staff morale productivity
põhjustada mainekahju lepinguosalistele või muudele asutustele
adversely affect diplomatic relations
kahjustada lepinguosaliste nõuetekohast haldamist ja toiminguid.
Some medicines affect the way VFEND works, or VFEND may affect the way they work.
Mõned ravimid võivad mõjutada VFEND i toimet või VFEND võib mõjutada nende toimet.
Effects on the immune system Medicinal products which affect the immune system, including ORENCIA, may affect host defences against infections and malignancies, and affect vaccination responses.
Toimed immuunsüsteemile Ravimid, mis mõjutavad immuunsüsteemi, sealhulgas ORENCIA võivad nõrgendada organismi vastust infektsioonile ja kasvajatele ning kahjustada vastust vaktsinatsioonile.
Some medicines may affect the way Tyverb works or Tyverb may affect how other medicines work.
Mõned ravimid võivad mõjutada Tyverb i toimet või vastupidi.
Amprenavir did not affect fertility.
18 Amprenaviiril puudus mõju viljakusele.
Amprenavir did not affect fertility.
Amprenaviiril puudus mõju viljakusele.
Atripla may affect your kidneys.
Atripla võib kahjustada neerusid.
EMEND can affect other medicines.
EMEND võib mõjutada teiste ravimite toimet.
Drugs that affect ritonavir levels
Ravimid, mis mõjutavad ritonaviiri taset
Truvada may affect your kidneys.
Truvada võib kahjustada neerusid.
Viread may affect your kidneys.
Viread võib kahjustada neerusid.
This may affect serum concentrations.
See võib mõjutada fentanüüli seerumikontsentratsiooni.
Drugs particularly affect young people.
Uimastite kasutamine on eeskätt noorte probleem.
This Regulation shall not affect
Käesolev määrus ei mõjuta
This Directive shall not affect
Käesolev direktiiv ei mõjuta
This Regulation does not affect
Käesolev määrus ei mõjuta
affect trade between Member States.
mõjutavad liikmesriikidevahelist kaubandust.
Ocean currents affect the climate.
Ookeanihoovused mõjutavad kliimat.
They actually affect us all.
Tegelikult mõjutavad need meid kõiki.
Didn't the disease affect humans?
Kas see inimesi ei nakatanud?
affect the investigation of crime
tekitada suuri raskusi üksikisikutele
affect trade between Member States.
need mõjutavad kaubandust liikmesriikide vahel.
They zealously affect you, but not well yea, they would exclude you, that ye might affect them.
Nad on õhinal teie ümber, kuid mitte kaunil viisil, vaid nad tahavad teid välja jätta, et te innukad oleksite nende kasuks.
Some medicines may affect how SINGULAIR works, or SINGULAIR may affect how your child's other medicines work.
Mõned ravimid võivad mõjutada SINGULAIR i toimet või SINGULAIR võib mõjutada teiste teie lapse poolt kasutatavate ravimite toimet.
Some medicines may affect how SINGULAIR works, or SINGULAIR may affect how your child s other medicines work.
Mõned ravimid võivad mõjutada SINGULAIR i toimet või SINGULAIR võib mõjutada teiste teie lapse poolt kasutatavate ravimite toimet.
These disorders mainly affect the back, neck, shoulders and upper limbs, but can also affect the lower limbs.
Luulihaskonna vaevustega toimetulekuks on vajalik lõimitud lähenemisviis.
affect the effectiveness of the contraceptive.
sest see võib mõjutada rasestumisvastase toime tõhusust
It may affect your heart rhythm.
Ravim võib mõjutada teie südame rütmi.
Affect lability, Anxiety, Insomnia, Libido decreased
Labiilne meeleolu, ärevus, insomnia,
Immunosuppressants may affect response to vaccination.
Immunosupressandid võivad mõjutada organismi vastust vaktsineerimisele.
Affect lability Anxiety Insomnia Psychotic disorder
Afektne labiilsus Ärevus Unetus Psühhootilised häired
Affect lability Anxiety Insomnia Psychotic disorder
Afektne labiilsus Ärevus Unetus Psühhootiline häire
Affect lability Anxiety Insomnia Psychotic disorder
Afektne labiilsus Ärevus Unetus Psühootilised häired
EU competition policies that affect consumers
Tarbijate jaoks olulised ELi konkurentsipoliitilised meetmed
And how does this affect us?
Ohustatud pole üksnes taimed ja loomad.
They affect people outside the Union.
Need mõjutavad inimesi väljaspool Euroopa Liitu.

 

Related searches: Affect - Adversely Affect - Does Not Affect - Positive Affect - May Affect - Negative Affect - Will Affect - Shall Not Affect - Materially Affect - Take Affect -