Translation of "affidavit" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An affidavit.
Vandetunnistusele.
We have a sworn affidavit.
Meil on kirjalik vandetunnistus.
Will you sign this affidavit?
Kas kirjutate tunnistusavaldusele alla?
I'd like that affidavit you signed.
Mulle meeldiks see vandetunnistus, millele sa alla kirjutasid.
Patty Hearst affidavit. Guerillas in Chad.
Patty Hearsti tunnistus, Tšaadi gorillad, Indiana ooliidid...
Four of us knew about that affidavit outside of Whit.
Peale Whiti teadsid tunnistusest vaid neli inimest.
The affidavit of flight, request for extradition, and so forth.
Lennu kooskõlastamise vorm, väljaandmise nõue ja nii edasi.
Your sworn affidavit, that you murdered on the orders of Michael Corleone.
Te vandusite kirjalikult, et tapsite Michael Corleone käsul.
I want the affidavit that Meta put in Eels' safe when she took the files out.
Ma tahan tunnistust, mille Meta paberite asemel Eelsi seifi pani.
If I take ye as far as the stockade, will you give me your affidavit not to slip your cable?
Kui ma su tarani viin, annad sa mulle sõna, et ei lipsa lõa otsast minema?
We'll divide stores with ye, man to man, and I gives you my affidavit to stop the first ship I sight and send 'em here to pick you up.
Me jagame kõik varud meeste kohta võrdselt ära ja annan teile sõna, et peatan esimese ettejuhtuva laeva ning saadan nad siia teid üles korjama.
It also considered that a subsequent affidavit submitted by the driver and containing details of the times at which the animals were fed and watered during the ferry journey was irrelevant in this connection.
Tolliamet luges muu hulgas ebaoluliseks tagantjärgi autojuhi poolt vande all antud ütlused, mis hõlmasid andmeid söötmis ja jootmisaegade kohta praamiveo ajal.
It is for the national court to determine whether the elements produced by the exporter in this connection suffice, taking into consideration, if necessary, elements outside the route plan such as an affidavit submitted after the end of the journey.
Siseriikliku kohtu ülesanne on hinnata, kas selle kohta eksportija esitatud tõendid on piisavad, võttes vajadusel lisaks teekonnaplaanile arvesse ka muid tõendeid, nagu pärast veo lõppu vande all antud ütlused.
It considered that a subsequent affidavit submitted by the driver of the lorry containing details of the times at which the animals were fed and watered, information which was not entered in the route plan, was irrelevant in this connection.
Ühtlasi pidas Zollamt ebaoluliseks sõiduki juhi poolt tagantjärele vande all antud ütlusi, mis puudutasid andmeid loomade jootmis ja söötmisaegade kohta, mida teekonnaplaanis ei oldud esitatud.
It is the task of the referring court to assess, in the main proceedings, whether, in the light of the documents submitted by the exporter as a whole, among which are the route plan and the affidavit referred to in paragraph 15 above, the animals were transported in accordance with the requirements of Directive 91 628.
Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab põhikohtuasjas kontrollima, kas arvestades kõiki talle eksportija poolt esitatud dokumente mille hulka kuulus ka teekonnaplaan ja käesoleva kohtuotsuse punktis 15 nimetatud vande alla antud ütlused , peeti loomade vedamisel kinni direktiivi 91 628 nõuetest.

 

Related searches: Affidavit - Sworn Affidavit - Affidavit Of Eligibility - Affidavit Of Service - Affidavit Of Support - Financial Affidavit - Affidavit Of Means - Execute An Affidavit - Affidavit Of Consent - Make An Affidavit -