Translation of "affix" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Affix - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Affix a needle for administration.
Keerake süstal Bioset korgi küljest lahti ja kinnitage sellele nõel vaktsiini manustamiseks.
AFFIX BAR CODE LABEL HERE
KINNITAGE TRIIPKOODIGA SILT SIIA
Please affix your seal here.
Palun pange siia oma pitsat.
Operators may, in addition, affix their customary labels.
Peale selle võivad käitajad kõnealustele pakenditele kinnitada oma tavalisi etikette.
affix the CE marking in accordance with Article 16.
kandma tootele CE märgise vastavalt artiklile 16.
Principals shall affix seals no later than when goods are released.
Printsipaal paigaldab tõkendid hiljemalt kauba vabastamisel.
Principals shall affix seals no later than when the goods are released.
Printsipaal paigaldab tõkendid hiljemalt kauba vabastamisel.
Unscrew the syringe from Bioset and affix a needle for vaccine administration.
Keerake süstal Bioset korgi küljest lahti ja kinnitage sellele nõel vaktsiini manustamiseks.
Once they have done this, they must affix the CE marking on the product.
Kui katsed ja riskide hindamine on tehtud, kinnitab tootja tootele CE märgise.
Only once this is done must the manufacturer affix CE marking on the product.
Ainult siis, kui see on tehtud, saab tootja kinnitada tootele CE märgise.
Content of the Annex to the Directive Obligation to affix labels on the walls of wagons.
Direktiivi lisa sisu Kohustus kinnitada hoiatusmärgised vaguni seintele.
Content of the Annex to the Directive Obligation to affix labels on the walls of wagons.
Direktiivi lisa sisu Kohustus kinnitada etiketid vaguni seintele.
(b) Affix the CE marking and label of the pyrotechnic article in accordance with Articles 11 and 12.
(b) kinnitama pürotehnilisele tootele artiklite 11 ja 12 kohaselt CE vastavusmärgise ja etiketi.
to apply the same treatment to domestic and imported whiskies as regards the requirement to affix strip stamps.
kohaldada kodumaise ja imporditud viski osas võrdset kohtlemist, mis puudutab maksumärgi lisamise nõuet.
That body shall issue an EC verification certificate and affix the mark of conformity provided for in Article 16.
Volitatud asutus väljastab EÜ taatlustunnistuse ja kinnitab artiklis 16 sätestatud vastavusmärgi.
However, in the latter case, the manufacturer may choose not to affix the trade name or mark and type.
Siiski võib tootja viimasel juhul jätta kaubanime või märgi ja tüübi tootele kinnitamata, kui ta seda ei soovi.
The manufacturer may, under the responsibility of the notified body, affix the latter's identification number during the manufacturing process.
Tootja võib volitatud asutuse vastutusel kinnitada tema tunnuskoodi surveanumale valmistamise ajal.
(b) to apply the same treatment to domestic and imported whiskies as regards the requirement to affix strip stamps.
b) kohaldada kodumaise ja imporditud viski osas võrdset kohtlemist, mis puudutab maksumärgi lisamise nõuet.
If this is checked a known word root with an unknown affix will be automatically accepted as a new word.
Selle valimisel tunnustatakse tuntud juursõna tundmatu liitega automaatselt uue sõnana.
In order to facilitate controls, producers should affix their distinctive code on table eggs intended for sale in local markets.
Kontrollimise hõlbustamiseks peaksid tootjad märgistama kohalikul turul müümiseks ettenähtud toidumunad oma selgelt eristatava koodiga.
Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen.
Vajaduse ja võimaluse korral kinnitab korraldusasutus mis tahes isendile selle identifitseerimist hõlbustava tähise.
(b) affix a CE marking to, and label the pyrotechnic article in accordance with Article 11, and Article 12 or 13.
b) kinnitavad pürotehnilisele tootele CE märgise ja märgistavad selle kooskõlas artikliga 11 ja artikliga 12 või 13.
In the cases provided for in Article 11 or in a separate directive the applicant must affix on each instrument and all ancillary equipment conforming to the approved pattern the approval sign shown in this certificate in all other cases he shall be entitled to affix the approval sign in question.
Artiklis 11 või üksikdirektiivis ettenähtud juhtudel peab taotleja kinnitama igale seadmele ja kõikidele lisaseadmetele, mis vastavad kinnitatud tüübile, kõnealuses tunnistuses esitatud tüübikinnitusmärgi. Kõikidel teistel juhtudel võib taotleja kõnealuse tüübikinnitusmärgi kinnitada.
Complete the Analysis Request Form attach one of three spare bar code labels to the area marked AFFIX BAR CODE LABEL HERE .
Täitke proovide saatekiri kinnitage üks kolmest triipkoodiga lisasildist kirjaga AFFIX BAR CODE LABEL HERE ( KINNITAGE TRIIPKOODIGA SILT SIIA ) märgitud kohta.
Such labels must show the names of the substances as given in Annex I. Operators may in addition affix their customary labels
Etikettidele tuleb kanda ainete nimetused sellistena, nagu need on antud I lisas. Peale selle tohivad ettevõtjad kõnealustele ainetele kinnitada oma tavalisi etikette
The labels must show the names of the substances as given in Annex I. Operators may in addition affix their customary labels.
Märgistus peab sisaldama lähteainete nimesid sellisel kujul, nagu need on antud I lisas. Ettevõtjad võivad lisada ka oma tavapärased etiketid.
In addition, for machinery alone, the manufacturer or his authorised representatives established in the Community must affix to the machine the CE marking.
Lisaks peab tootja või tema ühenduses registrisse kantud volitatud esindaja kinnitamata üksnes masinatele CE märgise.
There are no legal requirements for the private owners of forests lands to affix ID tags or marks on trees inventoried for harvesting.
TPT KB käitajad võivad kasutada tarnija vastavusdeklaratsiooni vaid siis, kui nad kasutavad eranditult vaid imporditud puitu ja või SVLK sertifikaadiga Perum Perhutani alla kuuluvat puitu.
The manufacturer or his authorized representative established within the Community shall affix the CE marking to each vessel and draw up a declaration of conformity.
Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab igale surveanumale CE märgise ja koostab vastavusdeklaratsiooni.
It is therefore not necessary for a manufacturer to affix the CE marking to constituents that are now subject to the provisions of this Directive.
Seepärast ei ole tootjal vaja kinnitada CE märgistust komponentidele, mille kohta juba kehtivad käesoleva direktiivi sätted.
The European Commission shall allocate to each registered radio equipment type a registration number, which manufacturers shall affix on radio equipment placed on the market.
Menetlus seadmete jaoks, mille mittevastavus tekitab ohu, mis ei piirdu üksnes riigi territooriumiga
In the course of an inspection, officials authorised by the Commission should be empowered to affix seals for the period of time necessary for the inspection.
Komisjoni volitatud ametnikel peaks olema kontrolli käigus õigus kasutada pitseerimist kontrolli teostamiseks vajaliku ajavahemiku jooksul.
Patients can affix one of the peel off labels found on the vial to document the batch number in their diary or for reporting any side effects.
Patsient võib kleepida ühe viaalil oleva äratõmmatava kleebise oma päevikusse partii numbri registreerimiseks või võimalikest kõrvaltoimetest teatamiseks.
(1) A recommendation to Member States to print Article 20 EC in new passports and to affix a sticker on the outside rear cover of existing passports
(1) Soovitus liikmesriikidele trükkida uutesse passidesse EÜ asutamislepingu artikli 20 tekst ja kinnitada olemasolevate passide tagakaane välisküljele kõnealuse tekstiga kleebis.
It is prohibited to affix marks or inscriptions which are likely to mislead third parties with regard to the meaning or the graphics of the CE marking.
Keelatud on kinnitada märgiseid või silte, mida kolmandad isikud nende tähenduse või kuju tõttu võivad segamini ajada CE märgisega.
It is prohibited to affix marks or inscriptions which are likely to mislead third parties with regard to the meaning or the graphics of the CE marking.
Keelatud on kinnitada märgiseid või silte, mida kolmandad isikud nende tähenduse ja kuju tõttu võivad segamini ajada CE märgisega.
A manufacturer fulfilling the obligations arising under Article 13 shall affix the CE marking provided for in Article 16 to vessels which he declares to be in conformity
Tootja, kes täidab artiklist 13 tulenevaid kohustusi, kinnitab artiklis 16 ettenähtud CE märgise nendele surveanumatele, mille puhul ta deklareerib, et need vastavad
Whereas, in view of the variety of identification methods used, it is up to the trader to determine the lot and to affix the corresponding indication or mark
silmas pidades kasutusel olevate tähistusviiside mitmekesisust, on igal ettevõtjal õigus partii kindlaks määrata ja see vastavalt tähistada või märgistada
A manufacturer fulfilling the obligations arising under Article 13 shall affix the CE marking provided for in Article 16 to vessels which he declares to be in conformity with
Tootja, kes täidab artiklist 13 tulenevaid kohustusi, kinnitab artiklis 16 ette nähtud CE märgise nendele surveanumatele, mille puhul ta deklareerib, et need vastavad
It shall be prohibited to affix on explosives any mark or inscription which may confuse third persons as to the meaning and style of writing of the CE marking.
Lõhkematerjalidele on keelatud kinnitada märgiseid või silte, mille tähenduse ja stiili võivad kolmandad isikud CE vastavusmärgisega segamini ajada.
A manufacturer fulfilling the obligations arising out of Article 13 shall affix the CE marking provided for in Article 16 to vessels which he declares to be in conformity
Tootja, kes täidab artiklist 13 tulenevaid kohustusi, kinnitab artiklis 16 ettenähtud CE märgise nendele surveanumatele, mille puhul ta deklareerib, et need vastavad
The manufacturer shall affix to each unit manufactured in conformity with the approved type the markings as defined in section 3 of Annex I, including the type approval number.
Tootja kinnitab igale tüübikinnitusele vastavalt toodetavale tootele I lisa punktis 3 määratletud märgistused, kaasa arvatud tüübikinnituse numbri.
For all devices referred to in List A in Annex II other than those intended for performance evaluation, the manufacturer shall, in order to affix the CE marking either
Kõikide II lisa A nimekirjas osutatud vahendite puhul peale funktsioonivõime hindamiseks mõeldud vahendite järgib tootja CE märgise kinnitamiseks kas
The Commission claims that any potential customers, traders or individuals will not buy such film, since they know that they cannot affix it to the windows of motor vehicles.
Komisjon leiab, et võimalikud huvitatud isikud, turustajad või üksikisikud ei ostagi toonkilesid, kuna nad teavad, et nad ei või neid mootorsõidukite klaasidele kinnitada.
Swiss producers whose prepackages conform to Union legislation and have been checked according to the Swiss method shall affix the e mark on their products exported to the EU.
Kokkuleppeosalised tunnustavad teise kokkuleppeosalise tootjate tunnistusi iga partii nõuetele vastavuse kohta ilma, et nad seda importimisel üle kontrolliksid.

 

Related searches: Affix - Name Affix - Affix A Seal - Affix The Seal - Affix Stamp - Affix A Label - Affix Signature - Affix On - Affix The Label - Affix A Signature -